Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus akreditācija pieaugušo izglītībā

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas pieaugušo izglītībā.

 

Pieteikšanās Erasmus akreditācijai ir izsludināta Erasmus+ programmas 2021. gada konkursa ietvaros,  un detalizēta informācija norādīta Erasmus+ programmas vadlīnijās

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 19. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).

 • Instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas pieaugušo izglītības jomā.
 • Paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas attīstības veicināšanai.
 • Ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām.
 • Sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem.
 • Apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu.
 • Nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
 • Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam.
 • Īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.
 • Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu.
 • Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.
 • Organizācijas individuāla akreditācija
 • Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija (mobilitātes konsorcijs - vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu): 
  • Mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, un tai jābūt saņēmušai Erasmus akreditāciju. Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt mobilitātes aktivitātes (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalīborganizācijām nav nepieciešama Erasmus akreditācija. 
 • Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts.
 • Organizācijām, kas īstenojušas mobilitāti īpaši augstā kvalitātē, piešķir izcilības zīmi.
Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas, kuras vismaz 2 gadus darbojas pieaugušo izglītības jomā:

 • organizācijas, kas nodrošina formālo, ikdienējo un neformālo pieaugušo izglītību;
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma pieaugušo izglītības jomā. 

Dalībtiesīgo organizāciju saraksts redzams zemāk. 

Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Pieteikumu skaits konkursā Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības jomā. Piesakoties akreditācijai vairāk nekā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
Maksimālais akreditēto organizāciju skaits Latvijā 2021. gadā Erasmus akreditācijas konkursā nav noteikts maksimālais akreditēto organizāciju skaits.
Atlases procedūra Pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Erasmus plāna periods

Erasmus plāns sagatavojams uz 2 - 5 gadu periodu.

Informācija par rezultātiem Informāciju par konkursa rezultātiem paziņo 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

Organizāciju saraksts, kuras Latvijā ir atbilstošas pieteikties Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (mācību mobilitātes) aktivitātēs 2022. gada konkursā:

Nr.p.k.

Organizācija

Akreditācijas veids

Organizācijas adrese

 

 

 

Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā

Organizācijas tīmekļvietnes adrese

 1.

HOTEL SCHOOL  Viesnīcu biznesa koledža, SIA

Individuāla akreditācija

Smilšu iela 3, Rīga, LV1050

E10176704

www.hotelschool.lv

2. 

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Biedrība

Individuāla akreditācija

Dzirnavu iela 3a – 22, Rīga, LV-1010

 

E10050438

 

www.sadarbibastikls.lv

3. 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Biedrība

Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

E10001509

 

www.llka.lv