Pārlekt uz galveno saturu

Apvienības inovācijai

Apvienības inovācijai ir Erasmus+ programmas aktivitāte Eiropas inovāciju spēju stiprināšanai, īstenojot sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstākās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm un organizācijām, kuras pārstāv plašāku sociālekonomisko vidi, tostarp pētniecību.

Šī Erasmus+ aktivitāte ir vērsta uz:

 • jaunu prasmju izveides veicināšanu un prasmju neatbilstības novēršanu, izveidojot jaunas mācību programmas augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības iestādēm;
 • atbalsta veidošanu pašiniciatīvas un uz uzņēmējdarbību vērstas domāšanas attīstībai Eiropas Savienībā.

Aktivitātē īpaša uzmanība tiek pievērsta digitālajām prasmēm, jo tās kļūst aizvien nozīmīgākas visiem darba tirgū piedāvāto darbu profiliem. Turklāt, lai notiktu pāreja uz zaļāku ekonomiku, jāmaina kvalifikācijas un valstu izglītības un apmācību programmas, iekļaujot zaļās prasmes un ilgtspējīgu attīstību.  

Apvienības izglītībai un uzņēmējdarbībai ir transnacionāli, strukturēti, uz rezultātiem vērsti projekti, kuros partneri savstarpēji sadarbojas kopīgu mērķu sasniegšanā, īstenojot inovācijas, jaunu prasmju, pašiniciatīvu attīstību, kā arī uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu. To mērķis ir veicināt inovācijas augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā, uzņēmumos un plašākā sociālekonomiskajā vidē. Apvienības ietver tādu sociālo un ekonomisko problēmu risināšanu kā, piemēram, klimata pārmaiņas, demogrāfiskās pārmaiņas, digitalizācija, mākslīgais intelekts un straujas nodarbinātības izmaiņas, sekmējot sociālo inovāciju un kopienu izturētspēju, kā arī inovāciju attīstību darba tirgū. 

 Apvienības izglītībai un uzņēmējdarbībai apvieno uzņēmumu, augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības nodrošinātājus, lai projektos:

 • veicinātu jaunas, inovatīvas un daudzdisciplīnu pieejas izglītības iestādēs un mācību īstenošanā tajās;
 • atbalstītu prasmju attīstību dziļo tehnoloģiju jomā, vairojot Eiropas inovācijas spējas un paplašinot tās talantu kopumu,
 • veicinātu inkubatoru izveidi izglītības un apmācības iestādēs visā Eiropā,
 • veicinātu korporatīvo sociālo atbildību (piemēram, taisnīgums, iekļaušana, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība),
 • veicinātu izglītības apguvēju, pedagoģiskā personāla un citu darbinieku pašiniciatīvu un uz uzņēmējdarbību vērstu pieeju, domāšanu un prasmes;
 • uzlabotu tādu prasmju kvalitāti un nozīmīgumu, kas ir attīstītas un apliecinātas, izmantojot izglītības un apmācības sistēmas,
 • veicinātu zināšanu plūsmu un kopīgu radīšanu starp augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības, pētniecības, publiskā sektora un uzņēmējdarbības sektora pārstāvjiem,
 • veidotu un atbalstītu lietderīgas un efektīvas augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības sistēmas, kuras ir iekļaujošas un veicina inovācijas. 
  Pieteikuma iesniedzējs un projekta dalībnieki:

  pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgajiem partneriem) jābūt:

  — publiskām vai privātām organizācijām,

  — augstākās izglītības iestādēm, PIA nodrošinātājiem, PIA nodrošinātāju tīkliem, maziem un vidējiem vai lieliem uzņēmumiem (arī sociālajiem uzņēmumiem), pētniecības institūtiem, nevalstiskām organizācijām, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiskajām struktūrām, organizācijām, kas darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, starpniekiem, kas pārstāv izglītības, apmācības vai jaunatnes jomas organizācijas vai uzņēmumus, akreditācijas, sertifikācijas, atzīšanas vai kvalifikācijas struktūrām, tirdzniecības, rūpniecības vai nodarbinātības kamerām, amatniecības kamerām, Eiropas vai valsts sociālajiem partneriem, slimnīcām vai citām aprūpes, arī ilgstošas aprūpes, iestādēm, iestādēm, kas atbild par izglītību, apmācību vai nodarbinātību reģionālā vai valsts līmenī, nodarbinātības dienestiem, valsts statistikas birojiem, ekonomikas attīstības aģentūrām, nozaru vai profesionālajām apvienībām, nozaru prasmju padomēm, struktūrām, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas, informēšanas pakalpojumus un nodarbinātības pakalpojumus, — izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

   

  Arī organizācijas no programmas neasociētajām trešām valstīm var piedalīties pilntiesīgu partneru, bet ne koordinatora statusā.

