Pārlekt uz galveno saturu
Semināra telpa ar dalībniekiem, viens no tiem uzstājas un runā par projektu

Koučings skolas attīstībai

12.06.2023.
Izglītība un mācības

Līdz ar šodienas izaicinājumiem mācību procesa nodrošināšanā skolā nepieciešama arī cita pieeja plānošanai un sadarbībai starp skolotājiem, skolas vadību un darbā ar skolēniem. Koučings ir efektīvs un iedarbīgs instruments skolotāju profesionālai pilnveidei. Tas var palīdzēt skolotājiem attīstīt savas spējas, uzlabot mācību procesu un sasniegt labākus darba rezultātus. 

 

2019. gadā vienlaikus ar kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Horvātijas, Kipras, Lielbritānijas, Rumānijas, Čehijas uzsāka Erasmus+ programmas projekta Nr. 2019-1-LV01-KA201-060345 “Koučings soklas izaugsmei” (Coaching for staff professional development in education - CoDe) īstenošanu.

 

Jaunais mācību saturs paredz citu pieeju plānošanai un sadarbībai starp skolotājiem. Koučinga metodes un instrumenti var kalpot kā atbalsts gan skolotājiem individuāli, gan skolas vadībai kopumā, ieviešot jaunās sadarbības formas skolā. Koučings kā metode, kas vērsta uz indivīda vai komandas izaugsmi un spēju saredzēt savu ceļu dažādu izaicinājumu priekšā, plaši tiek izmantota biznesa struktūrās, tomēr pārnese uz izglītības sfēru notiek samērā lēni.

 

Projekta mērķis bija izpētīt projekta dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemērus koučinga izmantošanā pārmaiņu vadībā, kā arī atbalstošas un uz izaugsmi un sadarbību vērstas mācību vides veidošanā. Projekta specifiskie mērķi paredzēja:

  • apzināt un apkopot labās prakses piemērus, kas demonstrē kā koučings sekmīgi darbojas dažādu sektoru organizācijās, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbinieku izaugsmi;
  • gūt apstiprinājumu, ka koučings ir vērtīgs skolām individuālai un komandas izaugsmei un attīsta savstarpējās sadarbības un mācīšanās prasmes.

Minēto mērķu sasniegšanai projekta partneri veica situācijas izpēti, lai izveidotu pārskatu par koučingu kā instrumentu darbinieku profesionālajai izaugsmei un uz sadarbību vērstas vides veidošanai dažādās organizācijās projekta partnervalstīs. Situācijas izpētei tika izvēlēta kvalitatīva pieeja - intervijas ar 27 koučiem (mentoriem, supervizoriem), kas strādā skolās, NVO vai biznesa uzņēmumos un 12 personām, kas saņēma atbalstu – klientiem. Lai pētītu koučinga pielietojumu individuālā un grupas līmenī tika organizētas mācību vizītes partervalstīs, kuru laikā apmeklētas dažādu pakāpju izglītības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, NVO un biznesa organizācijas.

 

Situācijas izpētes un mācību vizītēs gūtā pieredze tika apkopota, veidojot Koučinga tehniku, metožu un labās prakses digitālo resursu grāmatu, kas ietver informāciju par koučinga tehnikām, metodēm un no dažādām vidēm gūtiem piemēriem, tādējādi veicinot skolu spēju izmantot koučinga tehnikas un elementus efektīvai pārmaiņu vadībai, sadarbībai, savstarpējai sapratnei, problēmu apzināšanai, lēmumu pieņemšanai, izdegšanas sindroma mazināšanai, individuālai un komandas attīstībai un izaugsmei, kā arī sociāli emocionālās kompetences uzlabošanai.

 

Lai ieviestu koučingu skolas ikdienā, ir jāizprot tā nozīme un ieguvumi, tādēļ svarīgs uzdevums bija izplatīt labo praksi, iepazīstinot ar to skolas un izmēģinot dažādas koučinga tehnikas un elementus. Projekta partneri sagatavoja četrus ziņu izdevumus, kuros dalījās ar informāciju par mācību vizītēs gūto pieredzi. Tika organizētas sanāksmes ar kolēģiem un fokusgrupu diskusijas ar pedagogiem, lai iepazīstinātu dalībniekus ar koučinga metodēm un skaidrotu, kā praksē izmantot Koučinga digitālo resursu grāmatu. Projekta noslēguma posmā partneri organizēja rezultātu izplatīšanas seminārus, lai dalītos pieredzē ar plašāku interesentu loku.

 

Projektā CoDe gūtā pieredze, atziņas un apņemšanās veicināt iekļaujošas un atbalstošas skolas vides attīstību iedvesmoja partnerus turpināt sadarbību šajā virzienā un 2022. gada decembrī projekta konsorcijs uzsāka Erasmus+ Partnerības sadarbībai projekta “Koleģiālais atbalsts izaugsmei izglītībā” (Collegial Support for Resilience and Growth in Education (COSERE)) Nr. KA220-SCH-72E02DBB-22 īstenošanu, lai atbalstītu pedagogu centienus pilnveidot koleģiāla atbalsta un savstarpējās mācīšanās kultūru izglītības iestādē, lai pielāgotos pārmaiņām un padarītu mācību procesu dinamisku un atbilstošu pastāvīgi mainīgajai pasaulei.

 

Foto: Valsts izglītības satura centrs

 

Erasmus+ projektus līdzfinansē Eiropas Savienība.