Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus+ skolotāju akadēmijas

Erasmus+ skolotāju akadēmijas ir skolotāju izglītības un apmācību sniedzēju partnerības Eiropas mērogā.

 

 • Veicināt skolotāju izglītības politikas un prakses uzlabošanu Eiropā, izveidojot skolotāju izglītības tīklus un prakses kopienas, kuras apvieno skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājus (iepriekšēja izglītība topošiem skolotājiem) un tālākas profesionālās attīstības nodrošinātājus (izglītība darbavietā), citus attiecīgos dalībniekus, piemēram, skolotāju apvienības, ministrijas un ieinteresētās personas, lai izstrādātu un pārbaudītu stratēģijas un programmas attiecībā uz mācībām profesionālajā jomā, kuras ir iedarbīgas, piekļūstamas un izmantojamas citos kontekstos.
 • Uzlabot Eiropas dimensiju un skolotāju izglītības internacionalizāciju, īstenojot inovatīvu un praktisku sadarbību ar skolotāju izglītotājiem un skolotājiem citās Eiropas valstīs un apmainoties ar pieredzi turpmākai attīstībai skolotāju izglītības jomā Eiropā. Sadarbība būs vērsta uz galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm, piemēram, mācībām digitālajā pasaulē, ilgtspēju, taisnīgumu un iekļaušanu, piedāvājot arī kursus skolotājiem, moduļus un citas mācīšanās iespējas par konkrētiem tematiem.
 • Izstrādāt un kopīgi pārbaudīt dažādus mobilitātes modeļus (virtuālā, fiziskā un jaukta mobilitāte) skolotāju sākotnējā izglītībā un tālākajā skolotāju profesionālajā attīstībā, lai uzlabotu mobilitātes kvalitāti un apjomu, kā arī padarītu mobilitāti par neatņemamu skolotāju izglītības nodrošināšanas sastāvdaļu Eiropā.
 • Attīstīt ilgtspējīgu sadarbību starp skolotāju izglītības nodrošinātājiem, lai uzlabotu Eiropā sniegtās skolotāju izglītības kvalitāti un papildinātu skolotāju izglītības rīcībpolitikas Eiropas un valsts līmenī.
 • Sadarboties un izveidot tīklus un prakses kopienas ar skolotāju izglītības nodrošinātājiem, skolotāju apvienībām, publiskām organizācijām, kuras piedalās skolotāju izglītībā un citiem dalībniekiem, lai izstrādātu inovatīvas stratēģijas un programmas attiecībā uz sākotnējo un tālāko profesionālo attīstību skolotājiem un skolām.
 • Izstrādāt un īstenot kopīgus, inovatīvus un produktīvus skolotāju izglītības mācību moduļus un skolotāju kompetences attiecībā uz vispārēji nozīmīgiem problemātiskiem un/vai jauniem pedagoģiskiem jautājumiem.
 • Izstrādāt kopīgu mācību piedāvājumu ar spēcīgu Eiropas dimensiju, kas ietver visu veidu mobilitātes darbības, piemēram, vasaras skolu izveidi, izpētes vizītes studentiem un skolotājiem, kā arī citus sadarbības veidus starp universitāšu pilsētiņām gan fiziski, gan virtuāli.
 • Noteikt efektīvus veidus, kā likvidēt mobilitātes šķēršļus un noteikt apstākļus tostarp praktiskus aspektus un mācību atzīšanu, lai palielinātu mobilitātes gadījumu skaitu un kvalitāti un tās iekļaušanu kā skolotāju sākotnējās un tālākās apmācības piedāvājuma neatņemamu sastāvdaļu.
 • Iesaistīs skolas, īpaši profesionāli tehniskās skolas, lai eksperimentētu un dalītos ar jauniem mācīšanas paņēmieniem (tostarp attiecībā uz tālmācības un jaukta tipa mācīšanas un mācīšanās pieejām).
 • Veikt pētījumus, izpēti un/vai apsekojumus vai apkopojumus par lietderīgu praksi, lai sagatavotu kopsavilkumus, apspriežu dokumentus, ieteikumus, lai veicinātu apspriešanu un sniegtu informāciju politikas veidotājiem izglītības jomā.

