Pārlekt uz galveno saturu

Maza mēroga partnerības

Maza mēroga partnerības ir piemērota aktivitāte Erasmus+  programmas jaunpienācējiem un mazāk pieredzējušām organizācijām, piešķirot organizācijām mazākas dotāciju summas un piemērojot īsākus darbības termiņus un vienkāršākas administratīvās prasības salīdzinājumā ar sadarbības partnerībām. Šo aktivitāti iesējams īstenot skolu izglītībā, profesionālajā izglītībā un pieaugušo izglītībā.

 

 

Darbības lauks papildus sadarbības partnerību galvenajiiem mērķiem, kas attiecas arī uz Maza mēroga partnerībām proporcionāli katra projekta tvērumam un apjomīgumam, paredz:

 • piesaistīt un paplašināt programmas pieejamību jaunpienācējiem, mazāk pieredzējušām organizācijām un maza mēroga dalībniekiem;
 • atbalstīt tādu mērķgrupu iekļaušanu, kurām ir mazāk iespēju;
 • atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un veidot Eiropas dimensiju vietējā līmenī;
 • sniegt ieguldījumu transnacionālu tīklu izveidē un attīstībā, kā arī sinerģijas veicināšanā starp vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga politiku.

Maza mēroga partnerības ir instruments programmas jaunpienācēju un mazāk pieredzējušu organizāciju iekļaušanai, līdz ar to informācijas līmenis pieteikuma iesniegšanai ir vienkāršots un projekta aprakstā iekļaujama informācija par mērķi, ierosinātajām aktivitātēm un prognozētajiem rezultātiem, tos savstarpēji skaidri sasaistot un izklāstot saskaņotā veidā. Pieteikumā ietverams vispārējs projekta laika grafiks, kurā norādīts prognozētais galveno aktivitāšu noslēgšanās datums. Par budžeta plānu sniedzamajai informācijai jābūt pietiekamai aktivitāšu piemērotības un savstarpējas atbilstības novērtēšanai.

 

Lai pretendētu uz finansējumu, Maza mēroga partnerībām jābūt vērstām uz vismaz vienu horizontālo prioritāti un/vai vismaz vienu konkrēto prioritāti, kas attiecas uz izglītības un apmācības jomu, kuru partnerība visvairāk ietekmē.

Izstrādājot projektu, jāņem vērā šādi horizontālie aspekti:

 • vidiskā ilgstpēja – projekti jāveido videi draudzīgā veidā un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga prakse;
 • iekļaušana un daudzveidība – Erasmus+ programmas mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos;
 • digitālā dimensija - virtuālā sadarbība un eksperimentēšana ar virtuālajām un jaukta tipa mācīšanās iespējām, īpaši skolu izglītības un pieaugušo izglītības projektu jomā;
 • līdzdalība un pilsoniskā iesaistīšanās – aktīva iesaistīšanās visos projekta pasākumos un iespēju piedāvāšana iedzīvotāju līdzdalībai demokrātiskajā dzīvē, kā arī viņu sociālajai un pilsoniskajai iesaistei. Uzmanības centrā – informētības veicināšana un izpratne par ES kontekstu, ES kopējām vērtībām.

 

 1. Plānošana  - vajadzību, mērķu, projekta aktivitāšu, mācīšanās rezultātu, darbību formāta noteikšana, grafika izveidošana.
 2. Sagatavošanās - aktivitāšu plānošana, darba programmas izstrāde, praktiskie pasākumi, plānoto darbību mērķgrupas(-u) apstiprināšana.
 3. Aktivitāšu īstenošana.
 4. Pēcpasākumi - aktivitāšu un paredzētās ietekmes izvērtēšana, projekta rezultātu kopīgošana un izmantošana.

 

 • Projekta vadības aktivitātes – projekta plānošanas, īstenošanas un koordinēšanas pasākumi (piemēram, administrēšana, virtuālās partneru tikšanās, materiālu izstrāde, dalībnieku sagatavošana).
 • Īstenošanas aktivitātes – sadarbības pasākumi, konferences, sanāksmes, darba grupas, lai apmainītos ar praksi un izstrādātu rezultātus, mācību pasākumi.
 • Rezultātu izplatīšanas aktivitātes – aktivitātes, kuru mērķis ir dalīties ar projekta rezultātiem.
 • Projekta pieteicējs un dalībnieki

Jebkura publiska vai privāta organizācija (pašvaldības/valsts iestāde), kas izveidota Erasmus+ programmas valstī.

 

Vienā konkursa kārtā:

 • pieteikumiem, kas iesniegti valsts aģentūrā, organizācija var pieteikties tikai vienu reizi;
 • viena organizācija nevar būt iesaistīta (kā pieteicējs/koordinators un kā dalībnieks/partneris) vairāk kā 10 projektu pieteikumos.

 

 • Dalībnieku skaits

Vismaz 2 organizācijas no 2 dažādām ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešajām valstīm.

 

 • Aktivitāšu norises vieta

Valstis, kurās atrodas projekta dalīborganizācijas. Ja tas ir pienācīgi pamatoti saistībā ar projekta mērķiem vai tā īstenošanu, darbības var notikt arī ES iestāžu mītnes vietās (Briselē, Frankfurtē, Luksemburgā, Strasbūrā, Hāgā) pat tad, ja projektā nepiedalās neviena dalīborganizācija no valsts, kurā atrodas attiecīgās iestādes mītnes vieta.

