Pārlekt uz galveno saturu
Klasē skolēni un skolotāji mācās

Inovatīvas digitālās pieejas mācību vidē Eiropas skolās

14.06.2024.
Izglītība un mācības
Digitālā pārveide

Digitālās tehnoloģijas ir daļa no daudzu bērnu dzīvēm. Viņi ikdienas izmanto dažādas tehnoloģijas, piemēram, viedtālruņus, planšetdatorus, interneta lietotnes, videospēles, tīmekļa vietnes un pat robotus, tāpēc spēj ātri pielāgoties tehnoloģijām. Viņiem ir augsta pašapziņa un analītiskās domāšanas prasmes, kā arī zina, ko vēlas, un ir atvērti inovācijām un radošumam. Tāpēc ir nepieciešams izmantot jaunas un inovatīvas izglītības metodes un tehnikas.

 

Ogres tehnikums sadarbībā ar partneriem no Ziemeļmaķedonijas, Portugāles, Turcijas un Horvātijas no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim īstenoja Erasmus+ Sadarbības partnerības projektu “Inovatīvas digitālās pieejas mācību vidē Eiropas skolās" (Innovative digital approaches in learning environment in European schools (InDIG), lai piedāvātu iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem jaunu veidu, kā saprast tehnoloģijas un to izmantošanu klasē. Mūsdienīgi un interaktīvi digitālie rīki un tīmekļa, 3D un mediju tehnoloģijas palīdz skolotājiem radīt piemērotāku izglītības vidi skolēniem, sniedzot iespēju izstrādāt savus mācību materiālus un bagātināt savu mācību programmu.

 

Projekta mērķis bija samazināt skolēnu izglītības iestādes kavējumus, palielinot viņu interesi par mācību priekšmetiem, kas saistīti ar IT un STEAM jomām.

 

Projekts stimulēja jaunas un efektīvas mācīšanās un mācīšanas metodes ar digitālajiem medijiem, apmainoties ar labas prakses piemēriem un uzlabojot rīkkopu, atbalstot sinerģijas. Projekts atbalstīja skolotājus Eiropā, lai viņi efektīvi mācītu un iedrošinātu savus skolēnus komunikatīvo prasmju, radošuma un kritiskās domāšanas jomā, kas ir priekšnosacījums mācībām un darbam Eiropā. Tajā pašā laikā skolēniem kļūstot kompetentākiem digitālajā jomā.

 

Kopumā projektu īstenoja seši partneri – Ogres tehnikums (Latvija),  Association scientia nova kavadarci (Ziemeļmaķedonija), Escola secundária da ribeira grande (Portugāle), Agrupamento de escolas camilo castelo branco (Portugāle), Ibrahim kozacioglu ortaokulu (Turcija), Javna ustanova učilište “Centar Izvrsnosti Splitskodalmatinske Županije” stanova za obrazovanje odraslih (Horvātija) un Metis genclik ve spor kulubu dernegi (Turcija).

 

Projekta laikā tika izstrādāti trīs galvenie rezultāti, kas pieejami arī projekta mājaslapā:

 1. Inovatīvas metodoloģijas: Tika izstrādātas vairākas metodoloģijas, kas palīdzēs skolotājiem izvelēties efektīvākās un skolēniem piemērotākās mācību metodes. Piedāvāto metodiku skolotājiem ir iespēja integrēt mācību stundu organizēšanā kā arī nepārtraukti pilnveidot un izvērtēt to, lai būtu piemērots dažādu mācību priekšmetu mācīšanā. Šis rezultāts uzlabo ne tikai mācību kvalitāti, bet arī skolotāju mācīšanas, mācīšanās un digitālās prasmes. Piemēram, mākslīgā intelekta izmantošana problēmu risināšanā (Using Artificial Intelligence to solve problems), tehnoloģiju izmantoana aktivitātēm ārpus telpām (Combining technology with outdoor activities), video filmēšanas izmantošana mežsaimniecības nozares mācību procesā profesionālajā izglītībā (The use of video filming in the learning process of the forestry industry in professional education).
 2. Platforma (toolkit), kas apvieno web, 3D, mediju un citu digitālo rīku un lietojumprogrammu izlasi, ko skolēni un skolotāji var izmantot, lai mācītos, mācītu,  prezentētu sava darba rezultātus.
 3. Integrēti sasniegumi un uz produktu orientēti vērtējumi kā nestandarta mācību novērtēšanas metode (Integrated performance and product-oriented assessments as a non-standard learning assessment")- tika izveidotas vadlīnijas, ziņojums un aptaujas potenciāli apdāvinātu skolēnu snieguma un uz produktu orientētās vērtēšanas integrēšanai. Tie ir nenovērtējami instrumenti potenciāli apdāvinātu skolēnu mācīšanai Eiropas skolās. Ar atbilstošu apmācību skolotāji var efektīvi izmantot šos dokumentus, lai maksimāli palielinātu skolēnu potenciālu. Ziņojumā ir izpētītas šo novērtējumu priekšrocības, sniegtas īstenošanas idejas un risinātas problēmas, ar kurām saskaras skolotāji, strādājot ar sociāli vai emocionālās grūtībās nonākušiem apdāvinātiem skolēniem, lai uzlabotu šo skolēnu izglītības iespējas.

