Pārlekt uz galveno saturu

Kapacitātes stiprināšana sporta jomā

Kapacitātes stiprināšanas projekti ir starptautiskas sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp organizācijām, kas aktīvi darbojas sporta jomā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, programmas asociētajās trešās valstīs un programmas neasociētajās trešās valstīs no 1.reģiona (Rietumbalkāni: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Melnkalne).

 

Mērķis ir atbalstīt sporta aktivitātes un politiku programmas neasociētajās trešās valstīs no 1.reģiona kā līdzekli vērtību popularizēšanai un kā izglītības rīku, ar ko veicināt iedzīvotāju personīgo un sociālo attīstību un veidot saliedētākas kopienas.

 

Kapacitātes stiprināšanas projektus sporta jomā administrē administrē Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra  (EACEA).

 

Konkursa nosacījumi ir aprakstīti EACEA tiešās administrēšanas projektu platformā Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP) un Erasmus+ programmas vadlīnijās (latviešu val. versijā 367.- 373. lpp. un angļu val. versijā 361.- 367. lpp.).

 

 

 • stiprināt tautas sporta organizāciju kapacitāti;
 • sekmēt nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm programmas neasociētajās trešās valstīs no 1.reģiona (Rietumbalkāni: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Melnkalne);
 • veicināt sociālo iekļaušanu ar sporta palīdzību;
 • ar sporta palīdzību veicināt pozitīvas vērtības (piemēram, godīgu spēli, iecietību, komandas garu);
 • veicināt sadarbību starp dažādiem pasaules reģioniem, izmantojot kopīgas iniciatīvas.

Projektiem jāatbilst vienai vai vairākām tematiskajām jomām:

 • kopīgu vērtību, nediskriminācijas un dzimumu līdztiesības veicināšana ar sporta starpniecību;
 • tādu prasmju attīstīšana (ar sporta starpniecību), kas nepieciešamas, lai uzlabotu nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālo līdzdalību (piemēram, neatkarība, līderība u. c.);
 • migrantu integrācija;
 • pēckonflikta izlīgums.

 

 • ES dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Programmas asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija.
 • Programmas neasociētās trešās valstis no 1.reģiona - Rietumbalkāni: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Melnkalne.

Projekta aktivitātēm jābūt vērstām uz sporta organizāciju kapacitātes veidošanu un stiprināšanu, galvenokārt programmas neasociētajās 1. reģiona trešās valstīs.

 

Projekti var integrēt daudz dažādu sadarbības, apmaiņas, saziņas un citu darbību, piemēram:

 • tīklu izveidi starp organizācijām/valstīm/reģioniem un šo tīklu attīstīšanu;
 • paraugprakses/ideju attīstīšanu un apmainīšanos ar tām;
 • kopīgu sporta darbību un izglītības papildpasākumu īstenošanu;
 • jaunu neformālo mācīšanās metožu, rīku, prakses un materiālu veidu izveidi, pārbaudi, kopīgošanu un ieviešanu, izmantojot sporta personāla praktisku apmācību un mobilitāti;
 • informētības veicināšanu par nelabvēlīgā situācijā esošu grupu diskrimināciju sportā;
 • atbalstu ieinteresētas un aktīvas pilsoniskās sabiedrības veidošanai.

Pieteikuma iesniedzējiem (koordinatoriem un pilntiesīgajiem partneriem) ir jābūt:

 • juridiskām personām (publiskām vai privātām struktūrām), kas darbojas sporta jomā;
 • dibinātiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī vai programmas neasociētajā trešā valstī no 1.reģiona (Rietumbalkāni: Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Melnkalne).

Konsorcija koordinatoram jābūt bezpeļņas organizācijai.

 

Šādas organizācijas var būt, piemēram:

 • publiska struktūra, kas atbild par sportu vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;
 • sporta organizācija vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī;
 • valsts olimpiskā komiteja vai valsts sporta konfederācija;
 • organizācija, kas pārstāv kustību “Sports visiem”;
 • organizācija, kas aktīvi darbojas fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā;
 • organizācija, kas pārstāv aktīvās atpūtas jomu.
Konsorcija sastāvs

Četras organizācijas no vismaz trīs valstīm: vismaz viena organizācija no divām dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm un vismaz divas organizācijas no vismaz vienas atbilstīgas programmas neasociētās trešās valsts no 1. reģiona.

 

ES dalībvalstu un programmas asociēto trešo valstu organizāciju skaits nedrīkst pārsniegt programmas neasociēto trešo valstu organizāciju skaitu.

Projekta ilgums 1, 2 vai 3 gadi
Projekta finansējums

Apstiprinātajiem projektiem piemēro vienreizējas fiksētas summas (lump sum) finansēšanas modeli. Vienreizēju fiksētu summu piešķir projektam, pamatojoties uz pieteikuma iesniedzēja projekta aprēķināto budžetu, projekta vērtēšanas rezultātiem un finansējuma likmēm. Projekta iesniedzējam jāaizpilda detalizēta budžeta veidlapa saskaņā ar pieteikuma veidlapu.

 

Finansējums vienam projektam ir no 100 000 EUR līdz 200 000 EUR.

 

Pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot EACEA tiešās administrēšanas projektu platformā Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP).

 

Pieteikumi (t.sk. pielikumi un apliecinošie dokumenti) jāiesniedz, izmantojot FTOP iesniegšanas sistēmā paredzētās veidlapas.

 

Konkurss: 2024. gada 10. janvāris – 5. marts (plkst. 17.00 pēc Briseles laika)