Pārlekt uz galveno saturu

Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA), nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001800413, adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: +371 67814322, e-pasts: info@viaa.gov.lv. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: das@viaa.gov.lv.

 

Personas datu apstrādes pārzinis personas datu apstrādei, ko veic Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ietvaros ir Eiropas Komisija (Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts), kontaktinformācija: data-protection-officer@ec.europa.eu.

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par VIAA  un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, apstrādājamo personas datu apjomu, par to, kādos gadījumos dati tiek izpausti, datu glabāšanas termiņiem, datu aizsardzību, kā arī informēt par datu subjekta tiesībām.

 

VIAA un JSPA ir valsts pārvaldes iestādes, kas nodrošina Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa programmas īstenošanu Latvijā vispārējās (skolu) izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomās, kā arī jaunatnes jomā. Līdz ar to VIAA un JSPA pienākumos ietilpst Erasmus+ programmas pārvaldība, t.sk. Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma pārvaldība.

 

Erasmus+ programmu nodrošina sadarbības partneri, tas ir, jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Tas nozīmē, ka VIAA ar sadarbības partneri slēdz līgumu.

 

VIAA attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic, lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu, tāpat kā sadarbības partneri, ar kuriem tiek noslēgts līgums par noteiktas Erasmus+ programmas aktivitātes īstenošanu, ir uzskatāmi par apstrādātājiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

 

Tas nozīmē, ka Eiropas Komisija (Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts) ir uzskatāms par pārzini personas datu apstrādei.

 

Informācija par Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi ir pieejama šeit: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement un https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection

 

Ja Jūs vēlaties iepazīties ar informāciju par Personas datu apstrādi VIAA, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni: https://www.viaa.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade-valsts-izglitibas-attistibas-agentura

 

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Lai VIAA un JSPA nodrošinātu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa un programmas īstenošanu, VIAA un JSPA apstrādā personas datus saskaņā ar:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2021/888, ar ko izveido programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un atceļ Regulas (ES) 2018/1475 un (ES) Nr. 375/2014;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012;
 • Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”.
 • Jūsu piekrišanu, ja vēlaties saņemt informāciju no VIAA par jaunumiem, kā arī piedalīties aptaujās.

 

Personas datu kategorijas, nolūki personas datu apstrādei

VIAA, lai nodrošinātu Erasmus+ programmas īstenošanu un kontroli, ko noteic augstāk norādītās regulas, ir uzskatāma par apstrādātāju. VIAA kā apstrādātājam ir tiesības apstrādāt šādus personas datus:

 • identifikācijas datus – vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati;
 • īpašu kategoriju personas datus – informācija par invaliditātes (ne) esamību, kā arī funkcionālo traucējumu veidu, tautību, valsts piederību;
 • kontaktinformāciju - piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • ar dalību programmā saistītie dati - par piedalīšanos pasākumos, projektos, pasākumos programmu ietvaros, foto un video materiāli, pieredzes stāsti;
 • dati par izglītību un prasmēm – iegūtā profesionālā kvalifikācija, izglītības iestāde valodu prasmes un cita informācija, kas nepieciešama dalībai Erasmus + programmā;
 • finanšu datus – bankas konta rekvizīti, stipendiju, atlīdzību, kompensāciju, citu maksājumu izmaksas dati;
 • dati, kas nepieciešami statistikai, piem., vecums, apgūtā programma, izglītības iestāde u.c..

 

VIAA sadarbībā ar Eiropas Komisiju koordinē un nodrošina informāciju sabiedrībai par Erasmus+ programmu aktivitātēm un rezultātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2021/817 (2021. gada 20. maijs), ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013, lai popularizētu Erasmus+ programmas, veicinātu paraugprakses apmaiņu starp ieinteresētajām personām un Programmas atbalsta saņēmējiem un nodrošinātu Eiropas Savienības finansējuma redzamību.

 

Nolūks personas datu apstrādei ir sniegt sabiedrībai informāciju par VIAA organizētajiem pasākumiem, aktivitātēm, kā arī tos popularizēt, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par Erasmus+ programmām, kā arī citām aktivitātēm, ko koordinē un nodrošina VIAA.

 

Lai sasniegtu nolūku VIAA apstrādā Erasmus+ programmu dalībnieku, ekspertu, sadarbības partneru, VIAA nodarbināto personas datus (video, foto, intervijās ar VIAA ietvertie personas dati, personas VIAA iesniegtie dati u.c.), publicējot VIAA uzturētajās tīmekļvietnēs un  sociālajos tīklos.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, VIAA nodrošinot Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un VIAA normatīvajos aktos noteiktu uzdevumu (izplatīt informāciju par VIAA īstenotajām programmām un projektiem) veicot pasākumu un aktivitāšu atspoguļošanu un popularizēšanu.

 

Ja pasākuma dalībnieks nevēlas, lai viņa fotoattēls un informācija par dalību pasākumā tiek izmantots šim nolūkam, pasākuma dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, informējot VIAA.

 

Pasākumu videoierakstu un publicitātes attēlu pieejamībai nav noteikts laika  ierobežojums.

 

VIAA kā pārzinis apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs izsakāt piekrišanu tīmekļa vietnē https://www.erasmusplus.lv/ iknedēļas jaunumu saņemšanai. VIAA, saņemot Jūsu pieprasījumu, par Jums apstrādā Jūsu norādīto e-pasta adresi. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana. 

 

Ja Jūs pieteiksieties kā vērtēšanas eksperts Erasmus + programmai, tad VIAA pamatojoties uz regulu Nr. 2021/817, apstrādās vērtēšanas eksperta vārdu, uzvārdu, amatu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai nodrošinātu eksperta atlasi un saziņu ar ekspertu. Ja VIAA noslēgs līgumu, tad papildus minētajiem personas datiem, tiks apstrādāts personas kods, bankas norēķinu konta numurs, paraksts, kā arī līgumā norādītā informācija. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei līguma noslēgšana, līguma izpilde un kontrole, kā arī regulas Nr.2021/817 VIII nodaļas izpilde.

 

Lai VIAA pierādītu izmaksas par noteikta pasākuma organizēšanu, kas saistīts ar Erasmus+ programmā paredzēta pasākuma organizēšanu, VIAA apstrādās pasākuma dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, parakstu. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir regulas Nr.2021/817 noteikto pienākumu izpilde.

 

Personas datu saņēmēji

 • VIAA var nodot personas datus:
 • apstrādātājiem, kas nodrošina VIAA informācijas sistēmu uzturēšanu un pilnveidošanu;
 • pasākumu organizētājiem, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, VIAA sadarbības partneriem, kas iesaistās Erasmus+ programmas izpildē;
 • auditoriem, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei, Eiropas Komisijai kā pārzinim;
 • pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic tīmekļa plūsmas uzraudzību, kā arī VIAA tīmekļvietņu uzturēšanu.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

 

Glabāšanas periods

 • VIAA saistībā ar Erasmus+ programmas īstenošanu saņemtos personas datus un dokumentus glabā atbilstoši Eiropas Komisijas kā pārziņa norādītajam, proti, desmit gadus pēc attiecīgā projekta izpildes.
 • Glabāšanas periods var būt noteikts normatīvajos aktos par projektu un programmu īstenošanu, grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos, likumos, kas nosaka prasījumu noilgumu termiņus u.c. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem personas datiem, arī datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.
 • Ja personas datu apstrāde ir pamatota ar datu subjekta piekrišanu, tad pēc datu subjekta piekrišanas atsaukšanas, VIAA personas datus neapstrādās.

Datu subjekta tiesības

 • Datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras tas var īstenot, vēršoties pie VIAA:
  • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz personu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, kā arī saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi;
  • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
  • prasīt savu personas datu dzēšanu;
  • iebilst savu personas datu apstrādei;
  • prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
  • saņemt savus personas datus, ko klients ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
 • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja tas uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā normatīvajos aktos noteiktās tiesības un intereses.

Saziņa par personas datu apstrādes jautājumiem

Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi VIAA, ziņojiet par to VIAA e-pastā: info@viaa.gov.lv vai sūtiet informāciju VIAA personas datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu: das@viaa.gov.lv , kas izvērtēs Jūsu iesniegto informāciju un/vai pieprasījumu un sniegs atbildi.

 

VIAA ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Erasmus+ mājaslapas sadaļā "Privātuma politika".

 

Tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

 

Tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot tīmekļvietnes izmantošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs varat iepazīties ar sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

 

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

 

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

 

Izmantojot tīmekļvietni, jūs piekrītat, ka tajā ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas, lai  uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

 

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

1. Nepieciešamās:

 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 - šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas;
 • SES - šī sīkdatne nepieciešama sesijas uzturēšanai no slodzes dalīšanas viedokļa;
 • TS01c44137 - drošības politikas sesija;
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt");
 • allowCookies (cookie-agreed-version, cookie-agreed, cookie-agreed-categories) – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

2. Statistika:

 

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 

3. Sociālo mediju:

 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību;
 • uvc - šīs sīkdatnes ir paredzētas tādu vietņu un satura koplietošanai, kas jūs interesē mūsu vietnē, izmantojot trešo personu sociālos tīklus vai citas vietnes.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

 

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.