Pārlekt uz galveno saturu

Personāla mobilitāte

Docēšanas mobilitāte sniedz iespēju:

 • augstākās izglītības iestādēm paplašināt un uzlabot piedāvāto studiju kursu klāstu un saturu;
 • studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, pilnveidoties no zināšanām un pieredzes, ko sniedz citu Eiropas valstu augstskolu akadēmiskais personāls;
 • pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņai starp Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm. 

Mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas vai partnervalstīm, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 

Erasmus+ programmas un partnervalstu saraksts pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās: 

 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus augstākās izglītības harta (ECHE).
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts Erasmus+ programmas valstī.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

Augstskolu akadēmiskais personāls. 

 • Uz programmas valstīm: 2 dienas – 2 mēneši
 • Uz partnervalstīm: 5 dienas – 2 mēneši

Docēšanas aktivitātes laikā īstenojamas vismaz astoņas lekciju akadēmiskās stundas nedēļā (vai īsākā periodā). Aktivitātes norises ilgumā nav ietvertas ceļošanas dienas. 

 

Ja docēšanas mobilitāte ir apvienota ar personāla profesionālās pilnveides mobilitāti, tad īstenojamo lekciju akadēmiskās stundas samazināmas uz četrām vienā nedēļā (vai īsākā periodā).  

Projekta īstenotājam (augstākās izglītības iestādei) finansējumu piešķir:

 • mobilitātes dalībnieku uzturēšanās izmaksu atbalstam; 
 • mobilitātes dalībnieku ceļa izdevumu atbalstam; 
 • ar mobilitātes dalībnieku speciālajām vajadzībām saistīto izdevumu segšanai mobilitātes ietvaros; 
 • ar projekta īstenošanu un kombinēto intensīvo programmu saistīto administratīvo izdevumu atbalstam. 

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi projektu īstenotājiem piešķiramā finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Mobilitātes dalībniekam finansējumu var piešķirt:

 • uzturēšanās izdevumu atbalstam;
 • ceļa izdevumu atbalstam. 

Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieka finansiālais atbalsts paredzēts to ar mobilitātes īstenošanu saistīto izmaksu starpības segšanai, kas rodas tāpēc, ka mobilitātes dalībnieks uzturas ne savā mītnes valstī. 

 

Par virtuālo mobilitātes periodu netiek piešķirts uzturēšanās un/vai ceļa izdevumu atbalsts. 

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Augstākās izglītības iestādei projekta pieteikuma veidlapa jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā (EESCP), sadaļā Applications, ievērojot projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās norādīto informāciju un Eiropas Komisijas ikgadējā projektu pieteikumu konkursā noteikto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

 

Mobilitātes dalībniekam pieteikums dalībai mobilitātē jāiesniedz savā augstākās izglītības iestādē. 

 

Projekta ilgums ir 26 mēneši.

 

Ikgadējā projektu pieteikumu konkursā projektu iespējams iesniegt vienu reizi.

 

2022. gada projektu pieteikumu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Projektu pieteikumus vērtē pēc to administratīvās atbilstības kritērijiem, kas aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra jeb Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

No Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem vai institūcijām uzaicinātu mācībspēku mobilitāte sniedz iespēju:

 • studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, pilnveidoties no zināšanām un pieredzes, ko sniedz ārvalstu vieslektori no uzņēmumiem;
 • spēcināt saikni starp augstāko izglītību un darba vidi;
 • attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem.

Mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas vai partnervalstīm, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 

Erasmus+ programmas un partnervalstu saraksts pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās: 

 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus augstākās izglītības harta (ECHE).
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts Erasmus+ programmas valstī.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas uzņemošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

No Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem un organizācijām uzaicinātie mācībspēki.

1 diena – 2 mēneši. Aktivitātes norises ilgumā nav ietvertas ceļošanas dienas. 

Projekta īstenotājam (augstākās izglītības iestādei) finansējumu piešķir:

 • mobilitātes dalībnieku uzturēšanās izmaksu atbalstam; 
 • mobilitātes dalībnieku ceļa izdevumu atbalstam; 
 • ar mobilitātes dalībnieku speciālajām vajadzībām saistīto izdevumu segšanai mobilitātes ietvaros; 
 • ar projekta īstenošanu un kombinēto intensīvo programmu saistīto administratīvo izdevumu atbalstam. 

