Pārlekt uz galveno saturu

Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā

Erasmus+ (2021-2027) jaunums - pieteikumu iesniegšana programmas 2. pamatdarbības aktivitātē “Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā” (Key Action 2 “Capacity Building in the field of Vocational Education and Training), kuru administrē Eiropas Komisijas izpildaģentūra EACEA.

 

Kapacitātes stiprināšanas profesionālajā izglītībā projekti ir starptautiskās sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp profesionālās izglītības institūcijām Eiropas Savienības dalībvalstīs, Erasmus+ programmā asociētajās trešajās valstīs un Erasmus+ programmā neasociētajās trešajās valstīs (partnervalstīs).

   

   

  • Atbalstīt programmas neasociētajās trešās valstīs esošo PIA iestāžu un sistēmu nozīmīgumu, piekļūstamību un reaģētspēju, lai stiprinātu šo iestāžu un sistēmu kā ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību veicinoša faktora nozīmi.
  • Izmantojot kopīgas iniciatīvas, kas veicina sadarbību dažādos pasaules reģionos, stiprināt PIA nodrošinātāju kapacitāti, īpaši vadības, pārvaldības, iekļaušanas, kvalitātes nodrošināšanas un inovācijas jomā, lai tie spētu labāk sadarboties ar privāto sektoru / uzņēmumiem / uzņēmumu apvienībām ar mērķi izpētīt nodarbinātības iespējas un kopīgi izstrādāt PIA intervences pasākumus, ar ko reaģēt uz aktuālajām vajadzībām.  
  • Starptautiskajām partnerībām jāveicina PIA kvalitātes uzlabošanās programmas neasociētajās trešās valstīs, jo īpaši, stiprinot PIA personāla un skolotāju kapacitāti, kā arī nostiprinot saikni starp PIA nodrošinātājiem un darba tirgu.

  Aktivitātei ir noteiktas tematiskās jomas, atbalstāmās darbības, prioritārie sadarbības reģioni, akcentēta Erasmus+ programmas horizontālo prioritāšu nozīmība.

   

  Projekti var ilgt:

  • vienu, divus vai trīs gadus;
  • ilgums jāizvēlas pieteikuma iesniegšanas posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un projekta īstenošanas gaitā paredzēto darbību veidu.

  Projekta finansējuma veids – fiksētais maksājums (lump sum II).

   

  Projekta ES finansējums 100 000 – 400 000 EUR robežās.

   

  ES finansētā fiksētā summa nedrīkst pārsniegt 80 % no apstiprinātā budžeta, kas noteikts pēc projekta pieteikuma izvērtēšanas.

  Projekta koordinators - jebkura publiska vai privāta organizācija, kas darbojas PIA jomā un ir likumīgi izveidota ES dalībvalstī vai atbilstīgā programmas asociētajā trešā valstī (sk. šo vadlīniju A daļu). Organizācijas no programmas neasociētajām trešām valstīm nevar būt projekta koordinatori. Koordinators iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju vārdā.

   

  Katrai dalīborganizācijai jādarbojas PIA jomā vai darba tirgū. Tā var būt iesaistīta kā pilntiesīgs partneris, saistītā vienība vai asociētais partneris, un tai jābūt izveidotai ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī (sk. šo vadlīniju A daļu) vai atbilstīgā programmas neasociētajā trešā valstī.

   

  Atbilstīgās programmas neasociētās trešās valstis šajā pasākumā - visas 1., 2., 3., 9., 10. un 11. reģiona programmas neasociētās trešās valstis (sk. šo vadlīniju A daļu).

   

  Izņēmums: organizācijas no Baltkrievijas (2. reģions) nav tiesīgas piedalīties šajā aktivitātē.

   

  Kapacitātes stiprināšanas projekti profesionālajā izglītībā ir starptautiski, un tajos jābūt iesaistītām vismaz četrām organizācijām (koordinatoram un pilntiesīgiem partneriem) no vismaz trīs valstīm:

  1. vismaz viena organizācija no divām dažādām ES dalībvalstīm un vismaz divas organizācijas no vismaz vienas atbilstīgas programmas neasociētās trešās valsts vai
  2. vismaz viena organizācija no divām dažādām programmas asociētajām trešām valstīm un vismaz divas organizācijas no vismaz vienas atbilstīgas programmas neasociētās trešās valsts, vai
  3. vismaz viena organizācija no ES dalībvalsts un viena organizācija no programmas asociētās trešās valsts un vismaz divas organizācijas no vismaz vienas atbilstīgas programmas neasociētās trešās valsts.

   

  Konsorcijam jāietver vismaz viens neterciārās izglītības līmeņa PIA nodrošinātājs.

   

  ES dalībvalstu un programmas asociēto trešo valstu organizāciju skaits nedrīkst pārsniegt atbilstīgo programmas neasociēto trešo valstu organizāciju skaitu.

   

  Detalizēti projekta konsorcija uzbūves nosacījumi pieejami Erasmus+ vadlīnijās.

   

  • 4 kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji (Award Criteria):
   • Projekta atbilstība (Relevance of the Proposal) – maks. 30 punkti;
   • Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (Quality of the Project Design and Implementation) – maks. 30 punkti;
   • Projekta konsorcija un sadarbības nosacījumu kvalitāte (Quality of the Partnership and the Co-operation Arrangements) – maks. 20 punkti;
   • Sagaidāmo rezultātu ilgtspēja, ietekme un izplatīšana (Sustainability, Impact and Dissemination of the expected results) – maks. 20 punkti.

   

  • Projektam jāsaņem vismaz 60 punkti no 100, un vismaz puse no katrā kritērijā noteikto punktu skaita.

   

  • Vērtēšanas kritēriju apraksti – ļoti noderīgi pieteikumu sagatavošanā (skatīt Erasmus+ vadlīnijas).