Kopumā projektam ir bijusi pozitīva ietekme uz visām iesaistītajām pusēm.

 

Skolēni:

 • attīstījuši prasmes tehnoloģiju lietošanā, tajā skaitā dažādu programmu un aplikāciju izmantošanā;
 • uzlabojuši prasmes un kompetences, kas sekmē labākus rezultātus mācībās un plašākas iespējas turpmākajā izglītībā un karjerā
 • attīstījuši problēmu risināšanas prasmes un spēju analizēt kļūdas;
 • iepazinuši Eiropas Savienību, tās vērtības un kultūru;
 • iemācījušies komunicēt un sadarboties ar dažādu kultūru pārstāvjiem, kā arī uzlabojuši angļu valodas prasmes;
 • veicinājuši izpratni par dažādiem digitālajiem rīkiem, iesaistoties radošās darbnīcās kā, piemēram,  sociālie mediji, 3D tehnoloģijas un programmēšana;
 • uzlabojuši personīgās prasmes un kritiskā domāšana.

Skolotāji:

 • apguvuši metodes, kā padarīt mācību vidi pievilcīgāku un saistošāku;
 • iemācījušies izmantot dažādas platformas;
 • dalījušies savā pieredzē un labās prakses piemēros ar citiem kolēģiem;
 • ieguvuši zināšanas par dažādām inovatīvām mācību un mācīšanās metodēm;
 • pilnveidojuši savas komunikācijas prasmes svešvalodā;
 • attīstījuši sadarbības prasmi un izpratni starp dažādām kultūrām;
 • nostiprinājuši partnerattiecības, kas var veicināt turpmāku sadarbību Erasmus+ programmas ietvaros.

Partnerorganizāciju ieguvumi:

 • ieguvuši veiksmīgu ar Erasmus+ programmas projekta pieredzi;
 • izveidojuši un ieguvuši mācību materiālu resursus izmantošanai mācību procesā;
 • veicinājuši skolotāju un darbinieku profesionālo izaugsmi;
 • sekmējuši motivāciju un entuziasmu mūžizglītībai;
 • aktīvāk projektu rezultātu izplatīšanu veic ar sociālo mediju palīdzību (Instagram, TikTok u.c.)

Projekta laikā gūta atziņa - svarīga ir elastīga pieeja un gatavība pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, un nepārtraukti meklēt radošus risinājumus ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanai.

Eiropas skolu izglītības sistēma pastāvīgi attīstās, un inovatīvu mācību pieeju ieviešana ir kļuvusi par nozīmīgu prioritāti. Projekta gaitā gūtā neaizstājamā pieredze un atziņas kalpos par iedvesmu un resursu turpmākiem partnerorganizāciju projektiem un iniciatīvām, kas vērstas uz inovatīvu mācību pieeju attīstību Eiropas skolās.

 

Erasmus+ projekta “Inovatīvas digitālās pieejas mācību vidē Eiropas skolās" (Innovative digital approaches in learning environment in European schools (InDIG) Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000027689 īstenošanu līdzfinansēja Eiropas Savienība.

 

Foto: Ogres tehnikums