Pārlekt uz galveno saturu
Image
Piecas skolotājas Erasmus+ kursos Porto

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji gūst pieredzi speciālās izglītības kursos Porto

28.03.2023.
Izglītība un mācības

No 5. līdz 10. martam Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji Erasmus+ projekta ietvaros piedalījās kursos “Special education needs and disabilities (SEND) in the classroom” (Speciālā izglītība skolā), kas notika Porto, Portugālē.

 

Kursus organizēja, lai pilnveidotu pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības, veiksmīgai iekļaujošas izglītības realizēšanai. Tajos piedalījās arī četras Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājas, kuras papildināja savas zināšanas par bērnu ar speciālām vajadzībām, izziņas darbības, emociju un gribas sfēras īpatnībām un individuālo izglītības programmu apguves plāna izstrādi un īstenošanu, kā arī didaktiskā atbalsta sistēmas organizēšanu bērniem un sadarbību ar viņu vecākiem. Porto šajā laikā bija +14 grādu un daždien vairāk, bet kokos greznojās citroni un apelsīni, ziedēja tulpes un magnolijas. Apmācību nedēļa bija ļoti intensīva un saspringta, bet ļoti vērtīga.

 

Pedagogiem, kuri  strādā vispārizglītojošajās skolās, kurās ir integrēti skolēni ar  speciālām vajadzībām,  ir  svarīga izglītojamo daudzveidības novērtēšana:

 • dažādība izglītībā tiek uzskatīta par resursu un vērtību;
 • atbalsta sniegšana visiem izglītojamiem, jo skolotāju gaidas ir vienlīdz augstas par visu izglītojamo sasniegumiem;
 • sadarbība un komandas darbs ir būtiska visu skolotāju pieeja darbam.

Svarīga ir arī personīgā profesionālā pilnveide: mācīšana ir mācīšanās darbība – skolotāji ir atbildīgi par savu izglītību mūža garumā.

 

Izglītībā svarīgākā formula: 3 S – sadarbība, sarunas un saliedētība.

Ikdienas darbs ar skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības, ir saspringts, tāpēc ir svarīgi bērnos attīstīt gan radošomu, gan patstāvīgumu, lai sasniegtu labākus rezultātus gan mācībās, gan valsts pārbaudes darbos.

 

Daudzām  portugāļu  skolām  ir  pirmsskolas  grupas, līdz ar to ļoti liela loma tiek piešķirta dažādām rotaļām. Rotaļās bērni attīsta un demonstrē izpēti, radošumu, garīgumu, iztēli, eksperimentēšanu, manipulācijas, ideju izpausmi, sociālās un mijiedarbības prasmes, atšķirīgu un abstraktu domāšanu un problēmu risināšanas spējas. Šīs prasmes ir būtiskas mācīšanās nostiprināšanai  un zināšanu veidošanai.

 

Nozīmīga ir uz bērna stiprajām pusēm balstīta izglītība. “Nevar zivij iemācīt rāpties kokos: ja to darīs, tad viņa visu mūžu domās, ka ir dumja” (A. Einšteins). Ticība katra skolēna potenciālam, orientējoties uz to, ko skolēni var sasniegt, nevis to, ko viņi nevar. Skolēnam ir vieglāk tikt galā ar izaicinājumiem, izmantojot savas stiprās puses.  Tāpēc ļoti liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu savstarpējām un draudzīgām attiecībām ar skolotājiem. Kursos lektore Andreia runāja par iekļaujošās izglītību labās prakses piemēriem no Portugāles un Latvijas izglītības sistēmām un akcentēja UNESCO deviņus zelta likumus iekļaujošā izglītībā (Nine Golden Rules outlined by UNESCO). Ikdienā šos likumus  mums  jācenšas ieviest arī savā darbā.  Portugālē   izglītojamiem ar dzirdes un redzes  traucējumiem ir atsevišķas skolas. Arī Latvijas skolotājām bija iespēja prezentēt savu skolēnu veiktos darbus mācību stundā “Dizains un tehnoloģijas”. Kursos bija iespēja klausīties lekciju par pozitīvās psiholoģijas pieejām darbā ar skolēniem, iepazīties ar lektores Andreia piedāvātajām pašnovērtējuma metodēm un sākumskolas klasēs veidoto žurnālu “Mans pašnovērtējuma žurnāls”.

