Pārlekt uz galveno saturu

Žana Monē aktivitātes skolu un profesionālās izglītības sektorā

Žana Monē aktivitātes skolu un profesionālās izglītības sektoros iedalās trīs atbalsta veidos:

 1. Skolotāju apmācība
 2. Sadarbības tīkli
 3. Iniciatīva “Mācāmies par ES”

Žana Monē skolotāju apmācības projekti:

 • veicina labāku izpratni par Eiropas Savienību (ES) un tās institūciju darbību vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA) (ISCED 1.– 4. līmenis);
 • atbalsta ES satura plānošanā, sakārtošanā un ieviešanā mācību programmās un ārpusstundu aktivitātēs;
 • papildina personāla zināšanas par ES;
 • sniedz skolām un PIA nodrošinātājiem strukturētu apmācību plānus par jautājumiem, kas saistīti ar ES;
 • nodrošina saturu un metodiku skolotājiem, kuri māca dažādu līmeņu izglītības apguvējus ar atšķirīgām priekšzināšanām un pieredzi;
 • īsteno konkrētus individuālus vai grupu apmācības kursus (moduļveida, klātienes, tiešsaistes vai jauktus) skolotājiem, kurus interesē ES un kuri vēlas ietvert ar ES saistītas tēmas ikdienas darbā;
 • stiprina skolotāju pārliecību saistībā ar ES aspektu ieviešanu viņu ikdienas darbā.

Projekta pieteicējs: Viena augstākās izglītības iestāde no Erasmus+ programmas valsts, kas nodrošina vispārējo vai profesionālo skolu pedagogu sākotnējo sagatavošanu un profesionālo pilnveidi.

 

Projekta ilgums – 3 gadi

 

Projekta finansējums – maksimālā summa 300 000 eiro fiksēts vienreizējais maksājums (80% no kopējām izmaksām).

 • Budžets jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana”);
 • Jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības;
 • Var segt personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

   

  Kontaktinformācija:

  Antra Meņģele
  Nodaļas vadītāja

  Žana Monē sadarbības tīklu projekti:

  • sniedz atbalstu skolām un profesionālās izglītības un apmācību (PIA)  nodrošinātājiem, lai uzlabotu zināšanas par to, kā mācīt ar Eiropas Savienību saistītas tēmas;
  • piešķir mācīšanās procesam starptautisku dimensiju;
  • veicina skolotāju zināšanu apmaiņa (kopīgs darbs attiecībā uz konkrētiem mācību priekšmetiem un metodoloģiju, kopīgas mācīšanas pieredze);
  • atbalsta informācijas apmaiņu par saturu un izmantotas metodikas rezultātu publiskošanu;
  • uzlabo sadarbību starp dažādām skolām/ PIA nodrošinātājiem, sniedzot tiem starptautisku pieredzi un Eiropas dimensiju;
  • atbalsta mobilitāti kopīgas mācīšanas nolūkā;
  • sekmē sadarbību un uzticamas un ilgtspējīgas zināšanu platformas izveidi skolām un PIA nodrošinātājiem.

  Projekta pieteicējs: konsorcijs - vismaz 5 skolas un/vai profesionālās izglītības iestādes no vismaz 3 dažādām Erasmus+ programmas valstīm.

   

  Projekta ilgums – 3 gadi

   

  Projekta finansējums – maksimālā summa 300 000 EUR fiksēts vienreizējais maksājums (80% no kopējām izmaksām).

  • Budžets jāsakārto saskaņotās darba pakotnēs (piemēram, jāsadala šādos elementos — “projekta vadība”, “apmācība”, “pasākumu rīkošana”, “mobilitātes pasākumu sagatavošana un īstenošana”, “saziņa un izplatīšana”, “kvalitātes nodrošināšana”).
  • Jāapraksta katrā darba pakotnē ietvertās darbības.
  • Var segt personāla izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus, aprīkojuma izmaksas un apakšuzņēmumu līgumu izmaksas, kā arī citas izmaksas (piemēram, par informācijas izplatīšanu, publicēšanu, tulkošanu).

    

   Kontaktinformācija:

   Antra Meņģele
   Nodaļas vadītāja

   Iniciatīva “Mācāmies par ES” sniegs atbalstu skolām un profesionālās izglītības iestādēm (ISCED 1.–4. līmenis), dodot tām iespēju nodrošināt konkrētu saturu par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību (ES) - demokrātiju, ES vēsturi, kā darbojas ES, kultūru daudzveidību, u.tml.

    

   Darbības ir jāīsteno mācību gada ietvaros, un tās var ietvert projektu nedēļas, izpētes vizītes un citas līdzdalību veicinošas aktivitātes.

    

   Žana Monē vārdā nosauktā iniciatīva “Mācāmies par ES” veicinās Eiropas Savienības (ES) aspekta ieviešanu skolu un profesionālās izglītības iestāžu izglītības procesā un sniegs ieguldījumu Eiropas identitātes un aktīva pilsoniskuma stiprināšanā skolēnu un skolotāju vidū. Tās mērķi ir:

   • sniegt skolotājiem iespējas mācīt par ES, izmantojot saistošas metodes, kā arī nodrošināt izglītojamiem faktus un zināšanas par ES;
   • uzlabot mācīšanās rezultātus jautājumos, kas saistīti ar ES;
   • stiprināt zināšanas par ES skolās un profesionālās izglītības iestādēs;
   • radīt interesi par ES un veidot pamatus, lai sekmētu skolēnu un studentu iesaistīšanos demokrātiskajos procesos un palīdzētu viņiem kļūt par aktīviem pilsoņiem.

    

   • Projekta pieteikuma iesniedzējs: viena skola vai viena profesionālās izglītības iestāde (ISCED 1.–4. līmenis), kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī.

    

   • Projekta ilgums: 3 gadi Žana Monē iniciatīva “Mācāmies par ES” jāīsteno vismaz 40 stundas vienā mācību gadā trīs secīgus gadus par jautājumiem, kas saistīti ar ES.

    

   • Projekta finansējums:  maksimālais ES finansējums vienam projektam ir 30 000 EUR (fiksēts maksājums, 80% līdzfinansējums). Pieteikumu iesniedzējiem jāpieprasa norādītā fiksētā vienreizējā summa atbilstoši projekta īstenošanas valstij saskaņā ar Programmas Vadlīnijās pieejamo šīs iniciatīvas tabulu. Jāņem vērā, ka fiksētā summa katrai valstij atspoguļo kopējo mācīšanas stundu skaitu trīs gadu laikposmā. Tabulā redzamās summas ir galīgais ES atbalsts, kas atbilst 80 % līdzfinansējuma likmei.

    

   • Projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana FTOP.
   • Aktivitāti administrē EK izpildaģentūra EACEA.

    

   Kontaktinformācija: 

    

   Antra Meņģele
   Nodaļas vadītāja