Pārlekt uz galveno saturu

DiscoverEU iekļaušanas projekti

“DiscoverEU” iekļaušanas projektu mērķis ir dot iespēju 18 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām iespējām ar sev zināmas organizācijas atbalstu doties ceļojumā ar vilcienu pa Eiropu, lai:

 • izzinātu Eiropu;
 • gūtu piederības sajūtu Eiropas Savienībai;
 • stiprinātu sadarbību un starpkultūru dialogu starp jauniešiem;
 • iegūtu vērtīgas zināšanas, prasmes un pieredzi;
 • atklātu Eiropas piedāvātās iespējas jauniešu turpmākai dzīvei un izglītībai;
 • iedvesmotu izvēlēties ilgtspējīgu ceļošanu un veicināt vides apziņu kopumā.

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

 • Projektā ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, projekta aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot jauniešus ar ierobežotām iespējām.
 • Atbilstoši iecerei un iespējām projektā ieteicams izmantot digitālos medijus un tehnoloģijas kā atbalstu dažādos projekta posmos (piemēram, lai sagatavotos galvenajām aktivitātēm, izplatītu projekta rezultātus u.tml.).
 • Izstrādājot un īstenojot projektu, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas.
  Projekta ilgums 3 gadi
  Dalīborganizāciju skaits Vismaz viena dalīborganizācija
  Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas
  Mobilitātes ilgums 1 līdz 30 dienas. Projekta laikā var tikt organizētas vairākas mobilitātes
  Dalībnieku vecums 18 gadi ceļojuma uzsākšanas brīdī Grupu līderiem, koordinatoriem vai atbalsta personām ir jābūt vismaz 18 gadus veciem
  Dalībnieku skaits 1-5 dalībnieki vienā DiscoverEU ceļojumā, neskaitot pavadošo/ās personu/as
  Mobilitātes norises vieta DiscoverEU ceļojumam ir jānotiek vismaz vienā valstī ārpus dalībnieka(-u) ceļojuma sākuma valsts

  Projektā var piedalīties 18 gadus veci jaunieši ar ierobežotām iespējām (piemēram, jaunieši ar invaliditāti, veselības problēmām, ekonomiskajiem šķēršļiem u.c.), kas pēc savas iniciatīvas nepieteiktos "Discover EU" aktivitātē.

   

  Projekta dalībnieki mobilitātē var piedalīties patstāvīgi vai ar pavadošajām personām - grupu līderiem, koordinatoriem vai atbalsta personām.

  Projektu veido šādi posmi:

  • mobilitātes plānošana (mērķu un vajadzību definēšana, mācību rezultātu noteikšana, ceļojuma plānošana u.c.);
  • praktiskā sagatavošanās (sadarbības līgumi, sagatavošanās pirms ceļošanas u.c.);
  • "DiscoverEU" mobilitātes īstenošana;
  • projekta turpinājuma pasākumi *(izvērtēšanas aktivitātes, mācīšanās rezultātu apzināšana, rezultātu izplatīšana).

  Projektā iesaistītajām dalīborganizācijām un jauniešiem aktīvi jāiesaistās visos minētajos posmos, tādējādi bagātinot savu mācīšanās pieredzi.

   

  Projektā nevar paredzēt šādas aktivitātes – akadēmiski mācību braucieni, apmaiņas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt finansiālu peļņu, festivāli, brīvdienu ceļojumi, pieaugušo mācību kursi u.tml.

  Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

  • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir noteikts ar Eiropas Komisijas vienību likmēm, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķinātas, ņemot vērā ievadīto informāciju (piemēram, organizatoriskais atbalsts, individuālais atbalsts);
  • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums ir noteikts ar faktisko summu aprēķinu, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts).

  Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

   

  Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

  Nākamie soļi:

  • iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
  • konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par DiscoverEU iekļaušanas projektiem;
  • sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
  • saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

  Nē. Projekta iesniegšanai nepieciešama vismaz viena iesniedzējorganizācija.

