Pārlekt uz galveno saturu

Virtuālās apmaiņas projekti augstākās izglītības un jaunatnes sektoros

Virtuālās apmaiņas (Virtual Exchange) ir tiešsaistes aktivitātes, kas veicina starpkultūru dialogu un vispārīgu prasmju attīstību, sniedzot iespēju jauniešiem piedalīties kvalitatīvās, starptautiskās un starpkulturālās izglītojošās aktivitātēs, bet nepiedaloties fiziskā mobilitātē.

 

 • starpkultūru dialoga veicināšana ar trešajām valstīm, tā vairojot savstarpēju pieņemšanu;
 • dažādu virtuālas apmaiņas veidu kā fizisku mobilitāti papildinoša elementa popularizēšana, tā sniedzot starptautiskas un starpkultūru pieredzes iespēju lielākam skaitam jauniešu;
 • kritiskās domāšanas un medijpratības veicināšana, it īpaši interneta un sociālo mediju lietošanā, lai mazinātu diskrimināciju un radikalizāciju;
 • studentu un jauniešu digitālo un vispārējo prasmju attīstības veicināšana, tai skaitā – valodas zināšanu pilnveide, komandas darba prasmju apguve, tā veicinot jauniešu nākotnes nodarbināmību;
 • pilsoniskuma un kopīgu vērtību (brīvības, tolerances, nediskriminācijas) izpratnes veicināšana caur izglītošanos;
 • jaunatnes dimensijas stiprināšana Eiropas Savienības un trešo valstu attiecībās
 • Eiropas vērtību izplatības veicināšana.

 

 • projekta aktivitātes paredzētas mazām dalībnieku grupām un tās vada profesionāli mācībspēki un/vai moderatori;
 • projekta aktivitātēm jābūt vienkārši integrējamām jaunatnes (neformālas izglītības) projektos vai augstākās izglītības studiju priekšmetos;
 • projekta dalībnieki – jaunatnes un/vai augstākās izglītības sektora pārstāvji.

 

Projektam tiks piešķirts finansējums, pamatojoties uz projekta konsorcija sagatavoto aktivitāšu plānu, kas ietver plaša spektra tiešsaistes sadarbības veidus, piemēram:

 • dažādu valstu jauniešu un/vai studentu tiešsaistes diskusijas;
 • jaunatnes darbinieku un/vai augstākās izglītības iestāžu personāla apmācības, lai pilnveidotu to prasmes veidot virtuālas apmaiņas projektus ar citu valstu kolēģiem;
 • interaktīvi tiešsaistes kursi, akcentējot sadarbību mazās grupās u.c.

 

Plānojot projektu, jāņem vērā šādi aspekti:

 • projektam jābūt atbilstošam Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumiem, drošam gan tā dalībniekiem, gan vadītājiem;
 • projekta tēmai jābūt politiski pamatotai un kulturāli nozīmīgai, nepārprotami saistītai ar jaunatnes un/vai augstākās izglītības sektoriem;
 • projektā izmantotajai virtuālās sadarbības platformai jābūt atvērtai, vienkāršai un pieejamai lietotāju ērtības ziņā;
 • virtuālās aktivitātes jāplāno tā, lai to dalībnieki lielākoties sadarbotos vienlaikus esot tiešsaistē;
 • projekta dalībnieki – jaunieši vecumā no 13-30 gadiem (ja dalībnieki jaunāki par 18 gadiem, nepieciešama vecāku atļauja);
 • projekta dalībniekiem jābūt no konkrētā projekta konsorcija valstīm;
 • projekta aktivitātes lielākoties jāīsteno, izmantojot jau izstrādātus virtuālās sadarbības rīkus un/vai platformas. Rīku un/vai platformu izstrādei, projektā nepieciešams īpašs pamatojums.

Projekta ilgums – 3 gadi

 

Maksimālais viena projekta finansējums – 500 000,00 EUR

 

Maksimālais ieguldījums vienam projekta dalībniekam nedrīkst pārsniegt 200,00 EUR, t.i., ja projekta finansējums ir 500 000,00 EUR, tad projektam ir jāsasniedz vismaz 2500 dalībnieki.

 

Finansēšanas modelis – vienreizēja fiksēta summa (Lump sum).

 

Konkrētam projektam piešķiramais finansējums tiek noteikts, ņemot vērā:

 • pieteikumā ietvertajās aktivitātes;
 • projekta kvalitatīvo vērtējumu;
 • atbilstošās likmes un maksimālo vienam projektam piešķiramo finansējumu.

Projektam piešķirtais Eiropas Komisijas budžeta finansējums segs ne vairāk kā 95% plānoto projekta izmaksu pēc projekta kvalitatīvās vērtēšanas.

