Pārlekt uz galveno saturu
Cilvēku grupa, katram rokās sertifikāts

Iekļaujoši un ilgtspējīgi Erasmus+ projekti: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra pieredze

08.12.2023.
Izglītība un mācības

Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs nodrošina izglītības procesu, lai sekmētu izglītojamo ar speciālām vajadzībām gatavību turpināt mācības, iesaistītos darba tirgū, uzsāktu iespējami patstāvīgu dzīvi un iekļaušanos sabiedrībā kopumā. Mācību saturs un pieeja tiek pielāgota, lai bērni ar dzirdes traucējumiem un bērni ar garīgās attīstības traucējumiem izmantotu savu potenciālu vislabākajā iespējamā veidā.

 

Dalība starptautiskos projektos attīsta skolēnu spēju domāt globāli un aktīvi iesaistīties dažādu jautājumu risināšanā. Visos izglītības iestādes īstenotajos projektos tiek analizētas arī globālas tēmas, kas ir kopīgas arī citām Eiropas valstīm, piemēram, ilgtspējīgas attīstības veicināšana, tolerances līmeņa celšana savstarpējās attiecībās, “zaļā” domāšana ikdienā.

 

Esam gandarīti, ka mūsu skolēni pēc mobilitāšu braucieniem spēj saskatīt kopsakarības ar skolā apgūtajām zināšanām un to pielietojumu ikdienā.

Pēdējo četru gadu laikā skolā ir īstenoti vairāk nekā 14 starptautiskie projekti - gan Nordplus, gan Erasmus+ - 104 pedagogu mobilitātes un 85 audzēkņu mobilitātes. Projektu aktivitātēs iesaistās gan pedagogi,  sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai, gan arī skolēni pamatskolas un vidusskolas posmā.

 

Skolā starptautiskie izglītības projekti ir kļuvuši par ikdienas neatņemamu daļu, jo tie piedāvā daudz priekšrocības, kuras pozitīvi ietekmē gan skolēnus, gan skolas dzīvi kopumā. Šie  projekti veicina kultūras daudzveidību un piedāvā iespēju skolēniem iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas un vērtības, kas, savukārt, palīdz attīstīt savstarpējo izpratni un cieņu pret dažādību.. Dalība projektos skolēniem ļauj veidot sasaisti starp skolā apgūto un reālajā dzīvē redzamo. Tāpat, dalība veicina angļu valodas apguvi, jo skolēniem jāsadarbojas ar citu valstu vienaudžiem, kas uzlabo viņu svešvalodu prasmes un veido spējas efektīvi komunicēt starptautiskā vidē.

 

Lai gan ne visiem mobilitāšu dalībniekiem ir pietiekamas angļu valodas zināšanas, tomēr ir pārsteidzoši vērot, kā skolēni atrod kopīgu valodu un kontaktu pat tad, ja reizēm šķiet – tas nebūs iespējams. Tikpat pārsteidzoši ir vērot, kā skolēni sazinās savā starpā, izmantojot dažādu valstu zīmju valodas, kas ir ļoti atšķirīgas, bet viņi savstarpēji ļoti labi sazinās!

Skolēni arī iemācās strādāt kopā, dalīties ar idejām un risināt problēmas, tādējādi attīstot savas sadarbības prasmes.

 

Skolas motivācija piedalīties šajos projektos ir viena – skolēnu mirdzošās acis, pašu prieks par to, ka ir uzdrīkstējušies un veiksmīgi tikuši galā ar izvirzītajiem uzdevumiem, vecāku atzinīgie vārdi. Un skolēnu jautājumi: “Kad mēs atkal kaut kur dosimies? “

 

Ieguvumi, īstenojot starptautiskos projektus ir vairāki. Izglītības iestāde ir pārņēmusi daudz labu ideju no saviem projektu partneriem, piemēram, no Polijas skolas aizgūta ideju par stikla apstrādes darbnīcas izveidi skolā, no Rumānijas – ideja par keramikas apstrādes pulciņu skolā, no Itālijas – darbs ar sistēmu BlazePod. No katras partnerskolas, izvērtējot skolas vajadzības un iespējas, aizgūtas vērtīgas idejas, ko ievieš arī skolas ikdienā. Nenovērtējams ieguvums ir kopā ar partneriem izstrādātie materiāli dažādu prasmju attīstīšanai – mācību programmas dažādās mākslas jomās bērniem ar autismu, stundu paraugi skolēniem ar dzirdes traucējumiem, jauni sporta veidi, labās prakses piemēri par mākslas veidu izmantošanu pirmsskolā, aplikācijas par sociālo prasmju apguvi skolēniem un daudz citas idejas.

 

Ļoti liels ieguvums ir skolēnu motivācijas paaugstināšanās. Reizēm paši skolēni ne pārāk pozitīvi izsakās par sevi, savām prasmēm un zināšanām. Bet tad, kad pārliecinās praksē, ka galvenais ir vēlme saprast un tik saprastam, neatkarīgi no angļu valodas zināšanām, būt atvērtam, sazināties, komunicēt un apmainīties ar domām un idejām – tad pieaug skolēnu pašapziņa. Šīs prasmes lieti noder arī citās situācijās.

