Pārlekt uz galveno saturu

Personāla mobilitātes sporta jomā

Erasmus+  personāla mobilitāte sporta jomā sniedz iespēju neprofesionālā un tautas sporta organizāciju treneriem un citiem sporta darbiniekiem doties ārvalstu mobilitātē savu kompetenču, kvalifikāciju uzlabošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, tādējādi veicinot neprofesionālā un tautas sporta organizāciju attīstību un to kapacitātes celšanu. Aktivitāti administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – Nacionālā aģentūra). Projektu nosacījumi ir aprakstīti Erasmus+ programmas vadlīnijās (latviešu val. versijā 196.-205. lpp. un angļu val. versijā 195.-204. lpp.).

 

 • Tautas sports (Grassroot sport) - fiziskās brīvā laika aktivitātes, ar ko regulāri neprofesionālā līmenī nodarbojas visu vecumu cilvēki veselības, izglītības vai sociāliem mērķiem;
 • Sporta darbinieks (Sport staff) - persona, kas iesaistīta sporta komandas vai personu, kas nodarbojas ar sportu, instruēšanā, apmācībā un pārvaldībā vai nu par samaksu, vai brīvprātīgi.

 

 

 • Koncentrēties uz tautas sportu, ņemot vērā tā nozīmīgo lomu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida, savstarpējo attiecību, sociālās iekļaušanas un vienlīdzības veicināšanā.
 • Attīstīt Eiropas dimensiju sportā un starptautisko sadarbību sporta mācību mobilitātes jomā.
 • Celt tautas sporta organizāciju kapacitāti.
 • Uzlabot sporta darbinieku zināšanas un zinātību.
 • Veicināt Eiropas kopīgās vērtības, izmantojot sportu, labu pārvaldību un integritāti sportā, ilgtspējīgu attīstību, kā arī izglītību, apmācību un prasmes sportā un ar sporta starpniecību.
 • Veicināt aktīvu un videi draudzīgu dzīvesveidu un aktīvu pilsoniskumu.
 • Izveidot treneru un sporta darbinieku Eiropas tīklus.

 

Personāla mobilitāte sporta jomā veicina Eiropas Savienības sporta darba plāna 2021.–2024. gadam mērķu sasniegšanu.

Personāla mobilitātes sporta jomā atbalsta Erasmus+ programmas horizontālās prioritātes:

 • Iekļaušana un daudzveidība,
 • Vide un klimata pārmaiņu novēršana,
 • Digitālā pārveide,
 • Līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Pieteikuma iesniedzējs var būt:

 • publiska vai privāta organizācija, kas darbojas sporta un fizisko aktivitāšu jomā un organizē sporta un fiziskās aktivitātes tautas līmenī, piemērām: biedrība, nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības vai valsts sporta organizācija, pašvaldības vai privātā sporta skola, sporta klubs, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, privātuzņēmums, individuālais komersants utt.
 • sporta organizācija, kas ir profesionāla sporta organizācija, ja tās personāla līdzdalība nāk par labu tautas sportam, piemēram, starptautiska organizācija utt.

Pieteikuma iesniedzējs sagatavo un iesniedz pieteikumu, noslēdz dotācijas līgumu ar  Nacionālo aģentūru, īsteno mobilitātes aktivitātes un iesniedz noslēguma ziņojumu.

 

Atbalstāmās aktivitātes - izejošās mobilitātes. Pieteikuma iesniedzēja organizācija pilda nosūtošās organizācijas funkcijas — tā atlasa dalībniekus un nosūta tos uz uzņemošo organizāciju ārvalstīs.

Mobilitātē var piedalīties:

 • treneri un citi sporta darbinieki tautas sporta organizācijās
 • personāls, kas nav saistīts ar tautas sportu, tostarp personāls, kas veic duālās karjeras un ar sportu nesaistītas karjeras, ja šāda personāla dalība var dot labumu tautas sportam.
 • brīvprātīgie (izņemot trenerus) sporta organizācijās.

 

Vienā projektā var iekļaut ne vairāk kā 10 dalībniekus.

