Pārlekt uz galveno saturu

Uz nākotni vērsti projekti

Uz nākotni vērstas partnerības ir liela mē­roga, transnacionāli sadarbības projekti, kuru mērķis ir apzināt, izstrādāt, testēt un novērtēt augstas kvalitātes un inovatīvas digitālas pieejas mācību procesā, kā arī uzlabot izglītības un apmācību sistēmas Eiropā.

 

Partnerību sastāvā jābūt gan publiskām, gan privātām organizācijām, iekļaujot pētniekus, praktiķus un partnerus, kuriem ir iespēja sasniegt politikas veidotājus.

 

Digitālā izglītība (starpnozaru):

Attiecas uz dažādiem izglītības sektoriem vai dažādu izglītības sektoru sasaisti. Iesniegtajiem priekšlikumiem ir jāattiecas uz vienu no prioritātēm:

 

1.prioritāte — izglītības tehnoloģijas (EdTech): sadarbība un kvalitātes nodrošināšana ar mērķi izvērst ES bāzētus risinājumus,

 

2.prioritāte — iedarbīgas pedagoģiskas pieejas informātikas jomā pamatizglītībā un vidējā izglītībā,

 

3.prioritāte — skolotāju apmācība un mācību programmu izstrāde dezinformācijas apkarošanā un digitālās pratības veicināšanā.

Profesionālā izglītība un apmācība

Attiecas uz profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sektoru. Iesniegtajiem priekšlikumiem ir jāattiecas uz vienu no divām prioritātēm:

 

4.prioritāte — mikroapliecinājumi, kas veicina nodarbināmību,

 

5.prioritāte — profesionālās izglītības un apmācības (PIA) pievilcības vairošana ar PIA nodrošinātāju partnerībām un tīkliem.

Pieaugušo izglītība

Attiecas uz pieaugušo izglītības politikas jomu. Iesniegtajiem priekšlikumiem ir jāattiecas uz vienu no divām prioritātēm:

 

6.prioritāte — tādu valsts reģistru izstrāde, kuros iekļautas apmācības iespējas, kam ir nodrošināta kvalitāte un kas atbilst darba tirgus vajadzībām,

 

7.prioritāte — atbalsts Prasmju pilnveides paktam.

 

 

 

 

 

Pieteikuma iesniedzējs un projekta dalībnieki:

Pieteikumu iesniedzējiem (koordinatoram un pilntiesīgajiem partneriem) jābūt: - publiskām vai privātām organizācijām/vienībām, kas darbojas izglītības un apmācības jomā vai darba pasaulē,

- izveidotiem ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī (valstis, ar kurām notiek sarunas par asociācijas nolīgumu, var piedalīties, ja asociācijas nolīgums stājas spēkā pirms dotācijas nolīguma parakstīšanas).

 

Izņēmums: Pieaugušo izglītības 7.prioritātē “Atbalsts Prasmju pilnveides paktam” koordinatori var būt tikai Prasmju pilnveides pakta partnerību koordinētājas organizācijas un pilntiesīgi partneri var būt tikai tādas organizācijas, kas iesniegšanas termiņa beigu datumā ir iesaistītas pastāvošās Prasmju pilnveides pakta partnerībās.

 

Augstākās izglītības iestādēm, kas izveidotas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī, jābūt spēkā esošai “Erasmus” Augstākās izglītības hartai (ECHE). Organizācijas no programmas neasociētajām trešām valstīm var piedalīties asociēto partneru statusā (bet ne koordinatora vai pilntiesīgu partneru statusā).

Konsorcija sastāvs:

Digitālā izglītība (starpnozaru)

Konsorcijam jāietver vismaz trīs pieteikumu iesniedzēji (koordinators un pilntiesīgi partneri) no vismaz trim ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

 

Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem.

 

Konsorcijam pieteikuma iesniedzēja (koordinatora vai pilntiesīga partnera) statusā jāietver vismaz viena valsts vai reģionāla līmeņa publiskā iestāde (piem., inovācijas, izglītības, nodarbinātības vai ekonomikas ministrija, kvalifikācijas vai kvalitātes nodrošināšanas iestāde) no ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts.

 

1.prioritātē (EdTech) konsorcijam pieteikuma iesniedzēja (koordinatora vai pilntiesīga partnera) statusā jāietver vismaz viens EdTech komercuzņēmums no ES dalībvalsts vai programmas asociētās trešās valsts.

 

Profesionālā izglītība un apmācība

Konsorcijam jāietver vismaz seši pieteikumu iesniedzēji (koordinators un pilntiesīgi partneri) no vismaz trim ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

 

Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem.

 

No vismaz trim atbilstīgām valstīm konsorcijā jābūt (no katras valsts):

a) vismaz vienam uzņēmumam vai rūpniecības sektoru vai nozari pārstāvošai organizācijai,

b) vismaz vienam profesionālās izglītības un apmācības nodrošinātājam vai pārstāvošai organizācijai (vidējās un/vai terciārās izglītības līmenī).

 

Pieaugušo izglītība

6.prioritātē konsorcijam jāietver vismaz trīs pieteikumu iesniedzēji (koordinators un pilntiesīgi partneri) no vismaz trim ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem.

 

Tajā kā pieteikumu iesniedzējiem vai asociētiem partneriem jābūt arī publiskām vai privātām vienībām, kas ir pilnībā vai ļoti lielā mērā atbildīgas par (vai kurām ir ietekme uz) pieaugušo izglītības pakalpojumu organizēšanu un/vai finansēšanu, un/vai sniegšanu (piemēram, prasmju novērtēšana, kompetenču validēšana, izglītība un apmācība, profesionālā orientācija un konsultēšana).

 

7.prioritātē konsorcijam pieteikumu iesniedzēju (koordinatora un pilntiesīgu partneru) statusā jāietver tikai pastāvošu Prasmju pilnveides pakta partnerību partneri no vismaz trim ES dalībvalstīm vai programmas asociētajām trešām valstīm.

 

Saistītās vienības netiek ņemtas vērā, izvērtējot konsorcija sastāva atbilstību minimālajiem atbilstības kritērijiem.

Darbību norises vieta:

darbībām jānoris ES dalībvalstīs vai Programmas asociētajās trešās valstīs.

Projekta ilgums:

Starpnozaru prioritātes projektu ilgums ir no 24 līdz 48 mēnešiem.

Profesionālās izglītības un apmācības un Pieaugušo izglītības projektu ilgums ir 24 mēneši.

 

Ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi, laika gaitā plānoto darbību veidu, budžetu un projekta vērienu.

Pieteikšanās vieta:

Pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

 

Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit.

 

  • Uzaicinājuma identifikators “Starpnozaru prioritātes”: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1.  
  • Uzaicinājuma identifikators “Profesionālā izglītība un apmācība (PIA)”: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2.  
  • Uzaicinājuma identifikators “Pieaugušo izglītība”: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3.

Pieteikšanās termiņš:

2022. gada 15. marts plkst. 17.00 (pēc Briseles laika).

Maksimālais finansējums:

  • Starpnozaru prioritātes: 800 000 EUR,
  • Profesionālā izglītība un apmācība (PIA): 700 000 EUR,
  • Pieaugušo izglītība: 1 000 000 EUR.

Finansējuma modelis:

vienreizējā fiksētā summa