Pārlekt uz galveno saturu

Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā

Pirmo reizi 2022. gada konkursā izsludināta pieteikumu iesniegšana Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē “Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā” (Key Action 2 “Capacity Building in the field of Vocational Education and Training), kuru administrē Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA.

 

Kapacitātes stiprināšanas profesionālajā izglītībā projekti ir starptautiskās sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp profesionālās izglītības institūcijām Eiropas Savienības dalībvalstīs, Erasmus+ programmā asociētajās trešajās valstīs un Erasmus+ programmā neasociētajās trešajās valstīs (partnervalstīs).

 

 

 • atbalstīt profesionālās izglītības modernizāciju, pieejamību, internacionalizāciju Erasmus+ partnervalstīs atbilstoši partnervalstu profesionālās izglītības institūciju un profesionālās izglītības sistēmu vajadzībām,
 • stiprināt profesionālās izglītības iestāžu vadības, pārvaldības, iekļaušanas, kvalitātes nodrošināšanas, inovāciju kapacitāti,
 • uzlabot izglītojamo kompetenču līmeni, prasmes un nodarbināmību, izstrādājot inovatīvas profesionālās izglītības mācību programmas atbilstoši darba tirgus prasībām,
 • pilnveidot pedagoģiskā personāla zināšanas un prasmes, veicināt sadarbību starp dažādiem pasaules reģioniem, atbalstīt pārmaiņas u.c.

 

Aktivitātei ir noteiktas tematiskās jomas, atbalstāmās darbības, prioritārie sadarbības reģioni, akcentēta Erasmus+ programmas horizontālo prioritāšu nozīmība.

 

Projektos uzsvars likts uz:

 • Erasmus+ programmas neasociēto trešo valstu profesionālās izglītības iestāžu un sistēmu vajadzībām;
 • jāadresē Erasmus+ programmas neasociēto trešo valstu prioritātes, jānodrošina atbilstība ES prioritātēm šīm valstīm;
 • maksimālam ieguvumam jābūt tieši Erasmus+ programmas neasociēto trešo valstu profesionālās izglītības iestādēm un sistēmām.

Projekti var ilgt:

 • vienu, divus vai trīs gadus;
 • ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un projekta īstenošanas gaitā paredzēto darbību veidu.

Projekta finansējuma veids – fiksētais maksājums (lump sum II).

 

Projekta ES finansējums 100 000 – 400 000 EUR robežās.

 

ES finansētā fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 80 % no apstiprinātā budžeta, kas noteikts pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas.

 

 • Projekta koordinators var būt organizācija no ES dalībvalsts vai Erasmus+ programmā asociētās trešās valsts, kas darbojas profesionālās izglītības jomā.

 

 • Atbilstīgās Programmas neasociētās trešās valstis - visas programmas neasociētās trešās valstis 1., 2., 3., 4., 9., 10. un 11. reģionā (sk. sadaļu “Atbilstīgās valstis” šo vadlīniju A daļā).

 

 • Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) nav tiesīgas piedalīties 2022. gada konkursā.

 

 • Projekta konsorcijs balstās uz partnerību starp ES dalībvalstu, Erasmus+ asociēto trešo valstu un atbilstīgo Erasmus+ neasociēto trešo valstu profesionālās izglītības un apmācības (PIA) organizācijām:
  • minimums 4 organizācijas no vismaz 3 valstīm:
   • vismaz pa vienai PIA organizācijai no vismaz divām ES dalībvalstīm/Erasmus+ asociētajām trešajām valstīm
   • vismaz 2 PIA organizācijas no vismaz vienas atbilstīgās Erasmus+ neasociētās trešās valsts
   • visos projektu veidos - PIA organizāciju skaits no ES dalībvalstīm/Erasmus+ asociētajām trešajām valstīm nedrīkst būt lielāks par PIA organizāciju skaitu no atbilstīgām Erasmus+ neasociētām trešām valstīm

 

 • Detalizēti projekta konsorcija uzbūves nosacījumi pieejami Erasmus+ vadlīnijās.

 

 • 4 kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji (Award Criteria):
  • Projekta atbilstība (Relevance of the Proposal) – maks. 30 punkti;
  • Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project Design and Implementation) – maks. 30 punkti;
  • Projekta konsorcija un sadarbības nosacījumu kvalitāte (Quality of the Partnership and the Co-operation Arrangements) – maks. 20 punkti;
  • Sagaidāmo rezultātu ilgtspēja, ietekme un izplatīšana (Sustainability, Impact and Dissemination of the expected results) – maks. 20 punkti.

 

 • Projektam jāsaņem vismaz 60 punkti no 100, un vismaz puse no katrā kritērijā noteikto punktu skaita.

 

 • Vērtēšanas kritēriju apraksti – ļoti noderīgi pieteikumu sagatavošanā (skatīt Erasmus+ vadlīnijas).

 

 • Aktivitātes kods: ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

 

 • Projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana FTOP.

 

 • Aktivitāti administrē EK izpildaģentūra EACEA.

 

 • 08.12.2021. semināra "Erasmus+ kapacitātes stiprināšanas iespējas profesionālās izglītības sektorā programmas neasociētajās trešajās valstīs" videoieraksts, kā arī detalizētas prezentācijas par aktivitātes būtību, atbalstāmajām darbībām, projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu pieejamas EACEA mājaslapā.

 

 • 10.03.2022. Turpinās pieteikumu sagatavošana Erasmus+ kapacitātes stiprināšanas projektiem profesionālajā izglītībā - ziņa pieejama šeit.