 

Iesniedzot pieteikumu, jāaizpilda detalizēta budžeta tabula, norādot:

  • nepieciešamā finansējuma kategorijas;
  • plānotās aktivitātes katrā no finansējuma kategorijām;
  • plānotās katras kategorijas un aktivitātes izmaksas, tai skaitā – finansējuma dalījumu starp konsorcija partneriem.

Projekta pieteikumu var iesniegt:

 • publiskas vai privātas organizācijas, kas aktīvas augstākās izglītības vai jaunatnes sektoros;
 • augstākās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestāžu asociācijas vai organizācijas, juridiski atzītas nacionālas vai starptautiskas rektoru, mācībspēku vai studentu organizācijas.

Projekta koordinators iesniedz projektu visu projekta partneru vārdā un projekta koordinatoram jābūt organizācijai no programmas valsts.

 

Projekta partneri var būt:

 • organizācijas, kas dibinātas Programmas valstī vai Partnervalstī no 1., 2., 3., 4. un 9. reģiona;
 • atbilstošu partnerorganizāciju veidi:
  • jaunatnes organizācijas;
  • augstākās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestāžu asociācijas vai organizācijas, juridiski atzītas nacionālas vai starptautiskas rektoru, mācībspēku vai studentu organizācijas;
  • izglītības sistēmas pārmaiņu veicinātāji (augstākās izglītības iestāžu vadība, starptautiskās sadarbības speciālisti, rektori u.c.), publiskas vai privātas organizācijas, kas aktīvas augstākās izglītības un jaunatnes sektoros.

Katrā projekta pieteikumā var būt ietverti tikai viena atbilstošā reģiona dalībnieki un organizācijas

 

Konsorcija sastāvs - vismaz 4 organizācijas:

  • vismaz 2 augstākās izglītības iestādes vai jaunatnes organizācijas no divām programmas valstīm;
  • vismaz 2 augstākās izglītības iestādes vai jaunatnes organizācijas no divām viena reģiona partnervalstīm (izņēmums – Krievija, jo tā ir reģiona vienīgā valsts);
  • programmas valstu organizāciju skaits konsorcijā nedrīkst pārsniegt partnervalstu organizāciju skaitu.

Ja projektā iesaistītas Subsahāras Āfrikas reģiona valstis, vēlams projektā iesaistīt plašu valstu spektru, tai skaitā mazāk attīstītas valstis un/vai partnerus, kam ir mazāka Erasmus+ pieredze.

Tiek vērtēta projekta pieteicēja atbilstība Erasmus+ programmas vadlīniju C daļā norādītajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem (Exclusion and selection criteria) un tiek vērtēta projekta pieteikuma atbilstība četriem kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem:

 1. projekta atbilstība (Relevance of the project) - maksimālais punktu skaits ir 30;
 2. projekta struktūras un īstenošanas kvalitāte (Qulity of the project design and implementation) - maksimālais punktu skaits ir 20;
 3. partnerības un sadarbības procedūru kvalitāte (Qulity of the partnership and the cooperation arrangements) - maksimālais punktu skaits ir 20;
 4. projekta ietekme (Impact) - maksimālais punktu skaits ir 30.

 

Projekta pieteikums tiek uzskatīts par kvalitatīvu, ja:

 • Tā kvalitatīvais vērtējums ir vismaz 60 punkti
 • Tas saņēmis vismaz 50% punktu katrā no kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem

 

Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiks dota projektiem, kuri saņēmuši augstāku vērtējumu 1. un 4. kritērijā.

 

Virtuālās apmaiņas projekti tiek daļēji finansēti no Eiropas Savienības ārējiem finanšu instrumentiem, tāpēc projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir sadalīts reģioniem atbilstošās finansējuma aploksnēs.

Aktivitātei pieejamais finansējums un tā sadalījums budžeta aploksnēs tiks publicēts Tiešās administrēšanas projektu platformā (Funding and Tenders Oportunities Portal - FTOP).

 

Projektu vērtēšanā tiks ņemtas vērā šādas ģeogrāfiskās prioritātes Subsahāras Āfrikas reģiona valstīm:

 • Prioritāte projektiem, kuros piedalās mazāk attīstītas reģiona valstis
 • Uzsvars uz migrācijas prioritātes valstīm
 • Nevienai no reģiona valstīm netiks novirzīts vairāk par 8% no kopējā reģionam paredzētā finansējuma

Pieteikumi jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (European Education and Culture Executive Agency EACEA), sagatavojot un iesniedzot pieteikumu Tiešās administrēšanas projektu platformā Funding and Tenders Oportunities Portal (FTOP).

 

Call ID: ERASMUS-EDU-2024-VIRT-EXCH

 

Pieteikuma termiņš: 2024. gada 25. aprīlis plkst. 17.00 (pēc Briseles laika)

 

Kontaktinformācija:

Ilze Rozentāle
Vecākā eksperte