Pārlekt uz galveno saturu
Erasmus+ jaunatne

Erasmus+ akreditācija jaunatnes jomā

"Erasmus+" akreditācija jaunatnes jomā ir rīks organizācijām, kuras vēlas sadarboties un īstenot regulāras starptautiskās mobilitātes aktivitātes jaunatnes jomā. Akreditētajai organizācijai ir iespēja vienkāršotā veidā reizi gadā pieteikties ikgadējā dotācijas saņemšanai mobilitātes aktivitāšu īstenošanai.

 

SVARĪGI!

Akreditētās organizācijas nevar pieprasīt finansējumu standarta projektu konkursos, taču iegūtais akreditācijas statuss neliedz piedalīties citu valstu koordinētos jaunatnes jomas mobilitātes projektos kā partnerorganizācijai.

   Akreditāciju jaunatnes jomā ieguvušās organizācijas apņemas ievērot "Erasmus+" kvalitātes standartus jaunatnes jomā un īstenot augstas kvalitātes mobilitātes aktivitātes, lai

   • stiprinātu jauniešu personisko izaugsmi un profesionālo attīstību sasaistot mobilitātes aktivitātes ar organizācijas ikdienas darbu;
   • veicinātu jauniešu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalību demokrātiskajā dzīvē;
   • sekmētu kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, atbalstot jaunatnes jomā strādājošo organizāciju spējas un jaunatnes darbinieku profesionālo attīstību;
   • veicinātu iekļaušanu un dažādību, starpkultūru dialogu un solidaritāti, vienlīdzīgas iespējas un cilvēktiesību vērtības jauniešu vidū Eiropā.

   Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību  programmas "Erasmus+" vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

   Akreditācijas iesniegšanas termiņš Līdz 2024. gada 1. oktobra plkst. 13.00 pēc Latvijas laika
   Akreditācijas periods Visu programmas laiku (2021–2027). Organizācija papildina savu stratēģisko plānu pēc nepieciešamības, pēc JSPA lūguma, vismaz reizi programmas realizācijas laikā, iesniedz progresa atskaiti un izpilda citus noteikumus saskaņā ar akreditācijas apliecinājumu.
   Ikgadējās dotācijas pieprasījums Pieteikums jāiesniedz vienu reizi gadā, saskaņā ar JSPA izsludinātu pieteikšanās termiņu.
   Ikgadējās dotācijas līguma darbības termiņš 15 mēneši, bet, ja nepieciešams, pēc 12 mēnešiem ir iespēja pagarināt dotācijas līguma termiņu līdz 24 mēnešiem.

    

   Jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona (bezpeļņas organizācija, apvienība, NVO, Eiropas jaunatnes NVO, vietēja, reģionāla vai valsts līmeņa publiska struktūra, sociālais uzņēmums, peļņu gūstoša organizācija, kas ir aktīva korporatīvās sociālās atbildības jomā), kas vismaz 2 gadus veic darbu ar jaunatni. Iepriekšēja pieredze programmā "Erasmus+" nav obligāta.

   Atbilstoši organizācijas iecerēm, akreditācijas ietvaros iespējams īstenot šāda veida aktivitātes:

   Akreditācijas pieteikumā definētajiem mērķiem un aktivitāšu plānam ir jābūt atbilstošam organizācijas pieredzei un kapacitātei.

   1. Reizi gadā piesakies ikgadējai dotācijai akreditācijas aktivitāšu plānā paredzēto aktivitāšu īstenošanai;
   2. Iepazīsties ar akreditācijas kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas Erasmus+ vadlīnijās;
   3. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš atbildīgs par Erasmus+ jaunatnes jomas akreditāciju;
   4. Sagatavo akreditācijas  pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
   5. Saņem lēmumu par akreditācijas piešķiršanu un akreditācijas apliecinājumu;
   6. Noslēdz ar JSPA dotācijas līgumu un īsteno mobilitātes aktivitātes.

   Saņemot ikgadējās dotācijas pieteikumu, JSPA veic piešķiramās dotācijas aprēķinu saskaņā ar Eiropas Komisijas norādījumiem, ņemot vērā akreditācijas pieteikumā un ikgadējās dotācijas  pieteikumā norādīto informāciju.

   2024. gada budžeta piešķiršanas nosacījumi "Erasmus+" akreditācijai jaunatnes jomā skatāmi šeit.

   1. Piesakies JSPA organizētajām mācībām vai starptautiskajām mācībām, kā arī pasākumiem.
   2. Iepazīsties ar informatīvajiem materiāliem par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu u.c.
   3. Jautā padomu un pieredzi Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem.

   Organizāciju, kas saņēmušas akreditāciju jaunatnes jomas projektu īstenošanai datu bāze pieejama šeit. Informācija tiek sistemātiski atjaunota ar aktuālām organizācijas akreditāciju ieguvušām organizācijām.

   Kontaktpersona: 

   Aiva Ozoliņa
   ES programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte (Erasmus+ akreditācijas un jauniešu apmaiņas)

    

    

   Saistīta informācija