Pārlekt uz galveno saturu
Image
Erasmus+ jaunatne

Maza mēroga partnerības jaunatnes jomā

Projekta mērķis ir sniegt iespēju jaunām un maza mēroga organizācijām gūt starptautisku sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī, kā arī  uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti.

 

Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts vai starptautiskā līmenī, kas organizācijām sniedz iespēju:

 • atbalstīt aktīvu Eiropas pilsonību un ieviest Eiropas dimensiju vietējā līmenī,
 • paaugstināt organizāciju kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī,
 • uzlabot darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti,
 • veicināt uzlabojumus un apgūt jaunas pieejas darbā ar jaunatni.

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas Erasmus+ vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Atbilstoši projekta iecerei un iespējām projektā ieteicams paredzēt arī digitālo aktivitāšu formātus (piemēram, tiešsaistes seminārus, hakatonus, dažādus e-līdzdalības rīkus utt.). 
 • Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas.
 • Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām.

Lai sasniegtu valsts līmenī plānotos mērķus, kā arī lai veicinātu jaunu iekļaujošo organizāciju iesaistīšanos programmā Erasmus+, JSPA 2021. gadam maza mēroga sadarbības projektiem papildus ir noteikusi šādu prioritāti:

 • Iekļaujošo organizāciju kapacitātes stiprināšana, jauniešu ar ierobežotām iespējām un sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanas veicināšana aktīvo jauniešu vidū.
Projekta ilgums 6-24 mēneši
Dalīborganizāciju profils Jebkura juridiska persona (nevalstiska organizācija, pašvaldība, pašvaldības/valsts iestāde, uzņēmums u.tml.)
Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm
Projekta galveno aktivitāšu norises vietas Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm*

*aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

Projektā var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija*, kas reģistrēta programmas valstī (valstu iedalījums pieejams programmas Erasmus+ vadlīnijās). 

Atkarībā no projekta prioritātes un mērķiem, maza mēroga partnerības projektos jāiesaista vispiemērotākais un daudzveidīgākais partnerorganizāciju loks, lai uzlabojumi un apgūtās jaunās pieejas nāktu no to atšķirīgās pieredzes, profila un specifiskām zināšanām.

Visām projekta dalīborganizācijām līdzvērtīgi jāiesaistās visos projekta posmos.

_

**neformālās jauniešu grupas nav uzskatāmas par organizāciju. Tās nav tiesīgas piedalīties (ne kā pretendenti, ne kā partneri) maza mēroga partnerības projektos.

Projektu veido šādi posmi:

 • Projekta plānošana un izstrāde;
 • Sagatavošanās posms;
 • Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
 • Projekta turpinājuma pasākumi.

Atbilstoši iecerei projekta ietvaros var īstenot šādas aktivitātes:

 • Projekta vadības aktivitātes – projekta plānošanas, īstenošanas un koordinēšanas pasākumi (piemēram, administratīvie pienākumi, virtuālās partneru tikšanās, komunikācijas materiālu izstrāde, dalībnieku sagatavošana u.c.),
 • Īstenošanas aktivitātes – sadarbības pasākumi, konferences, sanāksmes, darba sesijas, lai apmainītos ar praksi un izstrādātu rezultātus, mācību pasākumi jaunatnes darbiniekiem un/vai jauniešiem, lai sekmētu projekta mērķu sasniegšanu.
 • Rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes, kuru mērķis ir dalīties ar projekta rezultātiem.

Maza mēroga partnerības projektiem ir vienkāršots finansējuma aprēķins. Atkarībā no ieplānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem ir iespēja pieteikties uz vienu no divām dotācijas summām:

 • 30 000,00 euro
 • 60 000,00 euro

  Projekta pieteikumā jāuzskaita plānotās projekta aktivitātes un jānorāda katrai aktivitātei piešķirtā dotācijas daļa.

Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

Nākamie soļi:

 • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas Erasmus+ vadlīnijās;
 • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par projekta veidu;
 • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 • saņem finansējumu un īsteno projektu.

Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Saistīta informācija