Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus Mundus kopīgās maģistra studiju programmas

Erasmus Mundus (EM) ietvaros Erasmus+ (2021-2027) programmā ir iespēja īstenot 2 aktivitātes: 

EM Kopīgās maģistra studiju programmas izstrādes projekti (EM Design Measures, EMDM) paredzēti, lai      
 • sekmētu jaunu, inovatīvu, integrētu augsta līmeņa kopīgu maģistra studiju programmu izstrādi; 
 • izstrādājamām programmām būtu jāietver (a) “Erasmus+” programmas valstis, (b) iestādes un/vai (c) tematiskās jomas, kas nav pietiekami pārstāvētas “Erasmus Mundus” ietvaros (sk. Erasmus Mundus” katalogu)
Pieteikuma iesniedzējs augstākās izglītības iestāde, kas izveidota Erasmus+ programmas valstī vai partnervalstī
Projekta ilgums 15 mēneši
Projekta finansējums 60 000 EUR
Pieteikumu iesniegšanas vieta

Kopīgi izstrādātam maģistra grādam jāatbilst šādām prasībām:

 • jāpiedāvā pilnībā integrēta kopīgās maģistrantūras studiju programma, ko nodrošina augstākās izglītības iestāžu (AII) konsorcijs (ko veido vismaz trīs AII no trīs dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt programmas valstīm);
 • jācenšas piesaistīt izcilus studentus no visas pasaules;
 • jāietvert obligātu fizisko mobilitāti visiem uzņemtajiem studentiem;
 • jāpiešķir vai nu kopīgu grādu (t.i., viens atsevišķs diploms, ko izdevušas vismaz divas AII no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt programmas valstij), vai arī vairāku augstskolu grādu (t.i., vismaz divi diplomi, ko izdevušas divas augstākās izglītības iestādes no dažādām valstīm, no kurām vismaz vienai jābūt programmas valstij) vai to kombinācija;
 • jāatbilst kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanas standartiem Eiropas augstākās izglītības telpā

Ieteicams vismaz uzsākt visus akreditācijas/izvērtēšanas procesus pirms projekta beigām un izpētīt iespējas, ko piedāvā Eiropas pieeja kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai (ja to ļauj valsts tiesību akti). 

Projektā jāizstrādā šādi kopīgi mehānismi:

 • studentu uzņemšanas prasības un pieteikuma iesniegšanas, atlases, uzraudzības, pārbaudes/sekmju novērtēšanas noteikumi/procedūras;
 • programmas izstrāde un integrētas mācīšanas/studiju aktivitātes;
 • pakalpojumi, kas tiek piedāvāti studentiem (piemēram, valodu kursi, atbalsts vīzu saņemšanā);
 • popularizēšanas un informēšanas stratēģija;
 • administratīvā un finanšu pārvaldība, ko veic konsorcijs;
 • politika attiecībā uz grādiem;
 • partnerības līguma projekts, kurā iesaistītas vismaz trīs AII no trim dažādām valstīm, no kurām vismaz divām jābūt programmas valstīm, ietverot visus akadēmiskos, aktivitāšu, administratīvos un finansiālos aspektus, kas saistīti ar maģistra programmas īstenošanu;
 • kopīga studiju līguma projekts.

Ieteicams vismaz uzsākt visus akreditācijas/izvērtēšanas procesus pirms projekta beigām un izpētīt iespējas, ko piedāvā Eiropas pieeja kopīgu programmu kvalitātes nodrošināšanai (ja to ļauj valsts tiesību akti). 