 

Sagatavošanas vizītē var piedalīties pieteikuma iesniedzēja organizācijas darbinieki, kas ir tieši iesaistīti projekta organizēšanā, vai darbinieki, kas piedalīsies plānotajā mobilitātē. Maksimālais dalībnieku skaits sagatavošanas vizītē ir 1 - 2 dalībnieki. 

 

Svarīgi!

 

Mobilitātes dalībniekiem ir jābūt nodarbinātiem nosūtošajā organizācijā vai tiem regulāri jāstrādā ar nosūtošo organizāciju, palīdzot īstenot attiecīgās organizācijas pamatdarbību (piemēram, uz darba līguma vai brīvprātīgā darba līguma pamata). Dalībniekiem jābūt nosūtošās organizācijas valsts rezidentiem.

 

Dalībnieki nevar iesaistīties aktivitātēs sportistu statusā.

 

!!! Mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās organizācijas. Privātpersonas nevar individuāli pieteikties finansējuma saņemšanai.

 

Erasmus+ programmas personāla mobilitātē var īstenot divu veidu aktivitātes treneriem un citiem sporta darbiniekiem:

 •  “Ēnošana” darbā (Job shadowing and observation periods):
  • mobilitāšu dalībnieki var uzturēties uzņemošajā organizācijā citā valstī, lai apgūtu jaunu praksi un apkopotu jaunas idejas, veicot novērošanu un mijiedarbību ar kolēģiem, treneriem, brīvprātīgajiem un citiem sporta darbiniekiem ikdienas darbā uzņemošajā organizācijā;
  • ilgums: no 2 līdz 14 dienām pēc kārtas (neieskaitot ceļa dienas).

 

 • Norīkojumi trenēšanai vai apmācībai (Coaching or training assignments):
  • mobilitāšu dalībnieki var vadīt sporta nodarbības/treniņus un nodrošināt apmācību uzņemošajā organizācijā citā valstī, lai mācītos, izpildot savus uzdevumus un apmainoties ar kolēģiem. Tā veicina projektā iesaistīto tautas sporta organizāciju kapacitātes celšanu;
  • ilgums: no 15 līdz 60 dienām pēc kārtas (neieskaitot ceļa dienas).

 

Svarīgi!

 

Projektā var iekļaut vienu vai vairākus atbalstāmo aktivitāšu veidus. Tos var kombinēt atkarībā no projekta mērķiem un dalīborganizācijas(-u) un dalībnieku vajadzībām.

 

Aktivitātēm nevar būt peļņas gūšanas mērķis.

 

Papildus fiziskajai mobilitātei visas personāla mobilitātes aktivitātes var apvienot ar virtuālās jeb attālinātās mobilitātes aktivitātēm. Iepriekš norādītais minimālais un maksimālais ilgums attiecas uz fiziskās mobilitātes komponenti vai klātienes mobilitāti.

 

!!! Jebkuram aktivitāšu veidam var tikt piešķirts papildu atbalsts personām, kuras pavada dalībniekus, kam ir mazāk iespēju. Pavadošās personas var saņemt atbalstu visā aktivitātes laikā vai tā daļā.

 

 • Sagatavošanās vizītes kā atbalsta pasākums personāla mobilitātei:
  • pieteikuma iesniedzēja organizācija var organizēt sagatavošanās vizīti, lai apmeklētu uzņemošo organizāciju pirms mobilitātes norises, lai vienotos par administratīvajiem un praktiskiem jautājumiem pirms mobilitātes un veidotu stabilu partnerību starp iesaistītajām organizācijām un to darbiniekiem;
  • sagatavošanās vizītes ir nevis atsevišķas darbības, bet gan atbalsta pasākums personāla mobilitātei. Katra sagatavošanās vizīte ir skaidri jāpamato projekta pieteikumā, un tai jākalpo mobilitātes aktivitāšu mēroga un kvalitātes uzlabošanai.

Mobilitāti īsteno kādā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm vai Erasmus+ programmas asociētajās trešās valstīs, kurā neatrodas nosūtošā organizācija un kas nav mobilitātes dalībnieka dzīvesvieta. 

 • ES dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija.
 • Erasmus+ programmas asociētās trešās valstis: Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonija.