Projekta pieteicējs

Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura valsts mērogā atzīta organizācija (kurai ir tālāk minētās dalīborganizācijas iezīmes), kas izveidota ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī*. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

 

* Programmas asociētās trešās valstis: Ziemeļmaķedonija, Serbija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Turcija.

Projekta dalībnieki

Erasmus+ skolotāju akadēmijā ir jābūt vismaz 3 pilntiesīgiem partneriem no vismaz 3 ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm (tostarp vismaz 2 ES dalībvalstīm), tostarp:

 • vismaz 2 valsts mērogā atzītiem skolotāju sākotnējās izglītības nodrošinātājiem no 2 dažādām ES dalībvalstīm un programmas asociētajām trešām valstīm un
 • vismaz 1 valsts mērogā atzītam skolotāju tālākas profesionālās attīstības nodrošinātājam (apmācība darbavietā).

Partnerībās kā pilntiesīgam partnerim vai asociētam partnerim jābūt ietvertai arī vismaz vienai prakses / profesionāli tehniskajai skolai. Kā pilntiesīgi partneri vai asociētie partneri var ietilpt arī citas organizācijas, kurām ir attiecīgā zinātība skolotāju izglītības jomā un/vai struktūras, kuras nosaka standartus, kvalifikācijas vai kvalitātes nodrošināšanu skolotāju izglītībai.

 

Tālāk minētās organizācijas, kas izveidotas programmas valstīs un programmas asociētajās trešās valstīs (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” Erasmus+ vadlīniju 2022. gadam A daļā), var tikt iesaistītas kā pilntiesīgi partneri vai asociētie partneri:

 • skolotāju izglītības iestādes (koledžas, institūti, universitātes, kas nodrošina skolotāju sākotnējo izglītību un/vai tālāku profesionālo attīstību) skolotājiem ISCED 1.–3. līmenī tostarp PIA skolotājiem,
 • ministrijas vai līdzīgas publiskas struktūras, kas atbildīgas par skolu izglītības politiku,
 • publiskas (vietējas, reģionālas vai valsts mēroga) un privātas struktūras, kas atbildīgas par politikas un skolotāju izglītības piedāvājuma izstrādi, kā arī skolotāju kvalifikāciju standartu noteikšanu,
 • skolotāju apvienības vai citi valsts mērogā atzīti skolotāju izglītības un tālākas profesionālās attīstības nodrošinātāji,
 • iestādes, kas atbildīgas par skolotāju izglītību un apmācību un to tālākās profesionālās attīstības un kvalifikāciju uzraudzību,
 • skolas, kas strādā ar skolotāju izglītības nodrošinātājiem, lai sniegtu praktiskās apmācības iespēju skolotāju izglītībai,
 • citas skolas (no sākumskolas līdz sākotnējam PIA līmenim) vai citas organizācijas (piemēram, NVO, skolotāju apvienības), kas ir saistītas ar projektu. 
Aktivitāšu norises vieta Visām Erasmus+ skolotāju akadēmijas darbībām jānotiek ES dalībvalstīs un programmas asociētajās trešās valstīs.
Finansējums

Maksimālais finansējums - 1,5 milj. eiro vienam projektam.

Finansējuma modelis -  faktiskās izmaksas.

Projekta ilgums 3 gadi
Pieteikumu iesniegšanas vieta

Pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrā (EACEA).

 

Erasmus+ 2021-2027 periodā tiešās administrēšanas aktivitāšu (EACEA) projektu pieteikumu sagatavošanas dokumentācija pieejama šeit -  Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP).

 

Uzaicinājuma identifikators: ERASMUS-EDU-2024-PEX-TEACH-ACA.

Projektu iesniegšanas termiņš

2024. gada 6. jūnijs, līdz  plkst. 17:00 (pēc Briseles laika)  

 

 

Informācija par konkursu pieejama EACEA mājaslapā