   

  Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) un Krievijas Federācijas (4. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

   

  Augstākās izglītības iestādēm, kas izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, jābūt spēkā esošai “Erasmus” Augstākās izglītības hartai (ECHE). ECHE nav nepieciešama iesaistītajām AII no programmas neasociētajām trešām valstīm.

  Konsorcija sastāvs:

  jāietver vismaz četras ES dalībvalstis vai programmas asociētās trešās valstis un vismaz astoņi pieteikumu iesniedzēji (koordinators un pilntiesīgi partneri). Konsorcijā jābūt vismaz trīs darba tirgus dalībniekiem (uzņēmumiem vai komercuzņēmumiem, vai pārstāvošajām starpniekorganizācijām, piemēram, kamerām, arodbiedrībām vai arodasociācijām) un vismaz trīs izglītības un apmācības nodrošinātājiem (PIA un AII) kā pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgiem partneriem). Katrā priekšlikumā vajadzētu būt vismaz vienai AI iestādei un vienam PIA nodrošinātājam, kas ir iesaistīti kā pieteikumu iesniedzēji (koordinators un pilntiesīgi partneri).

   

  Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem.

   

  Projekta ilgums:

  projektu ilgums 24 vai 36 mēnešus (ar grozījumu ir iespējams ilgumu pagarināt, ja pagarinājums ir pienācīgi pamatots).

   

  Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā plānoto darbību veidu.

  Pieteikšanās vieta:

  Pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

   

  Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit.

   

  Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2024-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP.
  Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 7. marts plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

   

  Maksimālais finansējums:

  • 1 miljons EUR - 2 gadus ilgam projektam
  • 1,5 miljoni EUR - 3 gadus ilgam projektam
  Finansējuma modelis: vienreizējā fiksētā summa

   

  Konkursa sludinājums - šeit

   

   

   

   Apvienības nozaru sadarbībai prasmju jomā mērķis ir risināt tādu prasmju trūkumu darba tirgū, kas kavē izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju noteiktās nozarēs vai jomās, pievēršot uzmanību gan īstermiņa intervences pasākumiem, gan ilgtermiņa stratēģijām.  

  Šīs apvienības īstenos 14 industriālajās ekosistēmās, kuras noteiktas Jaunajā Eiropas industriālajā stratēģijā,  lai:

  • izveidotu jaunas stratēģiskas pieejas un sadarbību konkrētiem prasmju attīstības risinājumiem noteiktās ekonomikas nozarēs, kurās tiek īstenots Eiropas Prasmju programmas ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai nozīmīgs pasākums — prasmju pilnveides pakts. Pakta galvenais mērķis ir mobilizēt un stimulēt visas attiecīgās ieinteresētās personas veikt konkrētus pasākumus darbaspēka kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, apvienojot centienus un izveidojot partnerības, arī ES līmenī, pievēršot uzmanību darba tirgus vajadzībām, atbalstot zaļo un digitālo pāreju, kā arī valsts, reģionālās un vietējās prasmju un izaugsmes stratēģijas;
  • risinātu tādu prasmju trūkumu darba tirgū, kas kavē izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju noteiktās nozarēs vai jomās;
  • izstrādātu tālākapmācības programmas, ņemot vērā darbspējas vecuma iedzīvotāju visvairāk nepieciešamās prasmes;
  • izstrādātu jaunus profesionālos profilus un saistītās kvalifikācijas, kurai jāaptver augstākā līmeņa vidējā un pēc vidusskolas PIA līmeņi (EKI 3.–5. līmenis) un terciārie līmeņi (EKI 6.–8. līmenis).

   

  Pieteikuma iesniedzējs un projekta dalībnieki:

  turpmāk minētās organizācijas var piedalīties kā pieteikumu iesniedzēji (koordinators un pilntiesīgi partneri) vai asociētie partneri ar noteikumu, ka tās ir partneri Prasmju pilnveides pakta lielapjoma partnerībās.

