Pārlekt uz galveno saturu
Image
Erasmus+ jaunatne

Sadarbības partnerības projekti

 Projekta mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti.

 

Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts un starptautiskā līmenī, kas organizācijām sniedz iespēju:

 • iegūt jaunus sadarbības partnerus, veidojot vienotu organizāciju sadarbības tīklu;
 • veikt darba ar jaunatni ideju, prakses un metožu savstarpēju apmaiņu;
 • paaugstināt darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī;
 • veicināt uzlabojumus un apgūt jaunas pieejas darbā ar jaunatni.

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas Erasmus+ vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams paredzēt arī digitālo aktivitāšu formātus (piemēram, tiešsaistes seminārus, hakatonus, dažādus e-līdzdalības rīkus utt.). 
 • Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas.
 • Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām.

Lai sasniegtu valsts līmenī plānotos mērķus, kā arī lai veicinātu jaunu iekļaujošo organizāciju iesaistīšanos programmā Erasmus+, JSPA 2021. gadam Sadarbības partnerības projektiem papildus ir noteikusi šādu prioritāti:

 • profesionālo prasmju pilnveide personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, jo īpaši digitālajā un mobilajā darbā ar jaunatni, kā arī organizāciju savstarpējās sadarbības, labās prakses apmaiņas un starpnozaru sadarbības stiprināšana.
Projekta ilgums 12-36 mēneši
Dalīborganizāciju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.)
Dalīborganizāciju skaits Vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām valstīm
Projekta galveno aktivitāšu norises vietas Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm*
  *aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

Sadarbības partnerības ir vērstas uz sadarbību starp programmas valstīs izveidotām organizācijām (valstu iedalījums pieejams programmas Erasmus+ vadlīnijās). Tomēr arī organizācijas no ES kaimiņvalstīm var iesaistīt projektā kā partnerorganizācijas, ja to dalība rada būtisku pievienoto vērtību projektam.

Atkarībā no projekta prioritātes un mērķiem Sadarbības partnerības projektos jāiesaista vispiemērotākais un daudzveidīgākais partnerorganizāciju loks, lai uzlabojumi un apgūtās jaunās pieejas nāktu no to atšķirīgās pieredzes, profila un specifiskām zināšanām.

Visām projekta dalīborganizācijām līdzvērtīgi jāiesaistās visos projekta posmos.

Projektu veido šādi posmi:

 • Projekta plānošana un izstrāde;
 • Sagatavošanās posms;
 • Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
 • Projekta turpinājuma pasākumi. 

Projektā iespējams īstenot dažāda veida līdzdalību veicinošas aktivitātes, kas balstītas neformālās izglītības pieejā, piemēram:

 • darbnīcas;
 • debates;
 • lomu spēles, simulācijas;
 • jauniešu konsultācijas;
 • kampaņas;
 • mācības;
 • tikšanās starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem;
 • informatīvi pasākumi u.c.

Minētās aktivitātes projektā var īstenot kombinētā veidā. Gan valsts, gan starptautiska mēroga projektos ir svarīgi aktualizēt un veicināt ES vērtības, kā arī stiprināt vietējās kopienas, nodrošinot projektā īstenoto aktivitāšu ilgtspējību.

Projektā nevar paredzēt šādas aktivitātes – organizāciju vai organizāciju tīklu statūtos paredzētās sapulces, politiski pasākumi, fiziskās infrastruktūras izbūve un remonts.

SVARĪGI! Sadarbības partnerību projektu minimālā summa, kas var tikt pieprasīta, ir 100 000 euro, savukārt maksimālā summa ir 400 000,00 euro.

Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

 • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir balstīts Eiropas Komisijas noteiktās vienību likmēs, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķināts, balstoties uz ievadītās informācijas (piemēram, projekta vadības un īstenošanas izmaksas, starptautisko tikšanos izmaksas, projekta rezultātu izmaksas, rezultātu izplatīšanas pasākumu izmaksas, iekļaušanas atbalsts, ceļa izmaksas, individuālais atbalsts, valodas apguves atbalsts),
 • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums balstās faktisko summu aprēķinā, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, iekļaušanas atbalsts, ārkārtas izmaksas).

Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

Nākamie soļi:

 • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas Erasmus+ vadlīnijās;
 • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par projekta veidu;
 • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 • saņem finansējumu un īsteno projektu.

Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Saistīta informācija