  Jā, ja dalībniekam mobilitātes sākuma brīdī būs 18 gadi.

  Piemēram:

  • Ja dalībnieka dzimšanas diena ir 2006. gada 1. novembrī un mobilitāte tiks uzsākta 2024. gada 1.decembrī, persona drīkst iekļaut projekta pieteikumā.
  • Savukārt, ja persona ir dzimusi 2006. gada 1. novembrī un mobilitāte tiks uzsākta 2024. gada 1. septembrī, personu nedrīkst iekļaut projekta pieteikumā.

  2022. gada projektu konkursā iesnigtā projekta īstenošana jāuzsāk nākamajā gadā laika posmā no 01.marta līdz 31. augustam.

   

  2023. gada projektu konkursā iesnigtā projekta īstenošana tiks precizēta.

  Dalībnieki galvenokārt ceļo ar vilcienu. Tomēr izņēmuma gadījumos, lai nodrošinātu pēc iespējas plašākas iespējas jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kā arī saudzētu apkārtējo vidi, taupītu laiku u.c. apsvērumus, iespējams izmantot arī citus transporta veidus (piemēram, autobusu vai prāmi).

  Ne vairāk kā septiņas ceļošanas dienas no visa mobilitātes laika.

  Ceļošanai ar vilcienu dalībniekiem un pavadošām personām tiek piešķirta abonementa biļete.

   

  Ceļa izmaksas ir paredzētas, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku un pavadošās personas (kas izmanto to pašu transportlīdzekli, ko izmanto dalībnieki) ceļošanu. Parasti dalībnieki pārvietojas, izmantojot transportlīdzekli, kuram ir kopumā viszemākās siltumnīcefekta gāzu emisijas.

  No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar jauniešu mobilitātes aktivitātes  īstenošanu, piemēram, maršruta plānošanu, biļešu iegādi, projekta koordinēšanu u.c.

   

  Organizatorisko atbalstu var pieprasīt pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi 100 euro/dalībniekam, izņemot grupu vadītājus, pavadošās personas un koordinatorus.

  No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku uzturēšanos (piemēram nakšņošana un ēdināšana).

   

  Individuālo atbalstu var pieprasīt pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi 62 euro/dalībniekam/dienā, bet ne vairāk kā 21 dienai.

  No šīs budžeta pozīcijas var segt tādas izmaksas, kas saistītas ar mobilitātes aktivitātes dalībnieku ar ierobežotām iespējām iesaistīšanu un papildu atbalsta nodrošināšanu atkarībā no šo dalībnieku profila un vajadzībām (piemēram, pavadošās personas atalgojuma segšanai, zīmju valodas tulka iesaistīšanai, pielāgotā transporta nodrošināšanai dalībnieku ar speciālām vajadzībām transportēšanai uz/no aktivitāšu norises vietas u.tml.).

   

  Tās var tikt pieprasītas divējādi – pamatojoties uz programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteikto vienības likmi 100 euro/dalībniekam (neskaitot grupu līderus, pavadošās personas un fasilitatorus) vai pieprasot kā faktiskās izmaksas (ieskaitot grupu līderus, pavadošās personas un fasilitatorus). Faktisko izmaksu gadījumā to nepieciešamība projekta pieteikumā ir jāpamato, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta.

  Izņēmuma izmaksas ir paredzētas, lai segtu šādus papildu izdevumus –  finanšu garantija, vīzas un ar vīzu iegūšanu saistītās izmaksas, uzturēšanās atļaujas, vakcinācijas, medicīniskās izziņas, rezervācijas izmaksas, dārgas dalībnieku ceļa izmaksas. Tās ir faktiskās izmaksas, kas jāieplāno,  jāpieprasa un jāpamato projekta pieteikumā, norādot konkrētu summu, kas tiek pieprasīta.

   

   

  Saistīta informācija