Pārlekt uz galveno saturu
Image
Erasmus+ jaunatne

Erasmus+ akreditācija jaunatnes jomā

 Erasmus+ akreditācija ir rīks organizācijām, kuras plāno regulāri īstenot mācību mobilitātes aktivitātes jaunatnes jomā. Šī akreditācija nodrošina vienkāršotu un atvieglotu pieeju finansējuma saņemšanai ikgadējām aktivitātēm. Organizācijai, iegūstot Erasmus+ akreditāciju jaunatnes jomā, turpmāk reizi gadā jāveic ikgadējās dotācijas pieprasījums.

 

SVARĪGI!

Akreditētās organizācijas nevar pieprasīt finansējumu standarta projektu konkursos, taču iegūtais akreditācijas statuss neliedz piedalīties citu valstu koordinētos jaunatnes jomas mobilitātes projektos kā partnerorganizācijai.

   Erasmus+ akreditācija jaunatnes jomā ir lielisks rīks organizācijām, kas plāno darbu ar jaunatni stratēģiski un ilgtermiņā, lai: 

   • stiprinātu jauniešu personīgo un profesionālo attīstību;
   • veicinātu jauniešu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē;
   • sekmētu darba ar jaunatni kvalitātes attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī;
   • atbalstītu jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību un stiprinātu jaunatnes jomā aktīvo organizāciju kapacitāti;
   • veicinātu iekļaušanu un dažādību, starpkultūru dialogu un solidaritāti, vienlīdzīgas iespējas un cilvēktiesību vērtības jauniešu vidū.

   Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību programmas Erasmus+ vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

   • atbilstoši iecerei un iespējām projektā ieteicams paredzēt digitālo mediju un rīku iekļaušanu dažādos aktivitāšu īstenošanas posmos (piemēram, tiešsaistes semināri, hakatoni, e-līdzdalības rīki, digitālie mediji projekta rezultātu izplatīšanai u.tml.);
   • plānojot un īstenojot aktivitātes, svarīgi ieviest videi draudzīgas pieejas;
   • aktivitātēs ieteicams veicināt tādas vērtības kā iekļaušana un dažādība, aktivitāšu plānošanā un/vai norisē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām.

   Ņemot vērā Eiropas Jaunatnes mērķus un nacionālās prioritātes 2021. gadam, JSPA papildus ir noteikusi šādas tematiskās prioritātes Erasmus+ akreditācijām jaunatnes jomā:

   • sociālā iekļaušana – jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšana mobilitātes aktivitātēs; atbalsts jaunatnes darbiniekiem, lai sasniegtu un iesaistītu jauniešus ar ierobežotām iespējām, iegūtu jaunas metodes darbam ar šo jauniešu grupu, kā arī stiprinātu iekļaujošo organizāciju kapacitāti un sadarbības tīklu;
   • digitālais un mobilais darbs ar jaunatni lauku teritorijās – jauniešu no lauku teritorijām iesaistīšana mobilitātes aktivitātēs; atbalsts jaunatnes darbiniekiem, lai sasniegtu un iesaistītu jauniešus no lauku teritorijām, kā arī iegūtu jaunas metodes darbam ar šo jauniešu grupu.
   Akreditācijas iesniegšanas termiņš Akreditācijas pieteikumu var iesniegt nepārtraukti.
   Akreditācijas periods Visu programmas laiku (2021–2027). Organizācija katru gadu papildina savu stratēģisko plānu, iesniedz atskaites un izpilda citus noteikumus saskaņā ar akreditācijas līgumu.
   Ikgadējās dotācijas pieprasījums Pieprasījums jāiesniedz vienu reizi gadā, saskaņā ar JSPA izsludinātu pieteikšanās termiņu.
   Ikgadējās dotācijas līguma darbības termiņš 2021. gadā - 12 mēneši; sākot no 2022. gada - 12, 18 vai 24 mēneši

    

   Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas vismaz 2 gadus veic darbu ar jaunatni.

   Iepriekšēja pieredze programmā Erasmus+ (2014. – 2020. gads) nav obligāta. 

   Atbilstoši organizācijas iecerēm, akreditācijas ietvaros iespējams īstenot šāda veida aktivitātes:

   Akreditācijas pieteikumā definētajiem mērķiem un aktivitāšu plānam ir jābūt atbilstošam organizācijas pieredzei un kapacitātei.

   • Ilgtermiņa stratēģiska pieeja darba ar jaunatni stiprināšanai, mērķu sasniegšanai;
   • Vienkāršota pieeja finansējuma saņemšanai;
   • Garantēts ikgadējais finansējums;
   • Pieejamas dažādas aktivitātes stratēģiska mērķa sasniegšanai.
   • Iepazīsties ar akreditācijas kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas Erasmus+ vadlīnijās;
   • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru;
   • Sagatavo akreditācijas pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
   • Saņem akreditāciju, noslēdz akreditācijas līgumu;
   • Reizi gadā piesakies  pieteikumā ieplānoto aktivitāšu īstenošanai un īsteno projektu.

   2021. gada budžeta piešķiršanas nosacījumi Erasmus+ jaunatnes jomas akreditācijai skatāmi šeit. (aktualizēts 05.05.2021)

   Organizāciju, kas saņēmušas akreditāciju jaunatnes jomas projektu īstenošanai datu bāze pieejama šeit. Informācija tiek sistemātiski atjaunota ar aktuālām organizācijas akreditāciju ieguvušām organizācijām.

   Saistīta informācija