Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

11.06.2021.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award) ir Eiropas Komisijas (EK) iniciatīva, kura, sākot ar 2021. gadu, tiks organizēta katru gadu Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īstenos skolu sektorā, kurā plānots identificēt, izcelt un izplatīt Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas iniciatīvu EK organizē, lai:

 • identificētu un popularizētu mācīšanas un mācīšanās labo praksi;
 • padarītu redzamākus skolu un skolotāju sasniegumus;
 • veicinātu skolotāju un skolas personāla savstarpējo mācīšanos;
 • iezīmētu un izceltu Erasmus+ un starptautiskās sadarbības nozīmi un vērtību.

Lai pretendētu uz Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu, projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • projekts ir Erasmus+ decentralizētais Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1) vai stratēģiskās partnerības projekts (KA2) skolu sektorā;
 • projekts ir noslēdzies, projekta noslēguma atskaite ir izvērtēta līdz iepriekšējā gada 31. decembrim;
 • projekts atbilst ikgadējai Eiropas Komisijas izsludinātajai tēmai.

Balvai katrā dalībvalstī izvirzīs vienu mobilitātes vai stratēģiskās partnerības projektu katrā no četrām kategorijām:

 • agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe;
 • pamatskolas izglītība;
 • vispārējā vidējā izglītība;
 • profesionālā vidējā izglītība.

2021. gada tēma bija attālinātas/jaukta veida mācības (distance/blended/hybrid learning), lai identificētu un popularizētu attālinātas/jaukta veida mācīšanas un mācīšanās labāko praksi un atbilstošu digitālo rīku izmantošanas metodes efektīvai un iekļaujošai izglītībai. Šī tematiskā prioritāte tika izvēlēta kā īpaši atbilstoša Covid-19 pandēmijas situācijai un 2021. – 2027. gada rīcības plānam digitālās izglītības jomā.

Kritērijiem atbilstošo projektu atlasi veica VIAA Erasmus+ programmas departamenta programmas speciālisti, balstoties uz projektu pieteikumos un noslēguma atskaitēs iekļauto saturisko informāciju un noslēguma atskaišu vērtējumiem un atlasot projektus, kuru noslēguma atskaišu kvalitatīvais vērtējums nebija zemāks par 80 punktiem un atbilda labās prakses projektu nosacījumiem Papildus tika veikta atlasīto projektu anketēšana, lai iegūtu noslēguma atskaitēs neiekļautu informāciju par ieguvumiem ilgtermiņā, projektu ietekmi un to ilgtspēju.

Latvijas organizāciju īstenotie Erasmus+ projekti:

 

 • Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas (EIMB) svinīgā atklāšana un 2021. gada laureātu sumināšana

EIMB tika atklāta 2021. gada 16. septembrī ar svinīgu Eiropas mēroga pasākumu, kurā Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel) paziņoja 2021. gada laureātus – Erasmus+ programmas periodā 2014-2020 īstenotos labākos projektus tēmā attālinātas/jaukta veida mācības (distance/blended/hybrid learning).

Atklāšanas pasākuma videoieraksts.

 

 • 2021. gada 13. oktobrī notika  EIMB Latvijas laureātu apbalvošanas ceremonija.  Tiešsaistes pasākumā bija iespēja detalizētāk iepazīties ar atzinību guvušajiem Erasmus+ projektiem un tajos īstenoto inovatīvo mācīšanas praksi:
  • "Paņem dabu aiz rokas" (Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola);
  • “Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā” (Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola);
  • “Mācību programmas izstrāde jaukta veida mācībām” (Valsts izglītības satura centrs).

Apbalvošanas ceremonija notika paneļdiskusijas formā, kurā par aktualitātēm vispārējās izglītības jomā attālināto/ jaukta tipa mācību kontekstā Latvijā diskutēja EIMB laureāti, VIAA Erasmus+ departamenta direktore Zane Gailīte, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule un Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) vecākais eksperts Ilmārs Rikmanis.

Pasākuma videoieraksts             

 

 • 2021. gada 20. oktobrī notika EIMB 2021. gada laureātu sumināšana Eiropas mēroga tiešsaistes pasākumā. Pasākumu vadīja Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Mariya Gabriel), kurā tika paziņoti visu Erasmus+ dalībvalstu labāko projektu īstenotāji (kopā 104) un demonstrēti apbalvoto projektu video.

Pasākumu videoieraksts.