2023. gada konkursa kopējais pieejamais finansējums sporta jomas personāla mobilitātes aktivitātei: 78 000,00 EUR

 

Personāla mobilitātes projektiem sporta jomā finansējums tiek piešķirts kā ieguldījums vienības izmaksās šādās budžeta kategorijās:

 • organizatoriskais atbalsts, 
 • ceļa izdevumi,
 • individuālais atbalsts,
 • izņēmuma izmaksas,
 • atbalsts sagatavošanas vizītei/ēm,
 • valodas atbalsts,
 • izņēmuma izmaksas (faktiskās izmaksas).

 

 

Finansējuma piešķiršanas nosacījumi ir noteikti Erasmus+ programmas vadlīnijās.

 

Pieteikuma iesniegšana

 

 • Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā sadaļā “Opportunities, izvēloties “Sport” - Mobility of sport staff (KA182-SPO).
 • Lai aizpildītu projekta pieteikumu, ir nepieciešams izveidot EU login kontu un reģistrēt pieteicēja organizāciju Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa platformā sadaļā “Organisations”, lai iegūtu organizācijas identifikācijas kodu (OID).
 • Pieteikumi jāiesniedz tās nacionālajai aģentūrai, kurā ir izveidota pieteikuma iesniedzējs organizācija (Latvia LV01 – Valsts izglītības attīstības aģentūra).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 

2023. gada 23. februāris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika)

Projekta ilgums

 

no 3 līdz 18 mēnešiem

Projekta sākums

 

Projekta īstenošanu var sākt laika periodā no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. decembrim.

 

Dokumenti un veidlapas

 

 

Izstrādājot projekta pieteikumu, jāņem vērā, ka projektu veido četri posmi: plānošana, sagatavošanās, īstenošana un pēcpasākumi.

 

 • Plānošana (vajadzību, mērķu, mācīšanās rezultātu, aktivitāšu veida noteikšana, darba programmas izstrāde, darbību grafika izveidošana utt.).
 • Sagatavošanās (praktiskie pasākumi, dalībnieku atlase, dalībnieku sagatavošana no lingvistiskā / starpkultūru / mācīšanās un veicamo uzdevumu viedokļa pirms mobilitātes, virtuālas sagatavošanās sanāksmes, sagatavošanas vizīte (ja attiecināms) utt.).
 • Aktivitāšu īstenošana (fiziskās/klātienes mobilitātes).
 • Pēcpasākumi/projekta rezultātu ilgtspēja (īstenoto aktivitāšu izvērtēšana, dalībnieku iegūto mācīšanās rezultātu apzināšana un dokumentēšana, kā arī projekta iznākumu izplatīšana un izmantošana, virtuālas pēckontroles sanāksmes).

 

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Nacionālā aģentūra atbilstoši administratīvās un izslēgšanas kritērijiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem,
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem,
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto,
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām nacionālajām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām.

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 60 punkti (maksimālais vērtējums ir 100 punkti), turklāt tiem jābūt vismaz pusei no maksimālā punktu skaita katrā no kritērijiem:

Atbilstība un ietekme

 

max punktu skaits 30

projekta pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām

Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte

 

max punktu skaits 40

projekta mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai 

Pēcuzraudzības pasākumu kvalitāte

max punktu skaits 30

pieteikuma iesniedzējs ir ieplānojis konkrētus un loģiskus soļus, lai integrētu mobilitāšu rezultātus organizācijas ikdienas darbā un ir noteikti konkrēti projekta rezultātu izplatīšanas un novērtēšanas pasākumi, metodes un termiņi

 

Detalizēts kvalitātes vērtēšanas kritēriju apraksts ir pieejams Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Informācija par konkursa rezultātiem – ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Līgumu slēgšana – trīs mēnešu laikā pēc rezultātu paziņošanas, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām nacionālajām aģentūrām projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt Nacionālās aģentūras lēmumu Nacionālās aģentūras paziņojumā par konkursa rezultātiem noteiktajā kārtībā.

 

VIAA Erasmus+ programmas departamenta Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa:

Irīna Jevgenova
Vecākā eksperte