 

Tā ir arī lielākā skolas misijas apziņa – piedāvāt iespējas skolēniem piedalīties daudzveidīgās aktivitātēs, neakcentējot intelektuālos sasniegumus, bet gan dodot viņiem iespēju izmēģināt dažādus ceļus, iedrošinot, motivējot.

 

Skolēnu mobilitāšu plānošana ir neatņemama projekta sastāvdaļa. Tiek izvirzīti pārdomāti un caurspīdīgi priekšnosacījumi dalībnieku atlasei. Kā dažus no priekšnosacījumiem var minēt regulāru stundu apmeklēšanu, sev uzticēto ikdienas pienākumu izpilde, līdzdarbošanās mācību procesā, cieņpilnu attiecību veidošana ar skolasbiedriem un pedagoģisko personālu. Tiek iespēja dota ikvienam skolēnam doties mobilitātē, tomēr ne visi skolēni var un grib piedalīties.  Tāpat kā mūsu audzēkņi, arī mobilitāšu dalībnieki no citām valstīm tiek izmitināti viesnīcās, jo ne visiem audzēkņiem ir iespēja uzņemt ciemiņus pie sevis mājās. Kā arī, lai mierīgā atmosfērā būtu iespējams atpūsties pēc nodarbībām, piezvanīt vecākiem, izreaģēt dienā iegūtās emocijas, pārrunāt ar pedagogiem dienā piedzīvoto un emocionāli sagatavotos nākamajai mobilitātes dienai. Katrai skolēnu grupai parasti līdzi dodas vismaz divi pedagogi, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu.

 

Reizēm ir jāsastopas ar bērnu neizpratni un bailēm par to, kā noritēs mobilitātes vizīte, par dažādiem praktiskiem jautājumiem, bailēm par lidošanu ar lidmašīnu, it īpaši, ja tas ir pirmais lidojums, satraukums par komunikāciju svešvalodā. Tāpēc izglītības iestādē ļoti strādā ciešā sadarbībā ar ģimenēm, informējot, motivējot, stāstot par to, kādi ieguvumi bērnam būs no šīs pieredzes.

 

Visvairāk no visiem īstenotajiem projektiem palicis atmiņā skolēnu apmaiņas projekts ar Norvēģijas skolēniem. No mūsu skolas piedalījās vidusskolēni ar dzirdes traucējumiem, savukārt Norvēģijas dalībniekiem nekad pirms tam nebija bijusi saskare ar cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Tas bija pārbaudījums mums visiem, kas rezultējās ar brīnišķīgām divām mobilitātes vizītēm – norvēģi ar entuziasmu apguva latviešu zīmju valodas pamatus, mūsējiem iejūtoties pedagogu lomā; kopā dekorējām telpas atbilstoši projekta tematikai, piedalījāmies meistarklasēs, diskusijās, kopīgā vakariņu gatavošanā, pārgājienos, grupu darbā, uzņēmām filmu par dažādiem iekļaušanas aspektiem, un nevienā brīdī nebija sajūtas, ka nesaprotamies! Manuprāt, tikai šādi var veicināt iekļaušanas un iekļaušanās jautājumus – nevis teoretizējot, bet reāli piedāvājot situācijas, kad visiem kopā darboties, atzīst Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra projektu koordinatore Daiga Ramata.

 

Skola neapstājas ar esošo projektu īstenošanu un turpinās īstenot un piedāvāt starptautiskās mobilitātes iespējas arī turpmāk. 2023. gadā iestāde saņēma Erasmus akreditāciju līdz 2027. gadam, kurā iekļautas gan pedagogu, gan skolēnu mobilitātes, kā arī darba ēnošanas un ekspertu piesaistīšanas iespējas. 2023. gada oktobrī skola jau izmantoja šo izdevību un noorganizēja konferenci visas valsts pedagogiem par dažādiem aspektiem darbā ar bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem. Konferencē ar savu pieredzi dalījās divi eksperti no Itālijas. Tāpat ir veikta arī dalībnieku atlase pedagogu un skolēnu mobilitātēm. Skola labprāt uzņem arī ārvalstu kolēģus, kuri vēlas “ēnot” skolotājus, lai apgūtu jaunas darba metodes, dažādus paņēmienus skolēnu motivēšanai, IKT lietošanai u.c. Šobrīd Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs ir koordinatori vienam Erasmus+ un vienam Nordplus Junior projektam.

 

Izglītības iestāde arī citiem iesaka iesaistīties starptautisko projektu īstenošanā. Nepieciešams tikai iesākt.

 

Mums reizēm ir nepamatoti mazvērtības kompleksi: ko tad nu es, tur, Eiropā, jā, tur gan viss notiek… Bet ļoti daudz kā laba un vērtīga notiek arī tepat mūsu skolās!!! To atzīst visi, kas pie mums viesojas. Tad ceļam sevi saulē un rādām, lepojamies, stāstām!

Erasmus+ kopiena ir plaša un daudzveidīga, tā vienkārši ievelk, un pēc katra veiksmīgi īstenota projekta jau lūkojamies pēc nākamajiem. Daudzi skolēni un pedagogi arī pēc projektiem turpina uzturēt kontaktus gan sociālajos tīklos, gan arī iniciējot un satiekoties citos projektos. Šis ir vienvirziena ceļš, kurā pilnīgi noteikti ir tikai ieguvumi!

 

Foto:  Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs