Pārlekt uz galveno saturu
Erasmus+ prioritāte iekļaušana un daudzveidība, dalībnieki ar īpašām vajadzībām

Iekļaušana un daudzveidība

Erasmus+ programmā izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā 2021. – 2027. gadam kā galvenā prioritāte ir izvirzīta vienlīdzīgu iespēju un piekļuves veicināšana, iekļaušana, daudzveidība un taisnīgums, kas paredz:

 

 • Iekļaujošu pieeju mobilitātes un sadarbības aktivitāšu īstenošanu, sasniedzot iespējami daudz dalībnieku;
 • Šķēršļu, ar kuriem var saskarties dalībnieki ar ierobežotām iespējām, novēršanu;
 • Iekļaujošas vides sekmēšanu, veicinot taisnīgumu un vienlīdzību atbilstoši ikviena vajadzībām.

Organizācijām, plānojot un īstenojot projektus, būtu jādomā par projektu iekļaujošo raksturu un, izmantojot programmas mehānismus un resursus, jāpadara aktivitātes pieejamas visplašākajam iespējamam dalībnieku lokam, tajā skaitā dalībniekiem ar ierobežotām iespējām.

 

Plānojot un īstenojot Erasmus+ projektus, organizācijas var šo prioritāti ieviest 2 veidos:

 

 1. projektu saturu (projekta temats, mērķis, aktivitātes, sasniedzamie rezultāti) veidojot par iekļaušanas un daudzveidības jautājumiem;
 2. integrējot iekļaušanas un daudzveidības aspektus ikvienā projektā (t.sk. īstenojot iekļaujošas aktivitātes un daudzveidīgu dalībnieku iesaisti, iekļaujošu komunikāciju, to pielāgojot dažādām mērķgrupām, nodrošinot iekļaujošu un pieejamu vidi).

 

Saskaņā ar EK izstrādātajām Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijām, kā arī Erasmus+ programmas ikgadējās vadlīnijās minēto informāciju, ir noteiktas 8 novēršamo šķēršļu grupas personu pilnvērtīgai iesaistei un dalībai Erasmus+ mācību mobilitāšu un sadarbības projektu aktivitātēs, vienlaikus atzīmējot, ka saraksts nav izsmeļošs un Erasmus+ programmas īstenošanas laikā var tikt papildināts:

 

Novēršamā šķēršļa veids

personu ar mazāk iespējām un/vai īpašām vajadzībām pilnvērtīgai iesaistei un dalībai Erasmus+ mācību mobilitāšu un sadarbības projektu aktivitātēs

(1) Invaliditāte

fiziski, garīgi, intelektuāli vai maņu traucējumi

(2) Veselības problēmas

veselības traucējumi, tostarp smagas slimības; hroniska saslimšana vai jebkāda ar fizisko vai garīgo veselību saistīta situācija

(3) Šķēršļi, kas saistīti ar izglītības un mācību sistēmām

sarežģīti gūt rezultātus izglītības un mācību sistēmās; izglītību vai mācības priekšlaicīgi pārtraukušie; jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET); mazkvalificēti pieaugušie

(4) Kultūras atšķirības

cilvēki ar migrantu vai bēgļu pieredzi; kas pieder nacionālo vai etnisko minoritāšu grupām; zīmju valodas lietotāji

(5) Sociālie šķēršļi

ierobežota sociālā kompetence; antisociāla vai riskanta uzvedība; sociāli atstumti; iztikas pelnītājs vai bārenis; persona ir dzīvojusi vai pašlaik dzīvo aprūpes iestādē

(6) Ekonomiskie šķēršļi

zems dzīves līmenis; zemi ienākumi; nepieciešamība strādāt paralēli mācībām; ilgstošs bezdarbs; nestabila ekonomiskā situācija vai nabadzība; kļūšana par bezpajumtnieku; parādi vai finansiāla rakstura problēmas

(7) Šķēršļi, kas saistīti ar diskrimināciju

diskriminācija, kas saistīta ar dzimumu, vecumu, etnisko izcelsmi, reliģisko piederību, uzskatiem, seksuālo orientāciju, invaliditāti

(8) Ģeogrāfiskie šķēršļi

personas no attāliem vai lauku reģioniem, kuros ir mazāk attīstīta pakalpojumu infrastruktūra; ierobežots sabiedriskais transports; nepietiekami pakalpojumi

Eiropas Komisija 2021. gada 29. aprīlī publicēja Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas. Tās izveidotas, lai pastiprinātu iekļaušanas un daudzveidības dimensiju programmā, veicinot vieglāku piekļuvi finansējumam plašākam organizāciju lokam un sasniedzot vairāk dalībnieku ar ierobežotām iespējām.  

 

Iekļaušanas un daudzveidības stratēģija ietver:

 • vienotas definīcijas dažādās nozarēs, mērķgrupās un konkrētus ar iekļaušanu saistītus mērķus;
 • organizācijām un dalībniekiem programmā pieejamo aktivitāšu aprakstu, lai nodrošinātu to visplašāko pieejamību;
 • norādes nacionālajām aģentūrām, resursu centriem un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai;
 • avotus, lai smeltos iedvesmu un iepazītu labo praksi iekļaušanas un daudzveidības jomā Erasmus+ programmā.

Erasmus+ iekļaušanas un daudzveidības stratēģijas īstenošanas vadlīnijas visās ES oficiālajās valodās ir pieejamas šeit.

Eiropas Komisija (EK) 2021. gada 22. oktobrī pieņēma lēmumu par Erasmus+ programmas iekļaujošo pasākumu kopumu  laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam, lai pastiprinātu iekļaušanas un daudzveidības dimensiju programmā, tādējādi veicinot vieglāku piekļuvi finansējumam plašākam organizāciju lokam un ļaujot to sasniegt lielākam skaitam dalībnieku ar ierobežotām iespējām:

 

 • papildu finansiālais atbalsts personām ar ierobežotām iespējām;
 • īpaši atbalsta pasākumi visos projekta posmos (sagatavošanas vizītes, valodas apguves atbalsts, papildu uzraudzības pasākumi);
 • papildu atbalsts organizācijām, kas iesaistītas ar iekļaušanas jautājumiem saistītos projektos (papildu finansējums kapacitātes stiprināšanai, mācību un tīklošanās aktivitātes iekļaušanas tēmā);
 • elastīgi mobilitātes projektu noteikumi formāta un ilguma ziņā (iespēja brīvi kombinēt individuālas vai grupu fiziskās un virtuālās mobilitātes);
 • prioritāte projektu konkursos (prioritāte tiks dota kvalitatīviem projektiem, kuros iesaistīti dalībnieki ar mazāk iespējām un kuros tiek risināti iekļaušanas un daudzveidības jautājumi);
 • skaidrāka komunikācijas un atskaišu sistēma (lietotājiem draudzīga, viegli uztverama informācija dažādās valodās, atskaišu sistēmas vienkāršošana).

Definētie pasākumi  sniedz skaidras norādes nepieciešamībai uzlabot vienlīdzības un iekļaušanas principu Eiropas izglītības telpā un ir pilnībā atbilstošs Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pirmajam principam, kas nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu vispārējo un profesionālo izglītību un mūžizglītību, lai varētu saglabāt un iegūt prasmes, kas ļauj pilnā mērā piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi iekļauties darba tirgū. Pasākumu īstenošana tiek koordinēta un uzraudzīta Eiropas un nacionālā līmenī. EK lēmums par Erasmus+ programmas iekļaušanas un daudzveidības ieviešanas pasākumu kopu visās ES oficiālajās valodās ir pieejams EK mājaslapā

 

Attiecībā uz pieejamo Erasmus+ finansējumu horizontālās prioritātes “Iekļaušana un daudzveidība” šķēršļu novēršanai, Erasmus+ programmas vadlīnijās ir noteiktas šādas atbalsta iespējas:

 

Erasmus+ 1. pamatdarbība – mācību mobilitātes

 

Augstākās izglītības sektors

Individuālā atbalsta piemaksa (top-up) studentiem un neseniem absolventiem, kuriem ir mazāk iespēju - 250 EUR/mēnesī ilgtermiņa mobilitātes gadījumā un 100 EUR vai 150 EUR par visu mobilitātes periodu īstermiņa mobilitātes gadījumā (atkarībā no mobilitātes ilguma)

Valsts līmenī piemērojamos kritērijus nosaka nacionālā aģentūra, vienojoties ar valsts iestādi

Papildu atbalsts dalībniekiem ar ierobežotām iespējām tādu ar dalību mobilitātē saistītu izmaksu segšanai, kuras nav iespējams segt ar individuālā atbalsta piemaksu (faktiskās izmaksās balstīts finansējums dalībnieku speciālo vajadzību (fizisku, mentālu vai ar veselību saistītu) nodrošināšanai mobilitātes laikā)

Organizatoriskais atbalsts augstākās izglītības iestādēm – 100 EUR par dalībnieku ar mazāk iespējām, par kuru pieprasītas un deklarētas Erasmus+ finansētas faktiskās šķēršļu novēršanas atbalsta izmaksas

Skolu, profesionālās, pieaugušo izglītības sektori

Iekļaušanas atbalsts organizācijām – 100 EUR par katru mobilitātes aktivitātēs iesaistītu dalībnieku ar mazāk iespējām

Mobilitātes dalībniekiem - Erasmus+ finansētas deklarētās faktiskās šķēršļu novēršanas atbalsta izmaksas

Erasmus+ 2. pamatdarbība – sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības

Visos projektu veidos,  izglītības un jaunatnes sektorā no 2022. gada konkursa projektu finansējums jeb budžeta modelis ir noteikts kā vienreizēja fiksēta summa (lump sum), kur nav noteiktas konkrētas finansējuma kategorijas, to apmēri un likmes, taču projektos vēlams iesaistīt dalībniekus ar mazāk iespējām, attiecīgi projekta budžeta plānā paredzot tam finansējumu.

Jaunatnes joma Atbalsts dalībniekiem ar ierobežotām iespējām  - ar dalību mobilitātē saistītu izmaksu segšanai, lai nodrošinātu šo dalībnieku dalību aktivitātē ar vienlīdzīgiem nosacījumiem (faktiskās izmaksās balstīts finansējums dalībnieku speciālo vajadzību (fizisku, mentālu vai ar veselību saistītu) nodrošināšanai mobilitātes laikā)
  Iekļaušanas atbalsts organizācijām – 100 EUR par dalībnieka ar ierobežotām iespējām iesaisti un viņa mobilitātes organizēšanu
  Visas “DiscoverEU” iekļaušanas projekta izmaksas ir paredzētas jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai

Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ programmas departaments nodrošina informatīvi izglītojošus un publicitātes pasākumus, kā arī sniedz konsultācijas par iekļaušanas un daudzveidības aspektiem Erasmus+ projektu ietvaros, sniedzot atbalstu organizācijām, kas ir gan potenciālie, gan esošie Erasmus+ projektu īstenotāji.