Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības partnerības

Erasmus+ Sadarbības partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgas iniciatīvas atbilstoši izvirzītajām prioritātēm, lai veicinātu sadarbību, savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Šo aktivitāti var īstenot:

 • skolu izglītības sektorā;
 • profesionālās izglītības sektorā;
 • augstākās izglītības sektorā;
 • pieaugušo izglītības sektorā.

Sadarbības partnerības sniedz iespēju organizācijām uzlabot savas darbības kvalitāti un nozīmīgumu, veidot un stiprināt partneru tīklus, sekmēt spēju strādāt transnacionālā līmenī, veicinot darbību internacionalizāciju, sekmējot  pieredzes un ideju apmaiņu, attīstot jaunas darba metodes.

Rezultātiem jābūt ilgtspējīgiem un pārmantojamiem un, ja iespējams, tiem jāpiemīt spēcīgai starpdisciplinārai dimensijai. Projektiem savu darbību rezultāti jākopīgo vietējā, reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Sadarbības partnerības ir cieši saistītas ar Erasmus+ programmas nozares prioritātēm un politikas sistēmām gan Eiropā, gan valsts līmenī, vienlaikus tiecoties stimulēt starpnozaru un horizontāla līmeņa sadarbību tematiskajās jomās.

 • Sadarbības partnerības projektu sagatavošanā jāvadās pēc Erasmus+ programmas vadlīnijām, precīzi plānojot projektu vajadzības, mērķus, projekta un mācīšanās rezultātus, darbību formāta noteikšanu, grafika izveidošanu, kā arī izvērtējot atbilstību programmas kritērijiem un reģistrējoties Organizāciju reģistrācijas portālā.
 • Projekta mērķu un ideju īstenošanai var izmantot dažādas Projekta vadības aktivitātes, tai skaitā, partneru virtuālās un klātienes tikšanās, projekta redzamības un atpazīstamības aktivitātes, tīklošanas pasākumus, sanāksmes, darba sesijas labās prakses apmaiņai un rezultātu izstrādei, inovatīvu ilgtspējīgu un taustāmu rezultātu izstrādi, projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus.
 • Sadarbības partnerību projektiem jārisina vismaz viena Erasmus+ programmas  horizontālā prioritāte un/vai viena specifiskā, atbilstošā izglītības sektora prioritāte.
 • Izstrādājot projektu, jāievēro šādi horizontālie aspekti:
  • vides ilgstpēja - projekti jāveido videi draudzīgā veidā un visos to aspektos jāīsteno videi draudzīga prakse;

  • iekļaušana un daudzveidība - Erasmus+ programmas mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu visos tās pasākumos;

  • digitālā dimensija - virtuālā sadarbība un eksperimentēšana ar virtuālajām un jaukta tipa mācīšanās iespējām, īpaši skolu izglītības un pieaugušo izglītības projektu jomā;

  • līdzdalība un pilsoniskā iesaistīšanās - Sadarbības partnerības projektos būtu jāpiedāvā iespējas iedzīvotāju līdzdalībai demokrātiskajā dzīvē, kā arī viņu sociālajai un pilsoniskajai iesaistei. Uzmanības centrā - informētības veicināšana un izpratne par ES kontekstu, ES kopējām vērtībām.

Erasmus+ programmā var piedalīties :

 • 27 ES dalībvalstis – Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija;
 • Programmas valstis, kas nav ES dalībvalstis: Norvēģija, Islande, Lihtenšteina, Ziemeļmaķedonijas Republika, Turcijas Republika un Serbijas Republika;
 • Partnervalstis (Partnervalstu sarakstu skatīt programmas Erasmus+ vadlīnijās angļu valodā 35. lpp. sadaļā “Third countries not associated to the programme”).

Erasmus+ programmas Sadarbības partnerībās var piedalīties jebkuras publiskas vai privātas organizācijas, kas izveidotas programmas valstīs vai jebkurā partnervalstī pasaulē.

