Pārlekt uz galveno saturu
Erasmus+ jaunatne

Jaunatnes līdzdalības projekti

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē.

 

Jaunatnes līdzdalības projektu iespējams īstenot valsts vai starptautiskā līmenī. Projekta iecerei jābūt vērstai uz vismaz vienu no šiem mērķiem:

 • iesaistīšanās pilsoniskajā sabiedrībā,
 • Eiropas vērtību stiprināšana,
 • digitālo prasmju pilnveide un medijpratības veicināšana,
 • dialogs starp jauniešiem un lēmumpieņēmējiem.

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

  Starptautiska mēroga projekti Valsts līmeņa projekti
Projekta ilgums 3-24 mēneši. 3-24 mēneši.
Dalībnieku vecums Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem Atbalsta personas – bez vecuma ierobežojuma. Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem Atbalsta personas – bez vecuma ierobežojuma.
Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas. Bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālie uzņēmumi, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā, neformālas jauniešu grupas.
Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm. Vismaz 1 organizācija no Latvijas.
Projekta galveno aktivitāšu norises vieta Jebkurā no projektā iesaistītām valstīm* Latvija*
Projekta galveno aktivitāšu norises vieta *aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā) *aktivitātes var īstenot arī ES institūciju mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā un Hāgā)

 

Jaunatnes līdzdalības projektus iniciē, izstrādā un īsteno jauniešu grupa (13-30 gadi) un/vai jaunatnes organizācijas. 

 

Projektu iesniedzot neformālai jauniešu grupai, lai šiem jauniešiem palīdzētu īstenot savu ideju un veicinātu jēgpilnu mācīšanās procesu, projektā var paredzēt atbalsta personas iesaisti. Atkarībā no jauniešu vajadzībām projektā var iesaistīt vienu vai vairākas atbalsta personas.

Projektu veido šādi posmi:

 1. Projekta plānošana un izstrāde;
 2. Sagatavošanās posms;
 3. Projekta galveno aktivitāšu īstenošana;
 4. Projekta turpinājuma pasākumi.

Atbilstoši iecerei projekta ietvaros var īstenot šādas aktivitātes:

 • Projekta vadības aktivitātes – projekta plānošanas, īstenošanas un koordinēšanas pasākumi (piemēram, administratīvie pienākumi, virtuālās partneru tikšanās, komunikācijas materiālu izstrāde, dalībnieku sagatavošana u.c.);
 • Īstenošanas aktivitātes – sadarbības pasākumi, konferences, sanāksmes, darba sesijas, lai apmainītos ar praksi un izstrādātu rezultātus, mācību pasākumi jaunatnes darbiniekiem un/vai jauniešiem, lai sekmētu projekta mērķu sasniegšanu;
 • Rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes, kuru mērķis ir dalīties ar projekta rezultātiem, skaidrot un popularizēt tos.

SVARĪGI! Maksimālā summa, kas var tikt pieprasīta Jaunatnes līdzdalības projektiem, ir 60 000,00 euro.

 

Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

 • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir balstīts Eiropas Komisijas noteiktās vienību likmēs, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķināts, balstoties uz ievadītās informācijas (piemēram, projekta vadības izmaksas, jaunatnes līdzdalības pasākumu atbalsts, atbalsta personas izmaksas, ceļa izmaksas, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts),
 • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums balstās faktisko summu aprēķinā, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts).

Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam piesaistīto bankas kontu tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

 

Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

 1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
 2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par maza mēroga partnerības projektiem;
 3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Kontaktinformācija:

Diāna Bišofe
“Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (jaunatnes līdzdalības projekti)

 

Saistīta informācija