Pārlekt uz galveno saturu

Personāla mobilitātes sporta jomā

Erasmus+  personāla mobilitāte sporta jomā sniedz iespēju neprofesionālā un tautas sporta organizāciju treneriem un citiem sporta darbiniekiem doties ārvalstu mobilitātē savu kompetenču, kvalifikāciju uzlabošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, tādējādi veicinot neprofesionālā un tautas sporta organizāciju attīstību un to kapacitātes celšanu. Aktivitāti administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – Nacionālā aģentūra). Projektu nosacījumi ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās (latviešu val. versijā 209.-219. lpp. un angļu val. versijā 206.-215. lpp.).

 

 • Tautas sports (Grassroot sport) - fiziskās brīvā laika aktivitātes, ar ko regulāri neprofesionālā līmenī nodarbojas visu vecumu cilvēki veselības, izglītības vai sociāliem mērķiem;
 • Sporta darbinieks (Sport staff) - persona, kas iesaistīta sporta komandas vai personu, kas nodarbojas ar sportu, instruēšanā, apmācībā un pārvaldībā vai nu par samaksu, vai brīvprātīgi.
Pieteikuma iesniegšana
 • projekta pieteikums jāaizpilda elektroniski un jāiesniedz tiešsaistē  
 • aktivitātes numurs: KA182-SPO
Projekta ilgums 3 līdz 18 mēneši 
Projekta sākuma datums

1. kārtas projektu sākums pēc izvēles laikā no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. decembrim 

 

2. kārtas projektu sākums pēc izvēles laikā no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. maijam

Pieteikumu skaits konkursā
 • katrā atlases kārtā organizācija var pieteikties tikai vienam īstermiņa projektam sporta jomā
 • organizācijas, kuras saņem īstermiņa projekta dotāciju pirmajā pieteikumu iesniegšanas kārtā, nedrīkst pieteikties šīs pašas aktivitātes otrajā kārtā
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
 • 1. kārta: 2024. gada 20. februāris plkst. 12.00 pēc Briseles laika 

 • 2. kārta: 2024. gada 1. oktobris plkst. 12.00 pēc Briseles laika (ja izsludina otro pieteikumu iesniegšanas kārtu)

 

 

 • Koncentrēties uz tautas sportu, ņemot vērā tā nozīmīgo lomu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida, savstarpējo attiecību, sociālās iekļaušanas un vienlīdzības veicināšanā.
 • Attīstīt Eiropas dimensiju sportā un starptautisko sadarbību sporta mācību mobilitātes jomā.
 • Celt tautas sporta organizāciju kapacitāti.
 • Uzlabot sporta darbinieku zināšanas un zinātību.
 • Veicināt Eiropas kopīgās vērtības, izmantojot sportu, labu pārvaldību un integritāti sportā, ilgtspējīgu attīstību, kā arī izglītību, apmācību un prasmes sportā un ar sporta starpniecību.
 • Veicināt aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu un aktīvu pilsoniskumu.
 • Izveidot treneru un sporta darbinieku Eiropas tīklus.

 

Personāla mobilitāte sporta jomā veicina Eiropas Savienības sporta darba plāna 2021.–2024. gadam mērķu sasniegšanu.

Personāla mobilitātes sporta jomā atbalsta Erasmus+ programmas horizontālās prioritātes:

 • Iekļaušana un daudzveidība,
 • Vide un klimata pārmaiņu novēršana,
 • Digitālā pārveide,
 • Līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Pieteikuma iesniedzējs var būt:

 • publiska vai privāta organizācija, kas darbojas sporta un fizisko aktivitāšu jomā un organizē sporta un fiziskās aktivitātes tautas līmenī, piemērām: biedrība, nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības vai valsts sporta organizācija, pašvaldības vai privātā sporta skola, sporta klubs, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, privātuzņēmums, individuālais komersants utt.
 • sporta organizācija, kas ir profesionāla sporta organizācija, ja tās personāla līdzdalība nāk par labu tautas sportam, piemēram, starptautiska organizācija utt.

Pieteikuma iesniedzējs sagatavo un iesniedz pieteikumu, noslēdz dotācijas līgumu ar  Nacionālo aģentūru, īsteno mobilitātes aktivitātes un iesniedz noslēguma ziņojumu.

 

Atbalstāmās aktivitātes - izejošās mobilitātes. Pieteikuma iesniedzēja organizācija pilda nosūtošās organizācijas funkcijas — tā atlasa dalībniekus un nosūta tos uz uzņemošo organizāciju ārvalstīs.

