Pārlekt uz galveno saturu

Apvienības inovācijai

Apvienības inovācijai ir Erasmus+ programmas aktivitāte Eiropas inovāciju spēju stiprināšanai, īstenojot sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstākās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm un organizācijām, kuras pārstāv plašāku sociālekonomisko vidi, tostarp pētniecību.

Šī Erasmus+ aktivitāte ir vērsta uz:

 • jaunu prasmju izveides veicināšanu un prasmju neatbilstības novēršanu, izveidojot jaunas mācību programmas augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības iestādēm;
 • atbalsta veidošanu pašiniciatīvas un uz uzņēmējdarbību vērstas domāšanas attīstībai Eiropas Savienībā.

Aktivitātē īpaša uzmanība tiek pievērsta digitālajām prasmēm, jo tās kļūst aizvien nozīmīgākas visiem darba tirgū piedāvāto darbu profiliem. Turklāt, lai notiktu pāreja uz zaļāku ekonomiku, jāmaina kvalifikācijas un valstu izglītības un apmācību programmas, iekļaujot zaļās prasmes un ilgtspējīgu attīstību.  

Apvienības izglītībai un uzņēmējdarbībai ir transnacionāli, strukturēti, uz rezultātiem vērsti projekti, kuros partneri savstarpēji sadarbojas kopīgu mērķu sasniegšanā, īstenojot inovācijas, jaunu prasmju, pašiniciatīvu attīstību, kā arī uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu. To mērķis ir veicināt inovācijas augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā, uzņēmumos un plašākā sociālekonomiskajā vidē. Apvienības ietver tādu sociālo un ekonomisko problēmu risināšanu kā, piemēram, klimata pārmaiņas, demogrāfiskās pārmaiņas, digitalizācija, mākslīgais intelekts un straujas nodarbinātības izmaiņas, sekmējot sociālo inovāciju un kopienu izturētspēju, kā arī inovāciju attīstību darba tirgū. 

 Apvienības izglītībai un uzņēmējdarbībai apvieno uzņēmumu, augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības nodrošinātājus, lai projektos:

 • veicinātu jaunas, inovatīvas un daudzdisciplīnu pieejas izglītības iestādēs un mācību īstenošanā tajās;
 • veicinātu korporatīvo sociālo atbildību (piemēram, taisnīgums, iekļaušana, klimata pārmaiņas, vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība),
 • veicinātu iizglītības apguvēju, pedagoģiskā personāla un citu darbinieku pašiniciatīvu un uz uzņēmējdarbību vērstu pieeju, domāšanu un prasmes;
 • uzlabotu tādu prasmju kvalitāti un nozīmīgumu, kas ir attīstītas un apliecinātas, izmantojot izglītības un apmācības sistēmas,
 • veicinātu zināšanu plūsmu un kopīgu radīšanu starp augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības, pētniecības, valsts sektora un uzņēmējdarbības sektora pārstāvjiem,
 • veidotu un atbalstītu lietderīgas un efektīvas augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības sistēmas, kuras ir iekļaujošas un veicina inovācijas. 
  Pieteikuma iesniedzējs:

  jebkurš pilntiesīgs partneris ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī*. Organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

   

  * programmas asociētās trešās valstis: Ziemeļmaķedonija, Serbija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija.
  Projektā dalībnieki:

  jebkura publiska vai privāta organizācija, kas likumīgi izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai jebkurā programmas neasociētajā trešajā valstī (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” 2022. gada Erasmus+ vadlīniju A daļā).

   

  Augstākās izglītības iestādēm, kuras izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešajā valstī, jābūt parakstītai spēkā esoša Erasmus+ Augstākās izglītības harta (ECHE).

   

  Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

  Projekta dalīborganizāciju skaits un specializācija:  vismaz 4 ES dalībvalstis un programmas asociētās trešās valstis un vismaz 8 pilntiesīgi partneri. Partnerībā jābūt vismaz 3 darba tirgus dalībniekiem (uzņēmumiem vai komercuzņēmumiem vai pārstāvošām starpniekorganizācijām, piemēram, kamerām, arodbiedrībām vai arodasociācijām) un vismaz 3 izglītības un apmācības nodrošinātājiem (PIA un AII) kā pilntiesīgiem partneriem. Katrā priekšlikumā ir jābūt vismaz 1 (viens) AI iestādei un 1 (viens) PIA nodrošinātājam, kas ir iesaistīts kā pilntiesīgs partneris.

   

  Projekta ilgums:

  2 vai 3 gadi. Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā plānoto darbību veidu

  Pieteikšanās vieta:

  Pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

   

  Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit.

