Pārlekt uz galveno saturu

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti

Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, izmantojot neformālās izglītības metodes, tādejādi sekmējot projektā iesaistīto organizāciju kapacitāti un pilnveidojot darbu ar jaunatni.

 

Projekta ietvaros tiek īstenotas neformālās izglītības aktivitātes valsts vai starptautiskā līmenī, kas sniedz iespēju:

 • nodrošināt neformālās izglītības iespējas jaunatnes darbinieku izglītošanai un profesionālajai attīstībai, uzlabojot jaunatnes darbinieku darba kvalitāti, kā arī jaunatnes darbā iesaistīto organizāciju un sistēmu attīstību;
 • veidot jaunatnes darbinieku kopienu, kura spēj sniegt kvalitatīvu atbalstu jauniešiem paredzēto projektu un aktivitāšu īstenošanā Eiropas Savienības programmās un ārpus tām;
 • attīstīt vietēja mēroga jaunatnes darba metodes un celt organizāciju kapacitāti, tādejādi uzlabojot  jaunatnes darbinieku un viņu organizāciju darba ar jaunatni kvalitāti.

Aktivitāšu plānošanā un īstenošanā aicinām pievērst uzmanību programmas “Erasmus+” vadlīnijās noteiktajām prioritātēm:

Projekta ilgums 3-24 mēneši
Dalīborganizāciju profils Bezpeļņas organizācijas; asociācijas; nevalstiskās organizācijas; valsts/pašvaldību iestādes; pašvaldības; sociālie uzņēmumi; peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā; neformālās jauniešu grupas.
Dalīborganizāciju skaits Vismaz 2 organizācijas no dažādām valstīm. Dalīborganizācijām ir jābūt no ES dalībvalstīm; programmas asociētām trešajām valstīm vai programmas neasociētām trešajām valstīm.
Aktivitāšu norises vieta

Jebkurā no projektā iesaistītajām valstīm. Sagatavošanās vizīte: valstī, kur notiks profesionālās pilnveides aktivitāte.

Aktivitātes ilgums Profesionālās pilnveides aktivitātes: 2-60 dienas (neskaitot dienas ceļā).
Dalībnieku vecums Bez vecuma ierobežojuma.
Dalībnieku skaits

Profesionālās pilnveides aktivitātes: 1-50 dalībnieki (neskaitot mācību vadītājus, veicinātājus (fasilitatorus), un pavadošās personas). Sagatavošanās vizīte: 1 dalībnieks no katras dalīborganizācijas, taču bez ierobežojuma mācību vadītājiem un veicinātājiem (fasilitatoriem), kas piedalīsies galvenajā aktivitātē.

 

Projekts ir paredzēts personām, kas ir profesionāli saistītas ar jaunatnes jomu – jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, mentoriem, atbalsta personām, jauniešu līderiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem un citām darbā ar jaunatni iesaistītajām personām.

Atbilstoši iecerei projektā iespējams īstenot dažāda veida profesionālās pilnveides aktivitātes:

 • Studiju vizītes un izpētes vizītes – aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju jaunatnes darbinieku grupai īsā laika posmā iepazīties ar jaunatnes darbu kādā citā valstī. Studiju vizītei tiek izvēlēta noteikta tēma, tās laikā tiek organizētas tikšanās ar dažādām organizācijām, iepazīšanās ar to īstenotājiem projektiem un praksēm u.c. aktivitātes, kas palīdz izprast izvēlēto tēmu.
 • Kontaktu veidošanas semināri – aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju dalībniekiem atrast jaunus partnerus starptautisku sadarbību veidošanai jaunatnes jomā, kā arī projektu ideju attīstīšanai. Tā ir iespēja stiprināt esošos sadarbības tīklus.
 • Mācību kursi – aktivitātes mērķis ir uzlabot dalībnieku kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), apgūstot jaunas metodes vai pieejas, ko izmantot savā darbā ar jauniešiem, piemēram, darbā ar specifisku mērķa grupu.
 • Semināri un darba grupas – aktivitātes mērķis ir veicināt diskusijas un labās prakses apmaiņu starp iesaistītajiem dalībniekiem par izvēlēto tēmu, kas saistīta ar jaunatnes darbu.

Minētās aktivitātes projektā var īstenot kombinētā veidā.

 

Pēc nepieciešamības un atbilstoši iecerei projektā papildus var paredzēt arī šādas aktivitātes:

 • Sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitātes – to mērķis ir palielināt mobilitātes projekta ietekmi uz jaunatnes jomu. Tās sniedz iespēju pieredzējušām organizācijām ar lielāku kapacitāti dalīties ar projekta laikā izstrādātajām inovatīvajām metodēm, rīkiem un gūto pieredzi.

 • Sagatavošanās vizītes – aktivitātes mērķis ir nodrošināt uzņemošās organizācijas valsts apmeklējumu pirms profesionālās pilnveides aktivitātēm, lai veicinātu organizāciju sadarbību un pēc iespējas kvalitatīvu aktivitāšu norisi.

Projekta finansējumu veido dažādas budžeta pozīcijas noteiktu izmaksu segšanai. Finansējuma aprēķins ir atkarīgs no budžeta pozīcijas veida:

 • atsevišķām budžeta pozīcijām finansējums ir balstīts Eiropas Komisijas noteiktās vienību likmēs, kas projekta pieteikumā tiek automātiski aprēķināts, balstoties uz ievadītās informācijas (piemēram, ceļa izmaksas, organizatoriskais atbalsts, individuālais atbalsts, iekļaušanas atbalsts, sagatavošanās vizītes atbalsts),
 • atsevišķām budžeta pozīcijām pieprasāmais finansējums balstās faktisko summu aprēķinā, kas projekta pieteikumā ir jāpamato (piemēram, ārkārtas izmaksas, iekļaušanas atbalsts, sistēmu izstrādes un rezultātu izplatīšanas aktivitāšu izmaksas).

Projekta finansējums paredzēts ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80% apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

 

Plašāka informācija par projekta finansējuma nosacījumiem pieejama programmas vadlīnijās.

Nākamie soļi:

 1. Iepazīsties ar projekta kvalitātes un finanšu nosacījumiem programmas “Erasmus+” vadlīnijās;
 2. Konsultējies ar JSPA darbinieku, kurš ir atbildīgs par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem;
 3. Sagatavo projekta pieteikumu un iesniedz to tiešsaistē;
 4. Saņem finansējumu un īsteno projektu.

Izmanto JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Kontaktinformācija:

Nauris Bružuks
“Erasmus+” nodaļas vecākais eksperts (jaunatnes darbinieku mobilitāte)

 

Saistīta informācija