Mobilitātē var piedalīties:

 • treneri un citi sporta darbinieki tautas sporta organizācijās
 • personāls, kas nav saistīts ar tautas sportu, tostarp personāls, kas veic duālās karjeras un ar sportu nesaistītas karjeras, ja šāda personāla dalība var dot labumu tautas sportam.
 • brīvprātīgie (izņemot trenerus) sporta organizācijās.

 

Vienā projektā var iekļaut ne vairāk kā 10 dalībniekus.

 

Sagatavošanas vizītē var piedalīties pieteikuma iesniedzēja organizācijas darbinieki, kas ir tieši iesaistīti projekta organizēšanā, vai darbinieki, kas piedalīsies plānotajā mobilitātē. Maksimālais dalībnieku skaits sagatavošanas vizītē ir 1 - 2 dalībnieki. 

 

Svarīgi!

 

Mobilitātes dalībniekiem ir jābūt nodarbinātiem nosūtošajā organizācijā vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtošo organizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību (piemēram, uz darba līguma vai brīvprātīgā darba līguma pamata). Dalībniekiem jābūt nosūtošās organizācijas valsts rezidentiem.

 

Dalībnieki nevar iesaistīties aktivitātēs sportistu statusā.

 

!!! Mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās organizācijas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Erasmus+ programmas personāla mobilitātē var īstenot divu veidu aktivitātes treneriem un citiem sporta darbiniekiem:

 •  “Ēnošana” darbā (Job shadowing and observation periods):
  • mobilitāšu dalībnieki var uzturēties uzņemošajā organizācijā citā valstī, lai apgūtu jaunu praksi un apkopotu jaunas idejas, veicot novērošanu un mijiedarbību ar kolēģiem, treneriem, brīvprātīgajiem un citiem sporta darbiniekiem ikdienas darbā uzņemošajā organizācijā;
  • ilgums: no 2 līdz 14 dienām pēc kārtas (neieskaitot ceļa dienas).

 

 • Norīkojumi trenēšanai vai apmācībai (Coaching or training assignments):
  • mobilitāšu dalībnieki var vadīt sporta nodarbības/treniņus un nodrošināt apmācību uzņemošajā organizācijā citā valstī, lai mācītos, izpildot savus uzdevumus un apmainoties ar kolēģiem. Tā veicina projektā iesaistīto tautas sporta organizāciju kapacitātes celšanu;
  • ilgums: no 15 līdz 60 dienām pēc kārtas (neieskaitot ceļa dienas).

 

Svarīgi!

 

Projektā var iekļaut vienu vai vairākus atbalstāmo aktivitāšu veidus. Tos var kombinēt atkarībā no projekta mērķiem un dalīborganizācijas(-u) un dalībnieku vajadzībām.

 

Aktivitātēm nevar būt peļņas gūšanas mērķis.

 

Papildus fiziskajai mobilitātei visas personāla mobilitātes aktivitātes var apvienot ar virtuālās jeb attālinātās mobilitātes aktivitātēm. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponenti vai klātienes mobilitāti.

 

!!! Jebkuram aktivitāšu veidam var tikt piešķirts papildu atbalsts personām, kuras pavada dalībniekus, kam ir mazāk iespēju. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā aktivitātes laikā vai tā daļā.

 

 • Sagatavošanās vizītes kā atbalsta pasākums personāla mobilitātei:
  • pieteikuma iesniedzēja organizācija var organizēt sagatavošanās vizīti, lai apmeklētu uzņemošo organizāciju pirms mobilitātes norises, lai vienotos par administratīvajiem un praktiskiem jautājumiem pirms mobilitātes un veidotu stabilu partnerību starp iesaistītajām organizācijām un to darbiniekiem;
  • sagatavošanās vizītes ir nevis atsevišķas darbības, bet gan atbalsta pasākums personāla mobilitātei. Katra sagatavošanās vizīte ir skaidri jāpamato projekta pieteikumā, un tai jākalpo mobilitātes aktivitāšu mēroga un kvalitātes uzlabošanai.

Mobilitāti īsteno kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm vai Erasmus+ programmas asociētajās trešās valstīs, kurā neatrodas nosūtošā organizācija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 • ES dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Erasmus+ programmas asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija.

2024. gada konkursa kopējais pieejamais finansējums sporta jomas personāla mobilitātes aktivitātei: 97 229,00 EUR

 

Personāla mobilitātes projektiem sporta jomā finansējums tiek piešķirts kā ieguldījums vienības izmaksās šādās budžeta kategorijās:

 • organizatoriskais atbalsts, 
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • izņēmuma izmaksas,
 • atbalsts sagatavošanas vizītei/ēm,
 • valodas atbalsts,
 • izņēmuma izmaksas (faktiskās izmaksas).