   

  Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP.
  Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 15. septembris plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

   

  Maksimālais finansējums:

  • 1 miljons EUR - 2 gadus ilgam projektam
  • 1,5 miljoni EUR - 3 gadus ilgam projektam
  Finansējuma modelis: vienreizējā fiksētā summa

   

   

   Apvienības nozaru sadarbībai prasmju jomā mērķis ir risināt tādu prasmju trūkumu darba tirgū, kas kavē izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju noteiktās nozarēs vai jomās, pievēršot uzmanību gan īstermiņa intervences pasākumiem, gan ilgtermiņa stratēģijām.  

  Šīs apvienības īstenos 14 industriālajās ekosistēmās, kuras noteiktas Jaunajā Eiropas industriālajā stratēģijā,  lai:

  • izveidotu jaunas stratēģiskas pieejas un sadarbību konkrētiem prasmju attīstības risinājumiem noteiktās ekonomikas nozarēs, kurās tiek īstenots Eiropas Prasmju programmas ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai nozīmīgs pasākums — prasmju pilnveides pakts. Pakta galvenais mērķis ir mobilizēt un stimulēt visas attiecīgās ieinteresētās personas veikt konkrētus pasākumus darbaspēka kvalifikācijas celšanai un pārkvalifikācijai, apvienojot centienus un izveidojot partnerības, arī ES līmenī, pievēršot uzmanību darba tirgus vajadzībām, atbalstot zaļo un digitālo pāreju, kā arī valsts, reģionālās un vietējās prasmju un izaugsmes stratēģijas;
  • risinātu tādu prasmju trūkumu darba tirgū, kas kavē izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju noteiktās nozarēs vai jomās;
  • risinātu tādu prasmju trūkumu darba tirgū, kas kavē izaugsmi, inovāciju un konkurētspēju noteiktās nozarēs;
  • izstrādātu tālākapmācības programmas, ņemot vērā darbspējas vecuma iedzīvotāju visvairāk nepieciešamās prasmes;
  • izstrādātu jaunus profesionālos profilus un saistītās kvalifikācijas, kurai jāaptver augstākā līmeņa vidējā un pēc vidusskolas PIA līmeņi (EKI 3.–5. līmenis) un terciārie līmeņi (EKI 6.–8. līmenis).

   

  Pieteikuma iesniedzējs:

  jebkurš pilntiesīgs partneris, kas likumīgi izveidots ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī*. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

   

  * Programmas asociētās trešās valstis: Ziemeļmaķedonija, Serbija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija.

  Projekta dalīnieki:

  jebkura publiska vai privāta organizācija, kas likumīgi izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai jebkurā programmas neasociētajā trešā valstī (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” Erasmus+ vadlīniju 2022. gadam A daļā).

   

  Augstākās izglītības iestādēm, kuras izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešajā valstī, jābūt parakstītai spēkā esoša Erasmus+ Augstākās izglītības harta (ECHE).

   

  Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas nav tiesīgas piedalīties šajā pasākumā.

  Projekta dalīborganizāciju skaits un specializācija:

  vismaz 8 ES dalībvalstis un Programmas asociētās trešās valstis un vismaz 12 pilntiesīgi partneri. Partnerībā jābūt vismaz 5 darba tirgus dalībniekiem (uzņēmumiem vai komercuzņēmumiem, vai pārstāvošajām starpniekorganizācijām, piemēram, kamerām, arodbiedrībām vai arodasociācijām) un vismaz 5 izglītības un apmācības nodrošinātājiem (PIA un AII) kā pilntiesīgiem partneriem. Katrā priekšlikumā ir jābūt vismaz 1 (viens) AI iestādei un 1 (viens) PIA nodrošinātājam, kas ir iesaistīts kā pilntiesīgs partneris.

   

  • Tūrisms
  • Mobilitāte-transports-autobūve
  • Aerokosmonautika un aizsardzība
  • Būvniecība
  • Lauksaimniecības pārtikas produkti
  • Mazoglekļa enerģiju aktīvi patērējošas nozares
  • Tekstilizstrādājumi
  • Radošās un kultūras nozares
  • Digitālā nozare
  • Atjaunojamo energoresursu enerģija
  • Elektronika
  • Mazumtirdzniecība
  • Tuvuma un sociālā ekonomika
  • Veselība

  Projekta ilgums:

  4 gadi

  Pieteikšanās vieta:

  pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

   

  Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit.

   

  Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT.

  Pieteikšanās termiņš:

  2022. gada 15. septembris plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

  Maksimālais finansējums:

  4 miljoni EUR - 4 gadus ilgam projektam.

   

  Finansējumu var izvēlēties tikai vienam priekšlikumam vienai industriālajai ekosisitēmai.

  Finansējuma modelis: vienreizējā fiksētā summa