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi projektu īstenotājiem piešķiramā finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Mobilitātes dalībniekam finansējumu var piešķirt:

 • uzturēšanās izdevumu atbalstam;
 • ceļa izdevumu atbalstam. 

Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieka finansiālais atbalsts paredzēts to ar mobilitātes īstenošanu saistīto izmaksu starpības segšanai, kas rodas tāpēc, ka mobilitātes dalībnieks uzturas ne savā mītnes valstī. 

 

Par virtuālo mobilitātes periodu netiek piešķirts uzturēšanās un/vai ceļa izdevumu atbalsts. 

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas uzņemošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Augstākās izglītības iestādei projekta pieteikuma veidlapa jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā (EESCP), sadaļā Applications, ievērojot projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās norādīto informāciju un Eiropas Komisijas ikgadējā projektu pieteikumu konkursā noteikto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

 

Projekta ilgums ir 26 mēneši.

 

Ikgadējā projektu pieteikumu konkursā projektu iespējams iesniegt vienu reizi.

 

2022. gada projektu pieteikumu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Projektu pieteikumus vērtē pēc to administratīvās atbilstības kritērijiem, kas aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra jeb Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Personāla profesionālās pilnveides mobilitāte sniedz iespēju:

 • augstākās izglītības iestāžu personālam gūt zināšanas un konkrētas prasmes, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses;
 • uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā;
 • zināšanu apmaiņai starp dažādu valstu augstākās izglītības iestādēm.

Mobilitāti īsteno kādā no Erasmus+ programmas vai partnervalstīm, kurā neatrodas nosūtošā institūcija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 

Erasmus+ programmas un partnervalstu saraksts pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās: 

 • Augstākās izglītības iestāde, kurai ir piešķirta Erasmus augstākās izglītības harta (ECHE).
 • Nacionāls augstākās izglītības mobilitātes konsorcijs, kas izveidots un akreditēts Erasmus+ programmas valstī.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai. 

Augstskolu akadēmiskā un vispārējā  personāla pārstāvji.

 • Uz programmas valstīm: 2 dienas – 2 mēneši
 • Uz partnervalstīm: 5 dienas – 2 mēneši 

Aktivitātes norises ilgumā nav ietvertas ceļošanas dienas. 

Projekta īstenotājam (augstākās izglītības iestādei) finansējumu piešķir:

 • mobilitātes dalībnieku uzturēšanās izmaksu atbalstam; 
 • mobilitātes dalībnieku ceļa izdevumu atbalstam; 
 • ar mobilitātes dalībnieku speciālajām vajadzībām saistīto izdevumu segšanai mobilitātes ietvaros; 
 • ar projekta īstenošanu un kombinēto intensīvo programmu saistīto administratīvo izdevumu atbalstam. 

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi projektu īstenotājiem piešķiramā finansējuma aprēķināšanas principus, kas ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Mobilitātes dalībniekam finansējumu var piešķirt:

 • uzturēšanās izdevumu atbalstam;
 • ceļa izdevumu atbalstam. 

Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieka finansiālais atbalsts paredzēts to ar mobilitātes īstenošanu saistīto izmaksu starpības segšanai, kas rodas tāpēc, ka mobilitātes dalībnieks uzturas ne savā mītnes valstī. 

 

Par virtuālo mobilitātes periodu netiek piešķirts uzturēšanās un/vai ceļa izdevumu atbalsts. 

 

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās augstskolas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Detalizētāka informācija pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Augstākās izglītības iestādei projekta pieteikuma veidlapa jāsagatavo un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā (EESCP), sadaļā Applications, ievērojot projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās norādīto informāciju un Eiropas Komisijas ikgadējā projektu pieteikumu konkursā noteikto projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu.

 

Mobilitātes dalībniekam pieteikums dalībai mobilitātē jāiesniedz savā augstākās izglītības iestādē. 

 

Projekta ilgums ir 26 mēneši.

 

Ikgadējā projektu pieteikumu konkursā projektu iespējams iesniegt vienu reizi.

 

2022. gada projektu pieteikumu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Projektu pieteikumus vērtē pēc to administratīvās atbilstības kritērijiem, kas aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

 

Projektu pieteikumiem netiek veikta kvalitatīvā vērtēšana. To izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Nacionālā aģentūra jeb Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt aģentūras lēmumu aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.