 

 • Erasmus+ programmas valstis (ES dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija).
 • Erasmus+ programmas valstis, kas nav ES dalībvalstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika.

Eiropas Komisijas (EK) Erasmus+ darba programmā Latvijai plānotais EK finansējums 2024. gadā:

 • skolu sektorā: 254 047,00 EUR;
 • profesionālās izglītības sektorā: 241 664,00 EUR;
 • pieaugušo izglītības sektorā: 249 405,00 EUR.

 

Indikatīvais dalījums pieejamajam finansējumam Maza mēroga partnerībām katrā izglītības sektorā: 50% 1. projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā, 50% 2. projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā.

 

Finansējuma modelis: fiksētā summa (lump sum).

 

Maza mēroga partnerību projekta dotācijas summa var būt 30 000 EUR vai 60 000 EUR .

Pieteikumu iesniegšana

Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai. Viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai nacionālajai aģentūrai.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumu iesniegšana – divi projektu konkursi:

 • 2024. gada 5. marts plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) projektiem, kuri sākas laikā no 2024. gada 1. septembra līdz 2024. gada 31. decembrim;
 • 2024. gada 1. oktobris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) projektiem, kuri sākas laikā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. augustam.

Projekta ilgums

No 6 līdz 24 mēnešiem - atkarībā no projekta mērķiem un plānoto aktivitāšu veida.

 

Dokumenti un veidlapas

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.

Iesniegtos projektus vērtē Nacionālā aģentūra atbilstoši to kvalitātei, vadoties pēc Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem.

 

Izvērtēšana paredz:

 • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikums atbilst pieņemamības kritērijiem;
 • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikuma iesniedzējs un ierosinātās darbības atbilst atbilstības kritērijiem;
 • pārbaudi, kurā pārliecinās, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem;

Kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, izmantojot Eiropas Komisijas izstrādātas vadlīnijas. Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti (maksimālais vērtējums ir 100 punkti), turklāt tiem jābūt vismaz pusei no maksimālā punktu skaita katrā no kritērijiem.

 

Projekta atbilstība: maksimālais punktu skaits 30. Projekta pieteikuma atbilstība pasākuma prioritātēm un mērķiem (par ļoti atbilstošu uzskatāms, ja pieteikums vērsts uz prioritāti «iekļaušana un daudzveidība»), kā arī programmas mērķiem. Dalīborganizāciju profils, pieredze un aktivitātes atbilst pieteikuma tēmai. Pieteikums ir saistīts ar ES kopīgo vērtību, (piemēram, brīvība, demokrātijas, vienlīdzības, cilvēktiesību ievērošana) un diskriminācijas apkarošanu, kā arī rada pievienoto vērtību ES līmenī, veidojot organizāciju spējas iesaistīties starpvalstu sadarbībā un tīklošanā.

 

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte: maksimālais punktu skaits 30. Projekta mērķi ir skaidri noteikti, reālistiski un vērsti uz dalīborganizāciju un projekta mērķgrupu vajadzībām. Projekta aktivitātes ir veidotas pieejamā un iekļaujošā veidā un ir atvērtas cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju, tās ir plānotas skaidri, pilnīgi un efektīvi, ietverot attiecīgos posmus (plānošana, sagatavošanās, īstenošana un izvērtēšana), kā arī projekts ir izmaksefektīvs un piešķir atbilstošus resursus katrai aktivitātei. Projekts ietver digitālo rīku un mācību metožu izmantošanu, lai papildinātu klātienes aktivitātes un uzlabotu sadarbību ar partnerorganizācijām (piemēram, apmērs, kādā izmantotas Erasmus+ tiešsaistes platformas, t.sk. European School Education Platform, EPALE). Projekts izstrādāts videi draudzīgā veidā un dažādos projekta posmos īsteno videi draudzīgu praksi.

 

Partnerības un sadarbības kārtības kvalitāte: maksimālais punktu skaits 20: Projektā ir iesaistītas savstarpēji papildinošas organizācijas, kurām ir atbilstoša specializācija. Projektā ir iesaistīti jaunpienācēji un mazāk pieredzējušas organizācijas. Projektā plānotais uzdevumu sadalījums apliecina visu dalīborganizāciju ieguldījumu un aktīvu līdzdalību. Projekts ietver efektīvus mehānismus koordinācijai un saziņai starp iesaistītajām dalīborganizācijām.

 

Ietekme: maksimālais punktu skaits 20 : Pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus pasākumus projekta rezultātu integrēšanai dalīborganizācijas ikdienas darbā. Projekts spēj pozitīvi ietekmēt tā dalībniekus un dalīborganizācijas, kā arī plašāku sabiedrības daļu. Ir noteikti konkrēti projekta rezultātu novērtēšanas pasākumi. Ir noteikti konkrēti un efektīvi rezultātu izplatīšanas pasākumi.

 • pārbaudi par to, vai priekšlikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

Konkursa rezultātu paziņošana un finansējuma līguma parakstīšana notiek apmēram 5 (piecu) mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa. Projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt nacionālās aģentūras lēmumu par konkursa rezultātiem programmas vadlīnijās noteiktajā kārtībā.

 

2021. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti.

 

2022. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti.

 

2023. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti.