Pārlekt uz galveno saturu

Erasmus akreditācija

Erasmus akreditācija ir instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas skolu izglītības jomā.

 

Akreditācija:

 • sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem;
 • apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu;
 • paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai;
 • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām;
 • akreditācija nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.
 • Organizācijas individuāla akreditācija
 • Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija (mobilitātes konsorcijs - vienas valsts organizāciju grupa, kas īsteno mobilitātes kā vienota Erasmus plāna daļu): 
  • Mobilitātes konsorciju koordinē viena vadošā organizācija — mobilitātes konsorcija koordinators, un tai jābūt saņēmušai Erasmus akreditāciju. Mobilitātes konsorcija koordinators var pats organizēt mobilitātes aktivitātes (tāpat kā jebkura organizācija ar individuālu akreditāciju), turklāt tas var nodrošināt mobilitātes iespējas citām sava konsorcija dalīborganizācijām. Konsorcija dalīborganizācijām nav nepieciešama Erasmus akreditācija. 

Pieteikšanās Erasmus akreditācijai ir izsludināta Erasmus+ programmas 2024. gada konkursa ietvaros,  un detalizēta informācija norādīta Erasmus+ programmas vadlīnijās. 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 1. oktobris (plkst.12.00 pēc Briseles laika).

2024. gada konkursā maksimāli piešķiramais akreditāciju skaits ir 15 akreditācijas skolu sektorā.

 • Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam.
 • Īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.
 • Akreditācijas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu vai garantētu finansējumu, kā arī nenosaka pienākumu iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai katru gadu.
 • Ja akreditēta organizācija nepieprasa finansējumu trīs gadus, akreditāciju var atcelt.
 • Akreditāciju apliecina Erasmus akreditācijas sertifikāts.
 • Organizācijām, kas īstenojušas mobilitāti īpaši augstā kvalitātē, piešķir izcilības zīmi.
Dalībtiesīgie pieteicēji

Organizācijas (juridiskas personas), kuras vismaz 2 gadus darbojas skolu izglītības jomā. Iepriekšēja dalība Erasmus+ programmā nav nepieciešama.

Skolu jomā:

 • izglītības iestādes, kuras nodrošina vispārējo izglītību pirmsskolas, pamatskolas vai vidusskolas līmenī,
 • vietējās un reģionālās publiskās valsts pārvaldes iestādes, koordinācijas struktūras un citas organizācijas, kurām ir loma skolu jomā.

Dalībtiesīgo organizāciju saraksts redzams zemāk. 

Pieteikumu iesniegšana Aizpildīta pieteikuma veidlapa KA120-SCH tiešsaistē jāiesniedz atbilstoši pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Pieteikumu skaits konkursā Organizācija vai konsorcija koordinators konkursa ietvaros var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu katrā no trim izglītības jomām: skolu, pieaugušo vai profesionālās izglītības jomā. Piesakoties akreditācijai vairāk nekā vienā jomā, katrā jāiesniedz atsevišķs pieteikums.
Maksimālais akreditēto organizāciju skaits 2024. gada konkursā maksimāli piešķiramais akreditāciju skaits ir 15 akreditācijas skolu sektorā.
Erasmus+ plāna periods Erasmus+ plāns sagatavojams uz 2 - 5 gadu periodu.
Informācija par rezultātiem

Informāciju par konkursa rezultātiem paziņo 4 mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

   

Projektu pieteikumus izvērtē Valsts izglītības attīstības aģentūra, pamatojoties uz Erasmus+ programmas vadlīnijās izklāstītajiem kritērijiem:

 • pārbauda pieteikuma atbilstību pieņemamības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja un ierosināto darbību piemērotību atbilstības kritērijiem;
 • pārbauda pieteikuma iesniedzēja atbilstību izslēgšanas un atlases (t. i., darbības un finansiālās spējas) kritērijiem;
 • pārbauda, vai projekta pieteikums nerada divkārša finansējuma risku. Vajadzības gadījumā šādu pārbaudi veic sadarbībā ar citām aģentūrām vai citām ieinteresētajām personām;
 • veic kvalitātes novērtējumu, lai izvērtētu, kādā mērā pieteikums atbilst piešķiršanas kritērijiem, ko nosaka Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas.

 

Kvalitatīva projekta vērtējums ir vismaz 70 punkti no 100 punktiem un vismaz puse no maksimālā punktu skaita katrā no četrām piešķiršanas kritēriju kategorijām:

Atbilstība maksimālais punktu skaits 10 akreditācijas pieteikums atbilst programmas mērķiem un iesaistīto organizāciju un dalībnieku vajadzībām
“Erasmus” plāns un mērķi maksimālais punktu skaits 40

akreditācijas mērķi ir skaidri definēti un risina konkrētās organizācijas, tā personāla un izglītojamo vajadzības izvēlētās aktivitātes un to saturs ir piemērots projekta mērķu sasniegšanai. Ir noteikti mērķu izpildes norises izsekošanas un

novērtēšanas pasākumi, kas ir atbilstoši un konkrēti
“Erasmus” plāns un aktivitātes maksimālais punktu skaits 20 ierosinātais mobilitātes darbību dalībnieku skaits ir reāls, atbilstošs mērķiem un proporcionāls pieteikuma iesniedzējorganizācijas lielumam un pieredzei
"Erasmus” plāns un vadība maksimālais punktu skaits 30

pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis skaidru un pilnīgu uzdevumu sadali saskaņā ar “Erasmus” kvalitātes standartiem, pastāv pienācīga iesaiste organizācijas vadības līmenī un pieteikuma iesniedzējs ir ierosinājis konkrētus un loģiskus pasākumus, ar ko integrēt mobilitātes rezultātus organizācijas ikdienas darbā

Eiropas skolu izglītības platformā interesentiem pieejami EK izveidoti bezmaksas tiešsaistes kursi Erasmus Accreditations – a New Path to Mobility. 

Kurss  palīdzēs:

 • apgūt Erasmus akreditācijas pamatprincipus,
 • uzzināt par ieguvumiem no Erasmus akreditācijas jaunajā finansējuma programmā,
 • izprast, kā pieteikties Erasmus akreditācijai,
 • sākt veidot savas organizācijas Erasmus plānu.

Organizāciju saraksts, kuras Latvijā ir atbilstošas pieteikties Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (mācību mobilitātes) aktivitātēs 2024. gada konkursā:

 

Nr.p.k. Organizācija Akreditācijas veids Akreditācijas pieteikuma gads Organizācijas adrese Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā Organizācijas tīmekļvietnes adrese
1 Aizputes vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 E10054377 https://www.aizpute.edu.lv/ 
2 Ādažu vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Gaujas iela 30, Ādaži, LV-2164 E10066926 www.adazuvidusskola.lv 
3 Babītes pirmsskolas izglītības iestāde Individuāla akreditācija 2023 Priežu iela 1, Babīte, LV-2101  E10135506 https://babitespii.lv/
4 Barboleta, SIA Individuāla akreditācija 2020 Jelgava, Kooperatīva iela 2 - 9, LV-3003 E10055380 www.macosmacities.lv
5 Biedrība "Mācību centrs "Ceļazvaigzne" Individuāla akreditācija 2023 Uzvaras prosp. 25 K-4-13D, Baloži, Ķekava,  LV-2128 E10323547 https://vislatvijasvsk.org/
6 Carnikavas pamatskola Individuāla akreditācija 2022 Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163 E10057998 https://www.carnikavasskola.lv/
7 Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, PIKC Individuāla akreditācija 2020 Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404 E10047010 www.dttt.lv
8 Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs Individuāla akreditācija 2022 Tautas iela 59, Daugavpils, Latvija, LV-5404 E10112410 https://licejs.lv/blog/index.php
9 Daugavpils Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5401 E10025512 https://daugrc.edu.lv/
10 Daugavpils Valstspilsētas vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Kauņas iela 8, Daugavpils, LV 5404 E10064503 www.dvvsk.lv
11 Daugavpils Zinātņu vidusskola Individuāla akreditācija 2020 Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401 E10147978 www.dzvsk.lv
12 DOMDARIS, SIA Individuāla akreditācija 2023 Brīvības iela 104 , Rīga,  LV-2128 E10237840 https://www.domdaris.lv/ 
13 Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2023 Pūces iela 2, Cēsis, LV-4101  E10107419 https://www.dacvg.lv/ 
14 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401 E10030115 http://5vsk.liepaja.edu.lv/
15 Dundagas vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Talsu iela 18, Dundaga LV3270 E10148850 https://www.skola.dundaga.lv/
16 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Glika iela 10, Alūksne, LV-4301 E10159194 http://www.aluksne.edu.lv/
17 Gulbenes novada pašvaldība Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija 2022 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 E10011687 https://www.gulbene.lv/lv
18 Gulbenes novada vidusskola Individuāla akreditācija 2020 Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 E10182299 https://gnvsk.lv
19 Iecavas vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Skolas iela 37, Iecava, LV3913 E10151074 https://iecavas-vsk.lv/
20 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Varšavas 2, Daugavpils, LV-5400 E10103904 https://www.dpolvsk.lv/
21 Jauno Līderu vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Strautu iela 4 Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110 E10068210 https://jlv.lv/
22 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Kooperatīvā iela 6, Preiļi, LV-5301 E10051058 https://www.pvg.edu.lv/
23 Jelgavas novada Izglītības pārvalde Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija 2022 Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001 E10147398 https://www.jelgavasnovads.lv/lv/strukturvieniba/jelgavas-novada-izglitibas-parvalde
24 Jelgavas novada Ozolnieku PII "Zīlīte" Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija 2023 Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018  E10290431 https://www.jelgavasnovads.lv/lv/strukturvieniba/ozolnieku-pirmsskolas-izglitibas-iestade-zilite
25 Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs Individuāla akreditācija 2021 Institūta iela 4, Jelgava, LV-3004 E10001516 https://jpskvaldeka.lv/
26 Jelgavas Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2020 Mātera iela 44 , Jelgava, LV-3001 E10145259 http://vgim.jelgava.lv/
27 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Skolas iela 10, Kandava, LV-3120 E10064707 http://milenbaha-vsk.lv/
28 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Individuāla akreditācija 2022 Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120 E10065303 https://www.kandavastehnikums.lv/
29 Kokneses pamatskola - attīstības centrs Individuāla akreditācija 2020 Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5113 E10002996 http://koknesespamatskolaac.lv
30 Kuldīgas Centra vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Mucenieku iela 6, Kuldīga, LV-3301 E10157076 http://kcv.kuldiga.lv/
31 Ķekavas novada pašvaldība Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija 2023 Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava,  LV-2123  E10063841 https://kekava.lv/ 
32 Latgales Industriālais tehnikums, PIKC Individuāla akreditācija 2020 Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 E10171342 www.dbt.lv
33 Liepājas Centra sākumskola Individuāla akreditācija 2020 Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401 E10139998 www.centrapsk.lv
34 Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, MIKC  Individuāla akreditācija 2023 Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401  E10205324 https://www.lmmdv.edu.lv/ 
35 Liepājas Raina 6. vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Ganību iela 106 LV-3411 Liepāja E10155100 http://citadaskola.lv/
36 Liepājas Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2020 Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401 E10118371 www.lvg.lv
37 Madlienas vidusskola Individuāla akreditācija 2020 Skola, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 E10120507 www.madlienasvidusskola.lv
38 Mārupes novada pašvaldības Babītes vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107 E10124828 https://www.marupe.lv/lv/izglitiba/izglitibas-iestades/babites-vidusskola
39 Mārupes Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Kantora iela 97, Mārupe, LV-2167 Mārupes novads E10154826 https://marupe.edu.lv/
40 Naukšēnu vidusskola Individuāla akreditācija 2023 Naukšēnu vidusskola, Naukšēnu pagasts, Valmieras  novads, LV-4244  E10116506 https://nauksenuvidusskola.lv/ 
41 Ogres 1. vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Zinību iela 3, Ogre, LV-5001 E10080188 http://www.ogres1v.lv/
42 Ogres Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2021 Meža prospekts 14, Ogre, LV-5001 E10159912 https://www.ovg.lv/
43 Olaines novada pašvaldība Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija 2022 Zemgales iela 33, Olaine,  Olaines novads, LV-2114 E10143881 https://www.olaine.lv/lv
44 Ozolnieku vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Jelgavas iela 35 LV-3018 Ozolnieki, Jelgavas novads E10141259 https://www.ozolniekuvsk.lv/
45 Pamatskola “Preiļu Brīvā skola” Individuāla akreditācija 2022 Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 E10053487 https://www.preilubrivaskola.lv/skola/
46 Pāles pamatskola Individuāla akreditācija 2022 Skolotāju iela 4,  Pāle, Pāles pagasts,  Limbažu novads,  LV-4052 E10161285 https://palesskola.lv/
47 Pētnieku darbnīca, SIA Individuāla akreditācija 2020 Rīga, Dzirnupes iela 3, LV-1024 E10262989 www.petniekudarbnica.lv
48 Priekules vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 E10105625 http://www.priekule.edu.lv/
49 Privātā vidusskola ĀBVS, biedrība Individuāla akreditācija 2021 Skolas iela 21, Ādaži, LV-2164 E10005345 http://www.abvs.lv/lv/abvs/5
50 Rīgas 1. pamatskola- attīstības centrs Individuāla akreditācija 2023 Ģertrūdes iela 18, Rīga, LV-1011  E10016058 https://www.r1sips.edu.lv/
51 Rīgas 22. vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001 E10177584 https://www.r22vsk.lv/v1/
52 Rīgas 41.vidusskola Individuāla akreditācija 2023 Slokas iela 49a, Rīga, LV1007 E10166495 http://www.41vsk.riga.lv/
53 Rīgas 49. vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga, LV-1010 E10215203 https://49.lv/
54 Rīgas 6. vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Matīsa iela 39, Rīga, LV-1011 E10297722 https://r6vsk.lv/
55 Rīgas Angļu ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Zvārdes iela 1, LV 1004, Rīga E10086151 http://www.rag.lv/
56 Rīgas Centra humanitārā vidusskola Individuāla akreditācija 2020 Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012 E10149791 www.rchv.lv
57 Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija 2022 Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 E10050230 https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd
58 Rīgas Osvalda vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Dammes iela 20, Rīga, LV-1067 E10001933 https://www.ostvalda.lv/lv
59 Rīgas Rīnūžu vidusskola Individuāla akreditācija 2020 Augusta Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015 E10161751 www.rinuzi.lv
60 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, PIKC Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Individuāla akreditācija 2020 Rīga, Nīcgales iela 26, LV-1035 E10032673 www.rtrit.lv
61 Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Individuāla akreditācija 2020 Grēcinieku iela 10 -2, Rīga, LV-1050 E10002920 www.r3g.lv
62 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Individuāla akreditācija 2020 Āgenskalna iela 21, Rīga, LV-1048 E10141117 www.rvvg.lv
63 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Ruses iela 22, Rīga, Latvija, LV-1029 E10207921 https://www.zolitude.lv/lv/
64 Rugāju novada vidusskola Individuāla akreditācija 2020 Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570 E10064832 skola.rugaji.lv
65 Saldus novada pašvaldība Mobilitātes konsorcija koordinatora akreditācija 2020 Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 E10118846 www.saldus.lv
66 Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola Individuāla akreditācija 2022 Skolas iela 2 LV 3862 Saldus, Saldus pag., Saldus nov. E10018893 https://www.druva.lv/
67 Saldus pamatskola Individuāla akreditācija 2020 Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov., LV-3801 E10140920 www.salduspamatskola.lv
68 Saldus vidusskola Individuāla akreditācija 2023 J. Rozentāla iela 19, Saldus, LV-3801  E10120676 https://vidusskola.saldus.lv/
69 Siguldas 1. pamatskola Individuāla akreditācija 2023 Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, LV-2150  E10089228 https://sig1psk.lv/ 
70 Smiltenes novada speciālā pamatskola Individuāla akreditācija 2022 Specialā internātskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV 4724 E10090096 https://www.palsmane.lv/?page_id=752
71 Smiltenes vidusskola Individuāla akreditācija 2023 Dakteru iela 27,  Smiltene, LV-4729  E10190660 https://svs.edu.lv/
72 Stāķu pamatskola Individuāla akreditācija 2020 Stāķi 7, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417 E10017650 www.stakuskola.lv
73 Talsu 2. vidusskola Individuāla akreditācija 2020 Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201 E10137381 www.talsu2vsk.lv
74 Talsu Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Brīvības iela 29 LV-3201 Talsi E10107510 https://www.tvg.edu.lv/lv/aktualitates/jaunumi/
75 Tirzas pamatskola Individuāla akreditācija 2022 Tirzas pamatskola, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424 E10161395 https://www.tirzasskola.lv/
76 Torņakalna Privātā vidusskola, SIA Individuāla akreditācija 2022 Torņakalna iela 15, Rīga, LV-1004  E10076521 https://www.tpv.lv/
77 Tukuma 2.vidusskola Individuāla akreditācija 2021 Raudas iela 16, Tukums, LV-3101 E10206479 www.t2v.lv 
78 Tukuma novada pamatskola ”Spārni” Individuāla akreditācija 2023 Lamiņu muiža, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3101  E10163330 https://www.tukumaips.lv/ 
79 Valmieras novada pašvaldības Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs Individuāla akreditācija 2022 Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 E10146112 https://vgv.lv/
80 Valmieras Valsts ģimnāzija Individuāla akreditācija 2022 Leona Paegles iela 40, Valmiera, Valmieras novads LV-4201 E10013059 https://vvg.lv/
81 Ventspils tehnikums Individuāla akreditācija 2021 Saules iela 15, Ventspils, LV-3601 E10142243 https://www.ventspilstehnikums.lv/
82 Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs Individuāla akreditācija 2020 Saules Stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322 E10183884 www.viduskurzeme.lv
83 Zasas vidusskola Individuāla akreditācija 2023 Zasas vidusskola, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239  E10251097 https://zasasvidusskola.wixsite.com/zasa 
84 Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola Individuāla akreditācija 2020 Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 E10008459 www.grobinasskola.lv

Sekmīgākās akreditētās organizācijas tiek atzītas, piešķirot izcilības zīmes. Erasmus akreditācijas skolu (vispārējās izglītības) jomā izcilības zīmes piešķirtas akreditētajām organizācijām, kuras par akreditētajiem mobilitātes projektiem sniegto pēdējo divu nobeiguma ziņojumu izvērtējumā saņēmušas vidēji vismaz 85 punktus. Piešķirtā izcilības zīme ir derīga trīs gadus.

2023. gada Erasmus akreditācijas konkursā skolu (vispārējās izglītības) jomā izcilības zīmes ieguvušas šādas organizācijas:

Nr.p.k. Organizācija Organizācijas adrese Organizācijas Nr. (OID) Erasmus+ organizāciju reģistrācijas sistēmā Organizācijas tīmekļvietnes adrese
1 Barboleta, SIA Jelgava, Kooperatīva iela 2 - 9, LV-3003 E10055380 www.macosmacities.lv
2 Kokneses pamatskola - attīstības centrs Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5113 E10002996 http://koknesespamatskolaac.lv
3 Liepājas Centra sākumskola Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401 E10139998 www.centrapsk.lv
4 Liepājas Valsts ģimnāzija Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401 E10118371 www.lvg.lv
5 Rīgas Rīnūžu vidusskola Augusta Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015 E10161751 www.rinuzi.lv
6 Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs Saules Stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322 E10183884 www.viduskurzeme.lv