 • Projekta pieteicējs

Pieteikumu visu partneru vārdā iesniedz programmas valstī izveidota organizācija, bet kā partneri var tikt piesaistītas arī institūcijas, kas darbojas Erasmus+ programmas partnervalstīs, ja to dalība projektā ir pienācīgi pamatota.

 

Projekta pieteicēja organizācijai jābūt dibinātai vismaz divus gadus pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

Viena organizācija var būt iesaistīta (kā pieteicējs/koordinators un kā dalībnieks/partneris) ne vairāk kā 10 projektu pieteikumos vienā konkursa kārtā (izņemot augstākās izglītības sektors).

 • Projekta dalībnieki

Atkarībā no projekta prioritātes un izvirzītajiem mērķiem jāizvēlas vispiemērotākais un atbilstošākais partneris, lai projekts iegūtu no dažādām pieredzēm,  darbības jomām un specifiskām zināšanām.

 

Viena organizācija var būt iesaistīta (kā pieteicējs/koordinators un kā dalībnieks/partneris) ne vairāk kā 10 projektu pieteikumos vienā konkursa kārtā (izņemot augstākās izglītības sektors).

 • Dalībnieku skaits

Sadarbības partnerības ir transnacionālas un ietver vismaz trīs organizācijas no trim dažādām programmas valstīm. Iesaistīto organizāciju skaits ir neierobežots. Pieteikumā jānorāda visas iesaistītās organizācijas. 

Vienā termiņā viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu vienai valsts aģentūrai. Tas ietver gan “Erasmus+” valsts aģentūras, gan Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru (EACEA).

 • Asociētie partneri

Papildus organizācijām, kas formāli piedalās projektā (koordinators un partnerorganizācijas), Sadarbības partnerības var ietvert arī  asociētos partnerus no valsts vai privātā sektora, kuri palīdz īstenot konkrētus projekta uzdevumus/darbības vai atbalsta projekta popularizēšanu un ilgtspēju. Atbilstīguma un līgumu pārvaldības ziņā tie netiek uzskatīti par projekta partneriem un tie projektā nesaņem programmas finansējumu.

Eiropas Komisijas (EK) Erasmus+ darba programmā Latvijai plānotais EK finansējums 2024. gadā:

 • skolu sektorā: 1 183 859,00 EUR;
 • profesionālās izglītības sektorā: 951 910,00 EUR;
 • augstākās izglītības sektorā: 1 114 759,00 EUR;
 • pieaugušo izglītības sektorā: 594 244,00 EUR.

Finansējuma modelis: fiksētā summa (lump sum).

 

Sadarbības partnerību projekta dotācijas summa var būt 120 000 EUR,   250 000 EUR un 400 000 EUR .

Pieteikumu iesniegšana

Projekta pieteikuma veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai. Viens un tas pats partneru konsorcijs var iesniegt tikai vienu pieteikumu tikai vienai nacionālajai aģentūrai.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 • 2024. gada 5. marts plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) projektiem, kuri sākas laikā no 2024. gada 1. septembra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projekta ilgums

No 12 līdz 36 mēnešiem - atkarībā no projekta mērķiem un plānoto aktivitāšu veida.

 

Dokumenti un veidlapas

Visus projektu pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus (t.sk. Erasmus+ programmas vadlīnijas) atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas.

Vadlīnijas angļu valodā:

2024. gada projektu konkursā iesniegtos projektus vērtēs nacionālā aģentūra atbilstoši kvalitātei, vadoties pēc Eiropas Komisijas (EK) noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Latvijā nacionālās aģentūras funkciju pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Konkursa rezultātu paziņošana un finansējuma līguma parakstīšana notiek apmēram piecu mēnešu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa. Projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt nacionālās aģentūras lēmumu par konkursa rezultātiem programmas vadlīnijās noteiktajā kārtībā.

 

2021. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti.

 

2022. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti.

 

2023. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti

 

2024. gada konkursā apstiprinātie un īstenojamie projekti.