Pārlekt uz galveno saturu

Kombinētās intensīvās programmas

Kombinētās intensīvās programmas ir īsas, intensīvas mācību programmas, kuru ietvaros tiek izmantoti inovatīvi mācīšanas un mācīšanās veidi, tai skaitā tiešsaistes sadarbība. 

Kombinēta intensīvā programma var notikt uzņemošajā augstākās izglītības iestādē vai citā norises vietā uzņemošās augstākās izglītības valstī.

 

Pēc noklusējuma – uzņemošā augstākās izglītības iestāde ir arī kombinēto intensīvo programmu koordinējošā augstākās izglītības iestāde, taču, partneriem par to vienojoties, uzņemošā institūcija var būt arī cita augstākās izglītības iestāde no kombinētās intensīvās programmas īstenotājiem.

 

Papildus uzņemošajai augstākās izglītības iestādei daļai kombinētās intensīvās programmas uzņemošā institūcija (co-host) var būt arī norises valstī esošs uzņēmums vai organizācija, ja tas saturiski nepieciešams sekmīgai kombinētās intensīvās programmas norisei. 

 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE). 
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts Erasmus+ programmas valstī.

Vismaz 3 augstākās izglītības iestādes no vismaz 3 Erasmus+ programmas valstīm.

 

Papildus tam kombinētās intensīvās programmas izstrādei un īstenošanai iespējams piesaistīt jebkuru Erasmus+ programmas valsts institūciju (gan augstākās izglītības iestādi, gan uzņēmumu/organizāciju).

 

Kombinētās intensīvās programmas koordinators var būt tikai Erasmus+ programmas valsts augstākās izglītības iestāde.

Apmācāmie:

 1. mobilie apmācāmie (no kombinētās intensīvās programmas partneraugstskolām uz uzņemošo augstskolu nosūtītie studenti vai personāla pārstāvji, kas kombinētajā intensīvajā programmā piedalās kā apmācāmie); 
 2. nemobilie apmācāmie (uzņemošās augstskolas studenti vai personāla pārstāvji, kas kombinētajā intensīvajā programmā piedalās kā apmācāmie).

 

Mācībspēki:

 1. mobilie docētāji (no kombinētās intensīvās programmas partneraugstskolām uz uzņemošo augstskolu nosūtītie docētāji);
 2. no ārvalstu uzņēmumiem uzaicinātie mācībspēki (uzņemošās augstskolas uzaicinātie mācībspēki no citu programmas valstu uzņēmumiem vai institūcijām);
 3. nemobilie docētāji (uzņemošās augstskolas docētāji).

 

Dalībnieku skaita ierobežojums:

 • minimālais dalībnieku skaits – 15 mobili apmācāmie;
 • maksimālais dalībnieku skaits – ieteicamais apmācāmo skaits ir līdz 60 studentiem vai personāla pārstāvjiem.

 

Administratīvā atbalsta finansējumu piešķir par ne vairāk kā 20 mobiliem dalībniekiem. 

 

Mācībspēku skaitam jābūt atbilstošam apmācāmo skaitam, lai būtu iespējams īstenot kvalitatīvu kombinēto intensīvo programmu.

 

Kombinētājās intensīvajās programmās var piedalīties tikai Erasmus+ programmas valstu augstskolas, institūcijas, apmācāmie un mācībspēki.

5 - 30 dienas fiziskas mobilitātes periods, kas kombinēts ar obligātu virtuālas sadarbības periodu.

 

Visām fiziskās mobilitātes dienām jānotiek secīgi. Vienas kombinētas intensīvas programmas ietvaros var būt tikai viens fiziskas mobilitātes periods.

 

Virtuālā perioda ilgums atkarīgs no katras konkrētās kombinētās intensīvās programmas un tam nav minimālo un maksimālo dienu skaita ierobežojuma.

 

Studentiem paredzētas kombinētas intensīvas programmas gadījumā – par kombinēto intensīvo programmu (gan fiziskās, gan virtuālās mobilitātes periodu kopā) piešķirami vismaz 3 ECTS. 

Kombinētās intensīvās programmas īstenošanai piešķir šādu EK finansiālo atbalstu:

 1. administratīvā atbalsta finansējums, kas paredzēts kombinētās intensīvās programmas saturiskajiem un organizatoriskajiem mērķiem (programmas izstrādei, mācību materiālu nodrošināšanai, telpu īrei u.c. izdevumiem, kas nepieciešami sekmīgai un kvalitatīvai intensīvās programmas norisei). Finansējums nav paredzēts intensīvās programmas mobilo dalībnieku ceļa un uzturēšanās atbalstam. Šo finansējumu projekta pieteikumā pieprasa kombinētās intensīvās programmas koordinējošā augstskola;
 2. uzturēšanās un ceļa atbalsts mobilajiem apmācāmajiem un mācībspēkiem. Šo finansējumu piešķir atbilstoši īstermiņa studentu mobilitātes likmēm, personāla mobilitātes likmēm un ceļa atbalsta finansējuma nosacījumiem un likmēm. Finansējumu pieprasa nosūtošās augstskolas, plānoto kombinētās intensīvās programmas mobilitāšu skaitu projekta pieteikumā ietverot pie kopējā augstskolas plānotā mobilitāšu skaita.

No ārvalstīm uzaicinātu mācībspēku gadījumā – uzturēšanās un ceļa atbalsta finansējumu pieprasa uzņemošā augstskola, plānoto mobilitāšu skaitu projekta pieteikumā ietverot pie kopējā plānoto mobilitāšu skaita. 

 

Uzņemošās augstskolas apmācāmajiem (studentiem vai personālam) un mācībspēkiem nepienākas uzturēšanās un ceļa atbalsts, izņemot no ārvalstu uzņēmuma/organizācijas uzaicināta mācībspēka gadījumā.

 

Par virtuālo mobilitātes periodu kombinētās intensīvās programmas ietvaros netiek piešķirts uzturēšanās un/vai ceļa izdevumu atbalsts. 

 

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās: 

Augstākās izglītības iestādei projekta pieteikuma veidlapa jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā (EESCP), sadaļā Applications, ievērojot projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās norādīto informāciju un Eiropas Komisijas ikgadējā projektu pieteikumu konkursā noteikto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

 

Mobilitātes dalībniekam pieteikums dalībai mobilitātē jāiesniedz savā augstākās izglītības iestādē. 

 

Projekta ilgums ir 26 mēneši.

 

Ikgadējā projektu pieteikumu konkursā projektu iespējams iesniegt vienu reizi.

 

2022. gada projektu pieteikumu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Projektu pieteikumus vērtē pēc to administratīvās atbilstības kritērijiem, kas aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra jeb Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.