 • Erasmus+ kopīgās maģistra studiju programmas (EM Joint Masters, EMJM) izcilas kvalitātes kopīgās studiju programmas, kuras īsteno augsta līmeņa augstskolu konsorciji
 • Aktivitāte izveidota, lai piesaistītu izcilākos studentus no visas pasaules un veicinātu Eiropas augstākās izglītības izcilības atpazīstamību.
Projekta iesniedzējs augstākās izglītības iestāde, kas izveidota Erasmus+ programmas valstī vai partnervalstī
Projekta ilgums maksimāli 6 akadēmiskie gadi (atkarībā no EMJM ilguma), kuru laikā 4 reizes notiek studentu uzņemšana
Projekta finansējums

projekta finansējums sastāv no 3 komponentēm/vienības izmaksām (detalizēti aprēķini/formulas Erasmus+ programmas vadlīnijās):

 • atbalsts AII institucionālo izmaksu segšanai par programmas īstenošanu,
 • studentu stipendiju skaits, kuras tiks piešķirtas projekta īstenošanas laikā,
 • atbalsts studentiem ar īpašām vajadzībām.
Pieteikumu iesniegšanas vieta
 • Kopīgās programmas īstenošanas konsorciju veido vismaz 3 augstākās izglītības iestādes (AII), no kurām vismaz 2 ir no programmas valstīm.
 • Jaunums – konsorcijā var piedalīties vai to koordinēt arī partnervalstu AII.
 • Visas konsorcija AII - savā valstī atzītas maģistra grādu piešķirošas AII.
 • Programmas valstu AII – jābūt derīgai Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE).
 • Partnervalstu AII – jāievēro ECHE principi.
 • Nav ierobežojumu vai prioritāšu attiecībā uz studiju jomu.
 • Konsorcijā var piedalīties arī uzņēmumi, organizācijas, asociācijas, kam ir būtiska pievienotā vērtība kopīgās programmas īstenošanā (prakses vietas, stipendijas u.tml.). Asociētie partneri var piedalīties bez finansējuma.
 • Īstenojamai EMJM jābūt akreditētai (uz projekta pieteikuma iesniegšanu).
 • Augstākās izglītības iestāžu (AII) konsorcijs īsteno pilnībā izstrādātu/integrētu/akreditētu kopīgu maģistra studiju programmu.
 • Kopīgās programmas apjoms ir 60, 90 vai 120 ECTS.
 • Diploms – kopīgs/joint (ieteicams, ja nacionālā likumdošana atļauj) vai multiple, ar kopīgu diploma pielikumu.
 • Programmas apguves laikā studentiem ir vismaz 2 obligāti fiziskās (ne virtuālās) mobilitātes periodi (katrs 30 ECTS) dažādās konsorcija AII, no kuriem vismaz viena ir programmas valsts AII.

Kopīgās maģistrantūras programmas īstenošanā konsorcijs ievēro vienotas procedūras:

 • studentu pieteikšanās nosacījumos, studentu atlasē;
 • studiju procesā, studiju kursu pasniegšanā;
 • kvalitātes novērtēšanas mehānismos;
 • studentu eksaminēšanā/studiju rezultātu vērtēšanā;
 • konsorcija administratīvajā un finanšu vadībā;
 • studentiem piedāvāto pakalpojumu sniegšanā (t.sk. valodu kursos, vīzu jautājumu risināšanā);
 • studiju programmas popularizēšanā/atpazīstamības veicināšanā (vienota konsorcija projekta mājaslapa u.tml.).
 • Kopīgā studiju programma orientēta uz izcilāko studentu piesaisti no visas pasaules.
 • Var piesaistīt arī maksas studentus.
 • Uzņemto studentu studijām jāsākas ne vēlāk kā nākamajā akadēmiskajā gadā pēc projekta apstiprināšanas.
 • Eiropas Komisijas apstiprināts projekts finansē maksimums 60 studentu stipendijas.
 • Atbalstu institūciju izmaksām finansē maksimums 100 studentiem (Erasmus Mundus stipendiātiem un maksas studentiem).
 • Papildus projekta konsorcijam ir iespēja pretendēt uz papildu stipendijām (talantīgāko) studentu no noteiktajiem prioritārajiem reģioniem/valstīm finansēšanai.

 

Kontaktinformācija: 

Antra Meņģele
Nodaļas vadītāja