 

Portugālē  ir  izveidota preventīvā atbalsta sistēma un ieviesti agrīnās intervences pakalpojumi, kuros tiek  izmantota  Denvera  metode. Pasaules pieredze liecina – ja  iespējami agri atpazīst dažādus bērnu attīstībai radušos šķēršļus (veselības, kognitīvās attīstības, psihoemocionālo stāvokļu, ģimenes vai sociālās vides ietekmes dēļ), ar speciālistu palīdzību un agrīnu valsts atbalstu var sekmīgi mazināt vai pat novērst riskus. Atbilstoši Eiropas datiem šāds preventīvs un agrīns atbalsts tik svarīgajā bērnības attīstības posmā var būt nepieciešams līdz pat 16%–25% bērnu. Mums bieži  vien  jācīnās ar esošā agrīnā preventīvā atbalsta trūkuma jau izraisītajām nopietnajām sekām, nevis ar iespējami agrīnu bērnības potenciālo riska faktoru diagnosticēšanu un iejaukšanos šo faktoru kaitīgās ietekmes mazināšanai.

 

Bet, vai pastāv maģiskais risinājums? Dažas kursos gūtās atziņas:

 • Iekļaujoša mācīšana nodrošina mācīšanās pieredzi, kas ļauj skolēniem ar jebkādu pieredzi, mācīšanās stilu un spējām gūt panākumus.
 • Nav unikālas metodoloģijas un atbildes, kas piemērojamas tikai skolēniem ar speciālām vajadzībām, bet gan virkne vērtīgu mācību stratēģiju, kas ir noderīgas visiem bērniem.
 • Skolotāju galvenais izaicinājums ir mēģināt izmantot mācību metodes un mācību aktivitātes klasē, kas liks visiem skolēniem justies veiksmīgiem.
 • Tas ir arī izaicinājums visiem pedagogiem vispārējās izglītības skolās. Skolotājs stundas laikā sniedz biežu atgriezenisko saiti un ieteikumus/labojumus. Ir  jūtams augsts skolēnu līdzdalības un iesaistīšanās līmenis. Skolēnu un skolotāju mijiedarbība, bieža jautājumu uzdošana un atbildēšana uz tiem.
 • Tēmas apguvē jāizmanto piemērus, kas parāda, kā jūsu tēma ir saistīta ar viņu pieredzi.
 • Jācenšas izvairīties no tādu piemēru izmantošanas, kas ir vērsti uz stereotipiski vīriešu vai sieviešu hobijiem vai interesēm.
 • Mācību  stundās   jāparedz  laiks  pāru vai grupu diskusijām.
 • Jāsniedz īsas instrukcijas ar praktiskiem piemēriem par to, kas stundā būs jādara un kā jādara.
 • Neko nedrīkst darīt skolēnu vietā, jo viņiem jāmācās pielietot savu prātu, domāt.
 • Iestādes vadītājam skolā jārada iekļaujoša vide.

Šajos kursos bija iespēja pielietot savas angļu valodas zināšanas, iepazīt citu Eiropas valsti un to kultūru. Mobilitātes aktivitātēs iekļautā kultūrprogramma sniedza iespēju izbaudīt Porto pilsētas skaistumu.

 

Krāslavas Varavīksnes skolotāji plāno izstrādāt ieteikumus mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, apkopojot pieejamo atgādņu  materiālu  skolotājiem.

 

Vairāk par Erasmus+ un programmas piedāvātajām iespējām var uzzināt www.erasmusplus.lv sadaļā “Izglītība un mācības”.

 

Raksta autors: Krāslavas Varavīksnes vidusskola

 

Foto:   Nadežda  Adamoviča

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Erasmus+ projektu “Esi gatavs izglītoties un pārmaiņām izglītībā” Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069627 līdzfinansē Eiropas Savienība.