 

 

Finansējuma piešķiršanas nosacījumi ir noteikti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Pieteikuma iesniegšana

 

 • Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā sadaļā “Opportunities, izvēloties “Sport” - Mobility of sport staff (KA182-SPO).
 • Lai aizpildītu projekta pieteikumu, ir nepieciešams izveidot EU login kontu un reģistrēt pieteicēja organizāciju Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā sadaļā “Organisations”, lai iegūtu organizācijas identifikācijas kodu (OID).
 • Pieteikumi jāiesniedz tās nacionālajai aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzējs organizācija (Latvia LV01 – Valsts izglītības attīstības aģentūra).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 

2024. gada 20. februāris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)

Projekta ilgums

 

no 3 līdz 18 mēnešiem

Projekta sākums

 

Projekta īstenošanu var sākt laika periodā no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim.

 

Dokumenti un veidlapas

 

 

Izstrādājot projekta pieteikumu, jāņem vērā, ka projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi.

 

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, aktivitāšu veida noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, dalībnieku atlase, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā / starpkultūru / mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms mobilitātes, virtuālas sagatavošanās sanāksmes, sagatavošanas vizīte (ja attiecināms) utt.).
 • Aktivitāšu īstenošana (fiziskās/klātienes mobilitātes).
 • Pēcpasākumi/projekta rezultātu ilgtspēja (īstenoto aktivitāšu izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana, virtuālas pēckontroles sanāksmes).

 

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Nacionālā aģentūra atbilstoši administratīvās un izslēgšanas kritērijiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto,
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām nacionālajām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti (maksimālais vērtējums ir 100 punkti), turklāt tiem jābūt vismaz pusei no maksimālā punktu skaita katrā no kritērijiem:

Atbilstība un ietekme

 

max punktu skaits 30

projekta pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

 

max punktu skaits 40

projekta mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai 

Pēcuzraudzības pasākumu kvalitāte

max punktu skaits 30

pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus soļus, lai integrētu mobilitāšu rezultātus organizācijas ikdienas darbā un ir noteikti konkrēti projekta rezultātu izplatīšanas un novērtēšanas pasākumi, metodes un termiņi

 

Detalizēts kvalitātes vērtēšanas kritēriju apraksts ir pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt Nacionālās aģentūras lēmumu Nacionālās aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

Erasmus+ 2023. gada konkursā apstiprinātie personāla mobilitātes projekti sporta sektorā (aktivitāte KA182-SPO).

 

Nr.p.k. Pieteicēja organizācija OID Apstiprinātais finansējums, EUR Adrese Atbalstītā projekta mērķis
1 Gulbenes novada Sporta pārvalde E10321832 8 300,00 Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 Mērķis - uzlabot vietēju iedzīvotāju izpratni par aktīvu, veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī veidot aktivitātes atbilstoši sabiedrības vajadzībam, iespējam un velmēm, radīt jaunas idejas un rīcības formas, lai sekmētu veselīga dzīvesveida attīstību gan Latvijā, gan Eiropā. Projektā ir plānotas divas mobilitātes uz Grieķiju un Itāliju, lai iepazītos un analizētu uzņemošas organizācijas darba pieredzi sporta jomā un izmantoto metodiku to veicot. Uzsvars tiks likts uz orientēšanas (rogainings) un netradicionālās sporta spēles līdz ar to iegūtu informāciju integrēsim iestādē, lai uzsāktu jaunas tradīcijas, sadarbības un attīstīt tautas sportu Gulbenes novadā un Eiropā. Projekta rezultātā iestādes darbinieki uzlabos un pilnveidos savas zināšanas un kompetences tautas sporta jomā, lielāku uzsvaru liekot uz orientēšnas un netradicionāliem sporta spēlēm.
2 Biedrība "Latvijas Florbola savienība" E10327792 13 500,00 Miera iela 15 - 1, Rīga, LV-1001 Mērķis ir iegūt jaunām zināšanām un pieredzi bagātus un motivētus darbiniekus, kas spētu labo praksi ieviest dažādās florbola jomās un nodot mobilitāšu laikā gūtās zināšanas tālāk kolēģiem, tādējādi veicinot florbola vidē iesaistītā personāla izglītošanu, florbola vides un telpas pilnveidi kā tautas sportam Latvijā. Plānotas ēnošanas mobilitātes: 6 mobilitātes florbola treneriem (3 sieviešu treneres, 3 vīriešu treneri), apmeklējot vairākus florbola lielvalsts - Somijas - florbola klubus un vērojot vietējo treneru darbu, izmantotos resursus, metodes, tehnoloģiskos risinājumus, infrastruktūru. 2 mobilitātes tiesnešu pārim - apmeklējot Somijas čempionāta augstākās līgas izslēgšanas spēles un ēnojot Somijas tiesnešu pāru sagatavošanos, tiesāšanu un metodes, tehnoloģiskos risinājumus 1 mobilitāte pasākumu organizēšanas pilnveidei un florbola attīstības vadības uzlabošanai - Somijas Florbola federācijas ēnošana Pasaules čempionāta florbolā sievietēm U-19 organizēšanā, iepazīšanās ar florbola vides attīstību un pārvaldību.
3 Biedrība "Latvijas Orientēšanas federācija"  E10099467 12 760,00 Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 Mērķis ir ziemas orientēšanās treneru kompetences paaugstināšana. Mobilitātes rezultātā treneri paaugstinās gan savas tehniskās zināšanas, gan izpratni par tautas sporta organizācijas (orientēšanās kluba) darbību Norvēģijā. Projekta ievaros ir plānota ēnošana orientēšanās klubā. Projekta rezultātā paaugstināsies treneru kompetence, kas savukārt veicinātu ziemas orientēšanās dalībnieku un pasākumu skaita palielināšanos Latvijā.
4 Biedrība "Latvijas Futbola federācija" E10322890 7 510,00 Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 Mērķis ir izstrādāt dažādas ar mobilitātes projektu saistītās stratēģijas/vadlīnijas futbola kā tautas sporta attīstībai (Brīvprātīgie/FSR/Sieviešu iesaiste) un ieviest tās praktiski ik dienas darbos. Projekta rezultāti treneri iegūs jauna skompetences un zināsānas, lai attīstītu sporta segmentu, īstenojot dažādus jaunus pasākumus, pārņemot un iegūstot dažādas zināšanas.
5 Biedrība "Academ Football Club" E10327493 11 800,00 Rēzeknes iela 36 - 1, Rīga, LV-1073 Projekta ietvaros tiks iegūtas zināšanas un kompetences, lai izstrādātu un pielāgotu Smartfootball metodoloģijas treniņu programmu attiecīgajai jauniešu vecuma grupai. Jaunā treniņu programma tiks izmantota futbola kluba Academ FC audzēkņu treniņu procesā. Sagatavotās treniņu programmas tiks ievietotas digitālajā vidē, kur tās būs pieejamas gan kluba audzēkņiem, gan vecākiem, gan treneriem.
6 Biedrība "BASKETBOLA SKOLA TUKUMS" E10324656 13 064,00 Kuldīgas iela 74, Tukums, Tukuma novads, LV-3104 Mērķis ir ieraudzīt un adoptēt sistēmu, digitālus rīkus, veiksmīgus sadarbības piemērus, treniņu metodikas savā organizācijā, kura notur bērnu motivāciju daudz ilgāk, kā spēj piedāvāt mūsu esošais Latvijas/Tukuma modelis, identificēt uzlabojamās lietas, lai varētu palielināt meiteņu skaitu basketbolā. projekta plānota treniņu ēnošana un vadīšana, darba grupas par aktuālajiem jautājumiem, semināri ar vietējās treneru kopienas pārstāvjiem, vietējo basketbola klubu spēļu apmeklējumi, vietējā reģiona un infrastruktūras iepazīšana.
7 Biedrība "Sporta klubs CF Liepāja" E10324945 5 900,00 Pļavu iela 17, Liepāja,  LV-3411 Mērķis ir attīstīt Eiropas dimensiju senioru tautas sportā un starptautisko sadarbību sporta mācību mobilitātes jomā, celt senioru tautas sporta organizāciju kapacitāti, uzlabot CF Liepāja sporta darbinieku zināšanas par sporta treniņiem un motivāciju senioriem, veicināt aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu Latvijas senioriem. Projektā ir plānota “Ēnošana” darbā, lai apgūtu jaunu praksi un apkopotu jaunas idejas, veicot novērošanu un mijiedarbību ar treneriem un citiem sporta darbiniekiem ikdienas darbā uzņemošajā organizācijā. Sagaidāmie rezultāti ir jaunas zināšanas, kuras būs iespējams nodot tālāk kā kolēģiem tā arī pašvaldību un valsts organizācijām.
    Kopējais apstiprinātais finansējums 72 834,00    

 

 

VIAA Erasmus+ programmas departamenta Mācību mobilitātes nodaļa:

Marika Pīra
Vecākā eksperte