  Tās var būt publiskas vai privātas organizācijas, kas ir likumīgi izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī:

  • Augstākās izglītības iestādes,
  • PIA nodrošinātāji,
  • PIA nodrošinātāju tīkli,
  • Mazi un vidēji vai lieli uzņēmumi (tostarp sociālie uzņēmumi),
  • Pētniecības institūti,
  • Nevalstiskās organizācijas,
  • Valsts iestādes vietējā, reģionālā vai valsts līmenī,
  • Organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā,
  • Starpnieki, kuri pārstāv organizācijas vai uzņēmumus, kas darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā,
  • Akreditācijas, sertifikācijas, atzīšanas vai kvalifikācijas struktūras,
  • Tirdzniecības, rūpniecības vai nodarbinātības kameras, amatniecības kameras,
  • Eiropas vai valsts sociālie partneri,
  • Slimnīcas ai citas aprūpes iestādes, tostarp ilgtermiņa aprūpes iestādes,
  • Par izglītību, apmācību vai nodarbinātību atbildīgās iestādes reģionālajā vai valsts līmenī,
  • Nodarbinātības dienesti,
  • Valsts statistikas biroji,
  • Ekonomikas attīstības aģentūras,
  • Nozares vai profesionālas apvienības,
  • Nozaru prasmju padomes,
  • Struktūras, kas sniedz karjeras virzības, profesionālās konsultēšanas, informēšanas pakalpojumus un nodarbinātības pakalpojumus.

   

  Turklāt koordinatoram jākoordinē ekosistēmā balstīta lielapjoma prasmju partnerība Prasmju pilnveides pakta ietvaros.

   

  Augstākās izglītības iestādēm, kas izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, jābūt spēkā esošai “Erasmus” Augstākās izglītības hartai (ECHE).

  Konsorcija sastāvs:

  apvienībām nozaru sadarbībai prasmju jomā (plāns) jāaptver vismaz 8 ES dalībvalstis vai programmas asociētās trešās valstis, un tajās jābūt iesaistītiem vismaz 12 pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgiem partneriem). Konsorcijā jābūt vismaz pieciem darba tirgus dalībniekiem (uzņēmumiem vai komercuzņēmumiem, vai pārstāvošajām starpniekorganizācijām, piemēram, kamerām, arodbiedrībām vai arodasociācijām) un vismaz pieciem izglītības un apmācības nodrošinātājiem (PIA un AII) kā pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgiem partneriem). Katrā priekšlikumā vajadzētu būt vismaz vienai AI iestādei un vienam PIA nodrošinātājam, kas ir iesaistīti kā pieteikumu iesniedzēji (koordinators un pilntiesīgi partneri).

   

  Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem.

  Projekta dalīborganizāciju skaits un specializācija:

  vismaz 8 ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis un vismaz 12 pilntiesīgi partneri. Partnerībā jābūt vismaz 5 darba tirgus dalībniekiem (uzņēmumiem vai komercuzņēmumiem, vai pārstāvošajām starpniekorganizācijām, piemēram, kamerām, arodbiedrībām vai arodasociācijām) un vismaz 5 izglītības un apmācības nodrošinātājiem (PIA un AII) kā pilntiesīgiem partneriem. Katrā priekšlikumā ir jābūt vismaz 1 (viens) AI iestādei un 1 (viens) PIA nodrošinātājam, kas ir iesaistīts kā pilntiesīgs partneris.

  Nozares vai jomas: 14 industriālās ekosistēmas, kuras noteiktas 2021. gada ziņojumā par vienoto tirgu.

   

  Apvienībām priekšlikumam jāizvēlas viena industriālā ekosistēma, uz kuru attieksies to projekts.

  Priekšroka tiks dota priekšlikumiem, kas attieksies uz turpmāk minētajām industriālajām ekosistēmām, ja netiek īstenoti ar tām saistīti plāni vai ja tiek īstenoti ar tām saistīti plāni, bet īstenošana beigsies līdz 2023. gada beigām:

  • Mobilitāte-transports-autobūve
  • Tekstilizstrādājumi
  • Atjaunojamo energoresursu enerģija
  • Elektronika
  • Mazumtirdzniecība
  • Būvniecība
  • Aerokosmonautika un aizsardzība
  • Mazoglekļa enerģiju aktīvi patērējošas nozares

  Priekšlikumiem, kas attiecas uz turpmāk minētajām industriālajām ekosistēmām, netiks dota priekšroka, jo tiek īstenotas ar tām saistītas plāna apvienības:

  • Tūrisms
  • Lauksaimniecības pārtikas produkti
  • Radošās un kultūras nozares
  • Digitālā nozare
  • Tuvuma un sociālā ekonomika
  • Veselība

  Projekta ilgums:

  4 gadi

  Pieteikšanās vieta:

  pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

   

  Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit.

   

  Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2024-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT.

  Pieteikšanās termiņš:

  2024. gada 7. marts plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

  Maksimālais finansējums:

  4 miljoni EUR - 4 gadus ilgam projektam.

   

  Finansējumu var izvēlēties tikai vienam priekšlikumam vienai industriālajai ekosisitēmai.

  Finansējuma modelis: vienreizējā fiksētā summa